Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มี.ค.
13

มทร.กรุงเทพขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าเพื่องานพิมพ์ผ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

131

สาขา วิชาการออกแบบสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม โครงการปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าเพื่องานพิมพ์ผ้าด้วยเทคโนโลยี ดิจิตอล ซึ่งแนวทางการศึกษาในปัจจุบันได้เห็นความสำคัญของผู้เรียน โดยเน้นถึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพ ทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเสริมทักษะความ สามารถให้ตนเอง เพื่อเป็นการนำความรู้เพื่อเป็นแนวทางสู่แนวทางการศึกษาด้านอาชีพ ดัง นั้นทางสาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ จึงจัดทำโครงการอบรมระยะสั้น เน้นความรู้ทางการออกแบบและการปฏิเสธงานจริงด้านการพิมพ์ผ้าเบื้องต้น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริม อีกทั้งยังนำไปส่งเสริมรายวิชาการพิมพ์ผ้าไปสู่การเรียนการสอนในระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการอบรมระยะสั้น ในการออกแบบและการพิมพ์ผ้าเบื้องต้นที่ทางสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอคณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอจัดขึ้น ยังเป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดและเป็นการประสานงานประชาสัมพันธ์แนะนำ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอให้เป็นที่รู้จัก โดยมีกำหนด 3 วัน  คือ วันที่ 16 – 17 มีนาคม และ 23 มีนาคม 2556 ที่มา http://www.rmutk.ac.th

มี.ค.
11

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี แนะหันมาใช้ชีวภาพ ผลิตกระดาษกาบกล้วย เพิ่มคุณภาพช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

80

ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้า                       ด้วยวิธีชีวภาพ ว่า แต่เดิมกระบวนการผลิตกระดาษในเชิงหัตถกรรม จะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต คือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการแช่และต้มเยื่อกระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ สารเคมีทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวทำให้กระดาษที่ได้ขาวสว่าง เนื่องจากเกิดการทำปฏิกิริยากับลิกนิน ทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษลดลง แต่การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถึงแม้จะทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ได้ก็จะมีค่าลดลงเช่นกัน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ำทิ้งที่ได้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่อยู่ในรูปเกลือต่างๆ สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน  โดยสารต่างๆ เหล่านี้เมื่อถูกปล่อยลงในน้ำทิ้งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เอง จึงหันมาสนใจผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สุจยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การผลิตกระดาษด้วยวิธีชีวภาพเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์หมักกับวัตถุดิบ   เพื่อย่อยสลายลิกนินในพืชแทนการใช้สารเคมีพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของกระดาษได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว ได้ใช้  หัวเชื้อรา T.viride  ในการช่วยย่อยสลายลิกนิน ซึ่งเมื่อย่อยสลายไปเป็นจำนวนมากแล้ว ยังทำให้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษให้ขาว ยังสามารถลดปริมาณการใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปได้เป็นจำนวนมากกว่าการผลิตกระดาษแบบทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยด้วยวิธีชีวภาพ กระดาษที่ได้ยังมีค่าความสว่างมากกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ อีกทั้งยังมีความเหนียว นุ่ม สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการผลิตด้วยวิธีทางเคมี โดยกระดาษไม่กลับมาเป็นสีเหลือง ทั้งนี้หากท่านใดสนใจกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4177   สุรีรัตน์ …

Continue reading »

มี.ค.
11

มทร.ธัญบุรี มีนโยบายจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าใหม่

79

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรีมีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ จะได้รับประโยชน์จากมาตรการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เข้าใหม่จะให้สอบภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผ่านเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาของยุโรประดับ A1 สามารถนำมาเทียบโอนได้โดยไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 เลย หรือหากสอบผ่านระดับ B1 หรือ B2 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้นักศึกษาสอบโทเฟลและโทอิคฟรี และประสานสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ เพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมสอบรับใบประกาศนียบัตร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาทำงานได้ตามความต้องการตลาด รวมถึงจะมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ทั้งทุนมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้ลงนามความร่วมมือเพิ่มขึ้นกับอีกหลายมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ ยังมุ่งเน้นการดูแลเรื่องสุขภาพของนักศึกษา โดยจะจัดตรวจสุขภาพทุกปี และมีแพทย์ประจำห้องพยาบาลทุกวัน เป็นต้น   สุรีรัตน์ นพยอด สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค.
11

เครื่องลอกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฝีมือ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ช่วยทุ่นเวลา และแรงงานเกษตรกร

78

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการ ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์กลายเป็นอุตสาหกรรมและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ในกระบวนการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ มีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกัน คือ การเตรียมเม็ด การกะเทาะเปลือก การอบ การลอกเยื่อหุ้มเม็ด การคัดเกรด การบรรจุและจำหน่าย ซึ่งในขั้นตอนการลอกเยื่อหุ้มเม็ดในมะม่วงหิมพานต์ เพื่อต้องการเนื้อในเต็ม และสะอาด การลอกเยื่อหุ้มเม็ด ที่ปฏิบัติกันในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนโดยอาศัยมีดขูดออก ซึ่งการใช้แรงงานคนงานลอกเยื่อ                      อาจไม่ทันต่อความต้องการของตลาด นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการคิดและประดิษฐ์เครื่องลอกเยื่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อช่วยทุ่นแรงและเวลาเกษตรกรจนเป็นผลสำเร็จ โดยนายวัฒนชัย มุงขุนทด นายนัดทร การรัตน์ และนายรุ่งโรจน์ โอกาพันธ์ นักศึกษาเจ้าของผลงาน    จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี             เปิดเผยว่า “เครื่องลอกเยื่อหุ้มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่สร้างขึ้นใช้ไฟมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 1/2 แรงม้า เป็นต้นกำลังและใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลังไปยังเพลา ซึ่งจากการทดสอบการทำงานของเครื่องที่ความเร็วรอบ 425 รอบ/นาที และใช้ขนาดกระดาษทรายขนาดความหยาบเบอร์ 80 จะให้ค่าอัตราการลอกเยื่อหุ้มเม็ดมะม่วง                    หิมพานต์อยู่ที่ 5.47 กิโลกรัมต่อชั่งโมง ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพการลอกเยื่อหุ้มเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูงสุดที่ 78.59 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเปอร์เซ็นต์เนื้อในครึ่งซีก 8.93 เปอร์เซ็นต์ เนื้อในเม็ดแตกหลายชิ้น 8.33 …

Continue reading »

มี.ค.
07

มทร.อีสาน สกลนคร วิจัยพัฒนาเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ สำหรับชุมชน

77

ลวดหนามคือเส้นลวดเหล็กที่มีหนามเป็นข้อๆ ประกอบด้วยลวดแกนและข้อหนาม นิยมใช้ประโยชน์เป็นรั้วป้องกันพืชผลทางการเกษตรและการเลี้ยงปศุสัตว์ จึงทำให้มีความต้องการใช้ลวดหนามมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากความต้องการของตลาด จึงทำให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน ดำเนินการผลิตลวดหนามขึ้นจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ และสร้างอาชีพในพื้นที่ แต่ในการดำเนินการผลิตนั้น ส่วนมากยังเป็นการผลิตด้วยมือ ซึ่งปริมาณที่ผลิตได้นั้นจึงมีน้อยไม่ทันความต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะนักประดิษฐ์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสกลนคร ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.ไพรทูล ไชยวงศา อาจารย์สมพร หงษ์กง คุณวราวุฒิ หลานเชรษฐา  คุณเชาวพัฒน์ โพธิ์ศรี และคุณวีรศักดิ์ แก้วดารา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายกิจกรรมการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ร.ต.ไพรทูล  ตัวแทนทีมนักประดิษฐ์เปิดเผยว่า เริ่มคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันประสบผลสำเร็จเป็นเครื่องต้นแบบและสามารถผลิตออกเป็นเชิงการพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ในการประดิษฐ์ลวดหนามด้วยมือที่ทำกันออกมาจำหน่ายโดยทั่วไปนั้น  อุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้กันก็คือ มอเตอร์พันเกลียวลวดแกน เครื่องตัดเหล็กลวด คีมล็อก และเครื่องมือพิเศษสำหรับการทำลวดหนาม  โดยขั้นตอนการผลิตเริ่มจากตัดลวดเหล็กทำลวดแกนยาว 40 ม. 2 เส้น ยึดปลายอีกข้างหนึ่งไว้กับเสา และใช้แกนมอเตอร์เกี่ยวอีกข้างหนึ่ง จากนั้นสตาร์ตมอเตอร์เพื่อปั่นให้ลวดแกนพันกันเป็นเกลียว เมื่อเสร็จแล้วนำลวดแกนไปตรึงไว้ จากนั้นจึงประกอบหนามโดยใช้คีมถ่างลวดแกนให้เป็นรูแล้วจึงสอดลวดเหล็กปลายแหลมที่เตรียมไว้ทำเป็นหนามแล้วจึงนำคีมล็อกและเครื่องมือพิเศษหมุนให้ลวดเหล็กพันเข้ากับลวดแกนโดยเหลือปลายลวดไว้ และให้ดัดปลายลวดให้กางออกเป็นหนาม โดยทำแบบนี้เป็นข้อๆ ตลอดทั้งเส้น ทั้งนี้สำหรับการประกอบลวดหนาม 1 ม้วนที่ชาวบ้านทำจะใช้เวลา …

Continue reading »

มี.ค.
07

อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน ศึกษาวิจัยเพาะปลาภูเขาสำเร็จแห่งแรก

f5acbkce9hci76iiakghk

อาจารย์อมรชัย ล้อทองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านผาคับ หมู่ 2 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อศึกษาวิจัยและทดลองการเพาะพันธุ์ “ปลาพลวงหิน” (Garra cambodgiensis) จนประสบผลสำเร็จ  หลังจากที่ปลาชนิดนี้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาสูงกว่า กก.ละ 200 บาท ล่าสุดได้รวบรวมผู้นำชุมชนเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์จนสามารถปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำน้ำน่านถึง 6 แสนตัว อาจารย์อมรชัย กล่าวว่า  สำหรับปลาพลวงหินนั้น ชาวบ้านเรียกว่าปลามัน เพราะเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อย ถือเป็นปลาภูเขาชนิดหนึ่งที่แพร่กระจายอยู่ตามลุ่มน้ำโขงตั้งแต่มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงมาถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบกระจายอยู่ในระบบแม่น้ำเจ้าพระยา แต่พบมากที่สุดในลุ่มน้ำน่านในเขต อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยเฉพาะในแม่น้ำว้าและแม่น้ำมาง เป็นปลาขนาดเล็กที่สามารถบริโภคได้ทั้งตัว ทำให้ราคาสูง กก.ละกว่า 200 บาท ในช่วงหลายปีก่อนแหล่งเพาะพันธุ์ของปลาเลียหินถูกรบกวนอย่างหนัก ไม่เพียงแต่จากธรรมชาติที่ถูกทำลาย หากแต่เกิดจากการขุดลอกแม่น้ำด้วย ถือเป็นการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาพลวงหิน รวมถึงการจับปลาพลวงหินมาบริโภคในช่วงฤดูเพาะพันธุ์ปลาพลวงหินจะพากันอพยพจากแหล่งน้ำเข้าไปในวางไข่ ในท้องนา หรือที่เรียกว่า “ปลาขึ้นนา” ชาวบ้านไปจับกินเป็นเหตุให้ปลาพลวงหินหายไปจากลุ่มน้ำน่านลดลงอย่างน่าตกใจ กระทั่งเข้าขั้นวิกฤติใกล้สูญพันธุ์ ทำให้ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน ส่งทีมวิจัยลงพื้นที่ …

Continue reading »

มี.ค.
07

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักอาชีพชาวนาปลูกข้าว

130

วันนี้ ( 6 มี.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 พร้อมคณะครูอาจารย์ เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข้าวโดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำความเข้าใจเรื่องข้าวและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว และผลิตภัณท์จากข้าวที่แปลงนาสาธิตของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของหลักเศรษกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว  และอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพดังเดิมของสังคมไทย ทางคณะจึงได้นำนักเรียนมาเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าว เพื่อปลูกจิตสำนักให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของข้าว ที่รับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ ว่ากว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆให้เราได้กินนั้น ชาวนานั้นเหนื่อยยากลำบากขนาดไหน ซึ่งเมื่อได้ให้นักเรียนได้ลองมาเรียนรู้ปฏิบัติวิธีการปลูกข้าว ซึ่งทำให้นักเรียนได้รู้สึกถึงความลำบากของชาวนา การลงปฏิบัติด้วยตนเองถือเป็นการหาความรู้นอกห้องเรียนด้วยประสบการณ์จริง ของตัวนักเรียนเอง ที่มา http://www.dailynews.co.th/thailand/188740

มี.ค.
05

มทร.ธัญบุรี จัดงาน ’111 ปี เมืองธัญญบุรี’ รำลึกพระปิยมหาราช

rt630

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จัดงาน ’111 ปี เมืองธัญญบุรี’ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกิจกรรมมากมายที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 11-14 มี.ค. 56… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงาน “111 ปี เมืองธัญญบุรี” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวสยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองธัญบุรี เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของท้องถิ่น สู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดงานขึ้นมา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ จัดให้มีการบรรเลงดนตรีออเคสตร้าและวงดนตรีไทย, การแสดงศิลปะพื้นบ้าน, จัดประดับธงธัญญบูรี 111 ปี ในเขตเทศบาลนครรังสิต, กิจกรรมแสดงการแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึก, กิจกรรมการประกวด เช่น การประกวดพานพุ่มจากกลีบบัว, การประกวดสำรับเสวยพระพุทธเจ้าหลวง, การประกวดส้มตำไทยประกอบลีลา, การประกวดอาหารจากบัวหลวง, การประกวดบัวสวยงาม (บัวผัน), จัดให้มีซุ้มถ่ายภาพการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคกิจกรรมภาพถ่ายเล่าเรื่อง, การออกร้านสินค้าประดิษฐ์ สินค้าทำมือ …

Continue reading »

มี.ค.
05

มทร.พระนครขยายการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2556

129

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขา วิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ,  สาขาอาหารและโภชนาการ , สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร , สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1  - 12  มีนาคม  2556 รายละเอียดดังนี้ รายละเอียนดการรับสมัคร   ที่มา http://www.rmutp.ac.th

มี.ค.
05

ราชมงคลฯสุพรรณบุรี จับมือสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมกันพัฒนาเด็ก

128

วันที่ 4 มีนาคมนี้ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลฯสุพรรณบุรี ในชมรมรักษ์ธรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่รร.บ้านทุ่งนาตาปิ่น อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี และกล่าวในที่ประชุมว่า “ขณะนี้สังคมต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง” ในโอกาสนี้นางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์ ผอ.รร.บ้านทุ่งนาตาปิ่น กล่าวด้วยว่า โรงเรียนนี้มีนักเรียน 122 คนซึ่งโรงเรียนกำลังเร่งพัฒนาในทุกๆด้าน ปลื้มใจมากกับโครงการจิตอาสา และดีใจที่เห็นเยาวชนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลฯสุพรรณ มาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอื่นๆให้กับเด็กนักเรียนตัวเล็กๆและยังซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบรรดาผู้ปกครองอีกด้วย นางสุภานันต์ จันทร์ตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ได้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจไปแนะนำน้องๆนักเรียนรร.บ้านทุ่งนาตาปิ่นให้ รู้จักการออมทรัพย์ การจดบันทึกรายการใช้จ่ายประจำวันตามโครงการ “รักจด รู้จ่าย” ทางด้านดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี อาจารย์สาขาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน กล่าวในที่ประชุมว่า “วันนี้นักศึกษามาร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน สิ่งที่ต้องการคือให้นักศึกษาพบเห็นชีวิตจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปจะได้นำไปใช้โดยเฉพาะเรื่องจิตอาสาซึ่งสังคมภาย นอกห้องเรียนยังต้องการผู้คนที่มีจิตอาสามากมาย   ที่มา http://www.obec.go.th/news/33737

Older posts «

» Newer posts