ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการขอรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ต่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อรับรองเป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี 2553 นั้น ขณะนี้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยได้มีมติรับรองคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย โดยมีเงื่อนไขให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาการแพทย์แผน ไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ประเภทผดุงครรภ์ไทย และประเภทการนวดไทย โดยจะต้องสอบผ่านความรู้จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยในแต่ละ ประเภทก่อน

ดร.ยุทธนา กล่าวถึงการเปิดรับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อสาขาแพทย์แผนไทยว่า รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส่วนความแตกต่างของการสอบคัดเลือกกับสาขาอื่นๆ คือ นอกจากต้องสอบผ่านข้อเขียนแล้ว จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้วย โดยเน้นบุคลิกภาพและทัศนคติต่ออาชีพแพทย์แผนไทย ซึ่งต้องดูแลและให้บริการแก่ผู้ป่วย นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในวิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ เพราะปัจจุบัน มีหน่วยงานของรัฐ และเอกชนมากมาย ที่ยังต้องการนักวิชาการผู้มีความสามารถทางด้านแพทย์แผนไทย หรือแม้แต่โรงแรม การท่องเที่ยว ก็ต้องการบุคลากรจำนวนมาก ไปทำงานด้านการบริการสุขภาพของผู้รับบริการ

ดร.ยุทธนา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสาขาการแผนแพทย์ไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเดินหน้าผลิตบัณฑิตเฉพาะทางดังกล่าวออกสู่สถาน ประกอบการ ที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านนี้ เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้จากในมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงพยาบาลต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่วิชาชีพกำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษา และขอรับรอง ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ที่จะไปสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพได้ อย่างแน่นอน

 

ที่มา http://www.banmuang.co.th

มี.ค. 25th by 89-5MHZ

หากกล่าวถึงจุดเริ่มแรกที่จะทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดี ฉลาดเรียนรู้สมวัย สิ่งแรกที่นึกถึงคงไม่พ้นสถาบันครอบครัว แต่เมื่อพอที่จะย่างก้าวเข้าวัยเรียน การที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกหลานผู้ปกครองต่างก็มองหาความเชื่อ มั่น และศักยภาพจากสถาบันการศึกษาเป็นอันดับแรกๆ เพราะสถาบันการศึกษานับเป็นจุดเริ่มต้น ของการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาที่พ่อแม่ต่างคาดหวัง ว่าจะเป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า แห่งการเรียนรู้ในวัยเยาว์ให้กับบุตรหลานได้เติบโตและก้าวสู่อนาคตที่ดี

ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงจัดตั้ง “โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ขึ้น โดยหวังจะสร้างเยาวชนวัยเยาว์ให้เป็นนักคิดนักปฏิบัติ พร้อมกับเป็นการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบด้านนวัตกรรมให้กับประเทศใน อนาคต โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงาน “โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)”

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีการจัดระบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนักปฏิบัติ รวมถึงพันธกิจทางด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะเยาวชน จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็น “ประถมนักคิดและนักปฏิบัติ” ภายใต้แนวคิด มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ และนักนวัตกรรมตั้งแต่วัยเยาว์

 

ในส่วนเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนนั้น ขณะนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณมาแล้ว เชื่อว่าในปีการศึกษาหน้า จะมีอาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยจะมีห้องกิจกรรม ห้องเรียน ห้องนั่งเล่น ห้องสำหรับการเรียนรู้ ห้องสมุดต่างๆ ซึ่งการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมนั้น ใช้ห้องเรียนในการเรียนรู้น้อย เพราะเน้นที่การใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องกิจกรรม และการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่า

สำหรับอัตราค่าเทอมของโรง เรียนสาธิตนวัตกรรมฯ นั้นจะแบ่งเป็น 2 เทอม โดยเทอมที่ 1 ค่าเทอมอยู่ที่คนละ 21,000 บาท และเทอมที่ 2 ค่าเทอมอยู่ที่คนละ 20,000 บาท ซึ่งค่าเทอมดังกล่าวรวมค่าอาหารจำนวน 3 มื้อ ได้แก่ อาหารเที่ยง 1 มื้อ และอาหารเบรก 2 มื้อ เช้ากับบ่าย ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาค่าเทอมอาจจะสูงกว่าค่าเทอม ของโรงเรียนสาธิตแห่งอื่น รศ.ดร.ประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า เพราะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมฯ จะใช้วัสดุอุปกรณ์มากกว่าใช้หนังสือเล่มเดียวในการสอน

นอกจากนี้ ใน ปี 2556โรงเรียนจะมีการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากเดิมที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนภาษาแล้ว ยังได้นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนให้ด้วย ผลงานที่ได้จาก 1 ปีที่ผ่านมา คือเด็กสามารถอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีพื้นฐานการเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออก มีเหตุมีผล มีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจและความคิด สืบเนื่องมาจากการเรียนแบบปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการผลิตที่จับต้องได้ จึงมีความรู้ความเข้าใจ ลึกลงไปถึงทักษะที่สามารถจะเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ออกมา

“มทร.ธัญบุรี อยากเห็นเยาวชนไทยเป็นนักทฤษฎี นักปฏิบัติ นักนวัตกรรม ตั้งแต่ ยังเด็ก จึงคิดริเริ่มให้มีโรงเรียนที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นประถมนักคิด นักปฏิบัติ อีกทั้งอยากจะเห็นการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะ การเรียนรู้ ที่สามารถจดจำได้ดีกว่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงอยากให้เด็กที่มาเรียนได้คิดและค้นพบตัวเองว่าอนาคตอยากจะเป็นอะไร ประกอบที่มทร.ธัญบุรี เปิดสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ผลิตครูและนักการสอน จึงควรนำความเชี่ยวชาญที่มีมาบูรณาการ เปิดเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งนี้”

สำหรับที่มาของชื่อ “โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” นั้นมาจาก คำว่า “นวัตกรรม” หมายถึง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กับคำว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ซึ่ง มีจุดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งความหมายโดยรวมของโรงเรียนจะหมายถึง โรงเรียน สาธิตที่จะมุ่งเน้นเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน

เรียนรู้ศิลปะการวาดภาพ

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เน้นการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะมีการสอนในวิชาพื้นฐานตามปกติแล้ว จะมีการเพิ่มชั่วโมงการเรียน ในกลุ่มของวิชาโครงงานและกิจกรรมเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งมีการเน้นทางด้านภาษาการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อวางรากฐานการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระ 840 ชั่วโมงเหมือนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป แต่จะเพิ่มอีก 220 ชั่วโมง ในส่วนของการเรียนเกี่ยวกับโครงงาน กิจกรรมต่างๆ ภาษา ไอซีที ที่จะแทรกอยู่ในการเรียนของแต่ละชั้นปี โดยโครงงานนั้นจะเน้นไปในวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ฟิสิกซ์ เป็นต้น แต่จะปรับให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียน ซึ่งการเรียนในส่วนนี้จะแบ่งเป็นทฤษฎี 20 %และปฏิบัติ 80% ในปีแรกจะเปิดเฉพาะชั้นป. 1 จำนวน 60 คน ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปยังระดับชั้นมัธยมศึกษา

“ขณะนี้โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมได้มี การประเมินการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงในหลักสูตรการเรียน การสอน มีการเพิ่มบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และต้องผ่านการปูพื้นฐานการสอนด้วยการจัดการฝึกอบรมวิธีการสอนตามกระบวนการ ของหลักสูตรการเรียนรู้ การวางแผนในการต่อยอดการศึกษาว่าจะมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไร จึงจะทำให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และนำสิ่งที่ได้เรียนนี้ไปประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติม

ลงมือปฏิบัติ

ทั้งนี้ นักเรียนในโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมีความแตกต่างจากนักเรียนโรงเรียนอื่นๆตรง ที่จะมีความช่างสงสัย ตั้งคำถามได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังเด็กในเรื่องของจิตสาธารณะ การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งทำสมาธิ ทำให้มีจิตใจสงบนิ่ง พร้อมที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งเมื่อทำการวัดผล พบว่าการเรียนรู้ของเด็ก อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากทุกคน รวมถึงนักเรียนบางคนที่ได้รับมาเป็นกรณีศึกษา เช่น นักเรียนที่บกพร่องด้านจิต ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เด็กเหล่านั้นสามารถจะเรียนรู้ ได้ดี มีพัฒนาการยิ่งขึ้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ที่เน้นทางด้านนวัตกรรม ทาง มทร.ธัญบุรี คาดหวังจะให้โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาต้นแบบให้กับประเทศ ที่เน้นการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม “มทร.ธัญบุรีอยากให้เด็กเป็นนักคิดนักปฏิบัติที่ไม่เน้นการเรียนการสอนใน ตำราแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดทักษะ จะทำให้เด็กมีองค์ความรู้มากกว่าการรับรู้ เด็กจะรู้จักการประยุกต์ความรู้เมื่อทำข้อสอบต่างๆ ไม่ใช่ความรู้ที่มาจากการท่องจำเท่านั้น รวมถึงความคาดหวังที่จะสร้างเยาวชนให้ค้นพบตัวเอง และสามารถส่งต่อตัวเองไปสู่ในสิ่งที่ชอบได้ว่าถนัดหรือชอบทางด้านใด

ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการ สร้างครูต้นแบบ และหลักสูตรต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบนวัตกรรมในโรงเรียนระดับประถม ศึกษาด้วย ขณะที่ด้านบุคลากรของโรงเรียน ส่วนหนึ่งจะเป็นคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นอาจารย์ที่รับเข้ามาใหม่ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งก่อนที่จะสอนต้องผ่านการอบรมและจะมีคู่มือกิจกรรมการสอนในรายวิชาให้กับ อาจารย์ด้วย”

จาก 1 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมใน การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในรุ่นที่ 2 ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้ว และได้รับการตอบรับและสอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ปกครองท่านใดมีความสนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 081-777-4318 ,02-549-3228 หรือที่ www.rmutt.ac.thตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9560000034149

มี.ค. 25th by 89-5MHZ

รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เดินทางไปสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานที่ Universiti Sains Of Malaysia (USM), Universiti Teknologi Petronas และ Universiti Malaysia Perlis (UniMap) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11-13 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย USM

รวมไปถึงเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีแนวทางในการจัดการศึกษาใน ระดับมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะวิศวกรรม ศาสตร์ของ Universiti Teknologi Petronas ด้วย

ที่มา http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000033166

มี.ค. 22nd by 89-5MHZ

ตามพระ ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราที่ ๔๘  ที่กำหนดว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”  ตระหนักถึงความสำคัญของ  ประกันคุณภาพ    จึงกำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน ในระดับคณะ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดทำรายงานประเมินตนเองตั้งแต่ ระดับสาขาวิชาหรือภาควิชาขึ้นมา
เพื่อให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นจึงได้ศึกษาแลก เปลี่ยน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเรื่อง การวางแผน    นโยบายการประกันคุณภาพ ตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งการรวบรวมหลักฐานประกอบ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้การดำเนินการไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ที่มา http://www.rmutk.ac.th

มี.ค. 22nd by 89-5MHZ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดโครงการ “การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555” คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นโอกาศกระตุ้นอาจารย์และนักศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นประโยนช์ในการดำเนินงานวิจัย พัฒนามาตรฐานงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาศนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ดร.มงคลกร ศรีวิชีย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตและอาจารย์เอกชัย แผ่นทอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรนำเสนอบทความรับเชิญ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาศให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้นำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้วิธีการนำเสนอบทความในรูปแบบ การบรรยาย ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาหัวข้อวิจัยต่อไป

 

ที่มา http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/index.php/quick-links/informations-news/271-123

มี.ค. 19th by 89-5MHZ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการณ ณ ห้องประชุมมูลพินิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้เกิดการประสานระหว่างองค์กรอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ความช่วยระหว่างกันทางด้านการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการบริการทางวิชาการในการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

ที่มา http://www.sptc.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=151:qq-&catid=3:newsflash

มี.ค. 19th by 89-5MHZ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตพิธีเปิดงาน 111 ปี เมืองธัญญบูรีเทศบาลนครรังสิต นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผวจ.ปทุมธานี ได้ร่วมเปิดงาน 111 ปี เมืองธัญญบูรี ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต สืบเนื่องมาจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช พระราชาผู้มีมหาคณูปการต่อพระสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวเมืองธัญบูรี จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน เทศบาลนครรังสิตจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการเมืองธัญบูรี 111 ปี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ประชาชนทั่วไป

ใน การจัดงานดังกล่าวให้สมพระเกียรติอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคีให้ทุกภาคส่วนมีความแน่นแฟ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอธัญบุรีต่อประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพที่เกิดจากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และสถานศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มี.ค.56 นี้.

ที่มา http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=673742

มี.ค. 13th by 89-5MHZ

มุมพิลึกวันนี้ พาท่านมาที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี หรือ มทร. จังหวัดปทุมธานี โดยเหยี่ยวข่าวได้มีโอกาสติดตาม นายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา เปิดงาน “นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีนักศึกษาเข้าชมงานศิลปะกันคับคั่ง แต่ทว่ามีประติมากรรมชิ้นหนึ่งที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจนั่นก็คือ “หุ่นบิกินีสีชมพู” ที่เป็นสาวรูปร่างท้วมอวบอั๋นอยู่ใน กรอบพลาสติกสี่เหลี่ยม สอบถามทราบว่า เจ้าของหุ่นตัวนี้ก็คือ นางสาววานิสสา พุทธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประติมากรรม

โดยเจ้าของหุ่นเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างให้ฟังว่า ตนเองเป็นคน รูปร่างอ้วน แล้วอยากใส่ชุดว่ายน้ำมาก แต่ด้วยเหตุหลาย ๆ อย่างที่ไม่เอื้ออำนวย แถมเพื่อนในห้องก็ยังท้าให้ใส่ชุดนี้ จึงเกิดความคิดสร้างหุ่นรูปร่างหน้าตาให้ เหมือนตัวเองมากที่สุดตัวหุ่นทำจากดินเหนียว หล่อด้วยเรซิ่นใช้เวลา 2 เดือนจึงแล้วเสร็จ ส่วนเหตุที่นำหุ่นมาใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้เพื่อให้มีความหมายว่า หุ่นที่เราปั้นเป็นตัวเราจริง มันคือความรู้สึกที่กล้าจะใส่ชุดนี้ แต่อยู่เพียงในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราได้คิดไว้เท่านั้น

ว้าว…กล้าเสนอฝันแล้วอยากทำให้เป็นจริงขึ้นมา ก็คงต้อง อดทนออกกำลังกาย และก็รักษาสุขภาพ นะจ๊ะ หุหุหุ.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/225/189758

มี.ค. 13th by 89-5MHZ

สาขา วิชาการออกแบบสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม โครงการปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าเพื่องานพิมพ์ผ้าด้วยเทคโนโลยี ดิจิตอล

ซึ่งแนวทางการศึกษาในปัจจุบันได้เห็นความสำคัญของผู้เรียน โดยเน้นถึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพ ทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเสริมทักษะความ สามารถให้ตนเอง เพื่อเป็นการนำความรู้เพื่อเป็นแนวทางสู่แนวทางการศึกษาด้านอาชีพ

ดัง นั้นทางสาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ จึงจัดทำโครงการอบรมระยะสั้น เน้นความรู้ทางการออกแบบและการปฏิเสธงานจริงด้านการพิมพ์ผ้าเบื้องต้น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริม อีกทั้งยังนำไปส่งเสริมรายวิชาการพิมพ์ผ้าไปสู่การเรียนการสอนในระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการอบรมระยะสั้น ในการออกแบบและการพิมพ์ผ้าเบื้องต้นที่ทางสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอคณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอจัดขึ้น ยังเป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดและเป็นการประสานงานประชาสัมพันธ์แนะนำ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอให้เป็นที่รู้จัก โดยมีกำหนด 3 วัน  คือ วันที่ 16 – 17 มีนาคม และ 23 มีนาคม 2556

ที่มา http://www.rmutk.ac.th

มี.ค. 13th by 89-5MHZ

ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้า                       ด้วยวิธีชีวภาพ ว่า แต่เดิมกระบวนการผลิตกระดาษในเชิงหัตถกรรม จะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต คือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการแช่และต้มเยื่อกระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ สารเคมีทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวทำให้กระดาษที่ได้ขาวสว่าง เนื่องจากเกิดการทำปฏิกิริยากับลิกนิน ทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษลดลง แต่การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถึงแม้จะทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ได้ก็จะมีค่าลดลงเช่นกัน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ำทิ้งที่ได้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่อยู่ในรูปเกลือต่างๆ สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน  โดยสารต่างๆ เหล่านี้เมื่อถูกปล่อยลงในน้ำทิ้งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้เอง จึงหันมาสนใจผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สุจยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การผลิตกระดาษด้วยวิธีชีวภาพเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์หมักกับวัตถุดิบ   เพื่อย่อยสลายลิกนินในพืชแทนการใช้สารเคมีพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของกระดาษได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว ได้ใช้  หัวเชื้อรา T.viride  ในการช่วยย่อยสลายลิกนิน ซึ่งเมื่อย่อยสลายไปเป็นจำนวนมากแล้ว ยังทำให้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษให้ขาว ยังสามารถลดปริมาณการใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปได้เป็นจำนวนมากกว่าการผลิตกระดาษแบบทั่วไปอีกด้วย

อีกทั้งการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยด้วยวิธีชีวภาพ กระดาษที่ได้ยังมีค่าความสว่างมากกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ อีกทั้งยังมีความเหนียว นุ่ม สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการผลิตด้วยวิธีทางเคมี โดยกระดาษไม่กลับมาเป็นสีเหลือง ทั้งนี้หากท่านใดสนใจกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4177

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 11th by 89-5MHZ

Page 1 of 38