เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการอบรมถ่ายภาพบัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องของบัวให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ซึ่งผลจากโครงการดังกล่าว ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

โดย นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการอบรมถ่ายภาพบัวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจหรือรักการถ่ายภาพได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจนล้นจำนวนที่เปิดรับ ซึ่งทางมทร.ธัญบุรีจะมีโครงการอบรมถ่ายภาพบัวอีกเรื่อยๆ และจะขยายเวลาการอบรมให้นานยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากกิจกรรมการถ่ายภาพแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นให้เข้าร่วมอย่างการประกวดพันธุ์บัว วาดภาพดอกบัว หรือทำอาหารที่มีส่วนประกอบจากบัวอีกด้วย

ด้าน ดร.มัณฑนา บัวหนอง หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายภาพบัวครั้งนี้ ได้เล่าถึงความรู้สึกหลังจากผ่านกิจกรรมว่า “ปกติแล้วตนเองชอบถ่ายภาพ เมื่อทราบข่าวว่ามีโครงการสอนถ่ายภาพฟรี จึงเข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ด้านการถ่ายภาพจากวิทยากรฝีมือดีที่ดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังทำให้ทราบว่าประเทศไทยเรามีพิพิธภัณฑ์บัวในประเทศ และมีบัวสวยๆ ให้ได้ดู หากมีโอกาสก็จะเข้าร่วมโครงการอีกในครั้งหน้า เพราะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้สำหรับโครงการอบรมถ่ายภาพบัวจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมอีกครั้งประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์บัวได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คลอง6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2549-3048, 089-692-9808 หรือเว็บไซต์ http://lotus.rmutt.ac.th/

นภสร ไชยคำภา

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 29th by 89-5MHZ

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมหม่อนไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกรมราชทัณฑ์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ทางวิชาการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม 2. การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหม่อนไหม 3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การย้อมสี และการออกแบบแฟชั่นด้านหม่อนไหม 4. การส่งเสริมแนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม คาดว่าจะก่อให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ และทางวัฒนธรรม

ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และอาชีพที่ได้ผลพลอย ได้จากการปลูกหม่อนไหมเลี้ยง ให้เป็นอาชีพที่ช่วยส่งเสริมรายได้ และเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกร อีกทั้งสร้างกลุ่มแรงงานในวัยหนุ่มสาวให้หันมาสนใจและประกอบอาชีพการทำไหม และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหม่อนและไหมมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสืบสานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติให้เป็นไปตาม แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถสืบต่อไป

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 29th by 89-5MHZ

 

ความขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีวะ ส่งผลกระทบไปยังทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นแต่อุตสาหกรรมการพิมพ์ วันนี้ผู้ประกอบการประสบปัญหาเดียวกัน คือภาวะขาดคนทำงาน ทำให้จำต้องรับคนที่ไม่ตรงกับสายงานเข้ามาทำงาน จึงทำให้เสี่ยงต่อความสูญเสียในการผลิตอย่างมาก

โดย นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เล่าถึงสถานการณ์ขณะนี้ว่า โรงพิมพ์ทุกแห่งประสบปัญหาเดียวกันคือเครื่องจักรที่สั่งมามีราคาสูง แต่มีอุปสรรคในการหาบุคลากรมาใช้งาน ทำให้ต้องรับคนที่จบวิศวกรรมศาสตร์จบไฟฟ้า มาทำงานร่วมกับเครื่องจักร จึงเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ ทั้งนี้หากวิเคราะห์สาเหตุความขาดแคลน สรุปได้ว่าเกิดจากคนเรียนสายอาชีวะมีไม่มาก และสาขาการพิมพ์ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับสาขาอื่น ๆ อย่างช่างกลโรงงาน ที่สามารถทำงานได้กว้างกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กที่เรียนสาขาการพิมพ์นี้พบว่าได้งานทำตั้งแต่ยัง เรียนอยู่และเมื่อจบแล้วยังได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ ที่เรียนจบในสาขาอื่น ๆ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการบางแห่งให้ทุนการศึกษากับเด็กที่สนใจเรียนสาขานี้ด้วย

แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการพิมพ์ถูกบรรจุให้เป็น 1 ใน 15 ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือการเตรียมพร้อมสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่จะมีการเปิดเสรีทั้งการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ดังนั้น การสร้างทุนมนุษย์ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์ ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร, โรงเรียนดอนบอสโก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จึงรวมตัวกัน บันทึกร่างเจตนารมณ์เพื่อก่อตั้ง Thailand Printing Academic Forum (TPAF) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพิมพ์ร่วมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ และผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้าน ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานเครือข่าย Thailand Printing Academic Forum (TPAF) กล่าวว่าสถาบันการศึกษาทั้ง 14 แห่ง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีศูนย์การพิมพ์แห่งชาติตั้งอยู่ มีการเปิดสอนหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้นตลอดทั้งปี ส่วนสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ก็มีการเปิดสอนด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ตั้งแต่ระดับ ปวช.ถึงปริญญาตรีและที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี การพิมพ์ในระดับปริญญาเอก

ซึ่งผลของความร่วมมือจะเกิดการใช้ทรัพยากรด้านการพิมพ์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอาจารย์ผู้สอน ที่ในแต่ละสถาบันมีความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ “ประเทศไทยเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีการสอนด้านการพิมพ์ตั้งแต่ หลักสูตรระยะสั้น ไปจนถึงระดับปริญญาเอก จึงมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อมีการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนแล้วไทย อาจเป็นศูนย์กลางด้านการพิมพ์ของอาเซียน ทั้งในแง่การผลิตบุคลากรไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ หรือแม้แต่เข้าไปทำงานในธุรกิจด้านการพิมพ์ของนักลงทุนที่เข้ามาสร้างกิจการในประเทศไทย

สำหรับกระบวนการทำงาน จะสร้างข้อกำหนดมาตรฐานในอุตสาหกรรมการพิมพ์ จากความร่วมมือของผู้ เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ทั้งในด้านเครื่องจักร บุคลากร กระบวนการผลิตและเข้าไปตรวจสอบพัฒนาให้กับภาคธุรกิจที่สนใจ และรับรองมาตรฐานให้ ทั้งยังสานต่อโครงการสหกิจศึกษาที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นขึ้น โดยจะให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในสถานประกอบการด้านการพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บันลือสาส์น เป็นต้น เมื่อความร่วมมือในการจัดตั้งเป็นผลสำเร็จ นอกจากอุตสาหกรรมจะได้รับรองมาตรฐานตามแบบสากลแล้ว สถาบันการศึกษายังผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งภาคธุรกิจเองก็จะได้คนที่มีความเชี่ยวชาญ และทำให้ลดการสูญเสียการผลิตได้อย่างมหาศาล รวมถึงการสร้างบุคลากรที่ตรงกับการพัฒนาประเทศด้วย

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 29th by 89-5MHZ

ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(มทร.) รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สาขาที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด ทั้งในหลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน ได้แก่ สาขาการบัญชี โดยในหลักสูตร 4 ปี มีผู้สมัคร 1,103 คน รับได้เพียง 248 คน ขณะที่หลักสูตรเทียบโอนมีผู้สมัคร 248 คน รับได้เพียง 170 คน

ส่วนสาเหตุของการที่มีผู้สนใจเข้าสมัครเรียนสาขาบัญชีมากกว่าทุกปีนั้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ศึกษาที่จบจากสาขาการบัญชีหางานง่ายขึ้น เพราะทุกบริษัท ทุกองค์กรต้องมีนักบัญชี และขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักบัญชีจึงเป็นอีกหนึ่งในสาขาที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างอิสระเสรี ฉะนั้นในอนาคต นักบัญชีของไทยจะมีโอกาสไปทำงานในประเทศอาเซียนมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(มทร.) รัตนโกสินทร์ ยังมีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการเสริมทักษะทางด้านภาษอังกฤษ และภาษาจีนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความพร้อมทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งในประชาคมอาเซียนได้

ด้าน รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรีกล่าวว่า ในปี 2554 มีผู้สมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจของ มทร.ธัญบุรีประมาณ 4,000 – 5,000 คน แต่รับได้เพียง 1,000 กว่าคนเท่านั้น และสาขาที่มีผู้สนใจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการบัญชี ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมากจากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนแล้วพบว่า นักบัญชีเป็นหนึ่งใน 8 สาขาอาชีพ ที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี เมื่อครั้งที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงทำให้มีผู้สนใจเรียนในสาขาดังกล่าวมากขึ้น

นภสร ไชยคำภา

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

ปัจจุบันมีนักวิจัยคิดค้นยารักษาโรคต่างๆ หลากหลายชนิด และรูปแบบของยาก็แตกต่างกันไป แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ก่อนจะจ่ายยาให้ผู้ป่วย แต่ละครั้งจะต้องทำการนับยา ซึ่งในแต่ละวันตามโรงพยาบาลต่างๆ มีผู้ป่วยเป็นจำนวน จึงส่งผลให้ล่าช้าเพราะต้องนับด้วยมือ อีกทั้งเครื่องนับเม็ดยาจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและจะมีใช้ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ นายภราดร สังข์พรหม , นายณัฐวุฒิ นิลจู และนายยศกร โชติรัตน์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องนับจำนวนเม็ดยา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเป็นการลดการนำเข้าเครื่อง นับจำนวนเม็ดยาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงอีกทางหนึ่ง โดยมีอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้ นายภราดร ตัวแทนกลุ่ม เล่าว่า เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบรรจุยา พร้อมจ่าย เครื่องสามารถนับเม็ดยาชนิดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โดยใช้เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรม ติดตั้งลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทำหน้าที่ เก็บค่าและปรับตั้งค่าจำนวนเม็ดยาที่ต้องการ ควบคุมการนับโดยการรับค่าจากเซ็นเซอร์ และการเปลี่ยนทิศทางการไหลของเม็ดยาโดยการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (หมุนปรับความเร็วได้) โดยเม็ดยาจะไหลเรียงกัน บนถาดยาตกผ่านเซ็นเซอร์ เม็ดยาจะถูกนับและนำค่าการนับไปเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าให้ เมื่อครบรอบจำนวนเครื่องจะทำการปรับค่าไปที่ค่าเริ่มต้นเพื่อเริ่มนับใหม่ อีกทั้งเครื่องนับเม็ดยาได้ทำการออกแบบให้มีขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน ในที่ทำการสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล ซึ่งมีพื้นที่วางของน้อย ขนาดของตัวเครื่องสูง 80 ซ.ม. กว้าง 41 ซ.ม. วัสดุที่ใช้ทำจะใช้สแตนเลสผิวมันวาว มีถาดใส่เม็ดยา ทั้งนี้การนับเม็ดจะใช้พลังงานจาก พาวเวอร์ซัพพลาย (แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า) และมีเซอร์โวมอเตอร์ ทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนทางลงของยาตามชุดจำนวนยาที่สั่งจากคีย์แพท ซึ่งจากการทดลองสามารถ นับเม็ดยาได้ ถึง 50 ชุด ในเวลา 2.56 นาที จากเดิมที่ใช้มือคนในการนับกว่า 15 นาที และยังสามารถระบุ จำนวนเม็ดยาที่จะบรรจุได้หลากหลายตรงตามความต้องการได้ ที่สำคัญไม่ต้องสั่งซื้อเครื่องจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsv.ac.th หรือสอบถามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-317-162 ในวันและเวลาราชการ

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ต่อยอดให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับ ปริญญา โดยหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดการเรียนการสอนปัจจุบันเน้นไปที่สาขาวิชาที่ได้ รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก มุ่งเน้นบริการด้านการศึกษาและวิชาการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับนักศึกษาในภูมิภาคนี้ร้อยละ 80

ในอนาคตสำหรับหลักสูตรที่จะเปิดเพิ่มคือ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ยังขาดบุคลากรด้านนี้ ทั้งนี้การเปิดหลักสูตรต่างๆ นั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งต่อไปจะต้องมีแพทย์แผนไทยประจำตำบลทุกตำบล และคำนึงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วยว่า มีความสามารถเพียงพอที่จะจัดหลักสูตรการศึกษานั้นได้หรือไม่

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการสภา มหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษานั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือไม่ ซึ่งจะทำให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานคลิปวีดีโอมือถือ นักข่าวเยาวชน เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งนี้ผู้สนใจต้องรวมกลุ่ม 3 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน ถ่ายคลิปวีดีโอมือถือความยาวไม่เกิน 2 นาที มีความละเอียดขั้นต่ำ 2 ล้านพิกเซล และไฟล์ผลงานมีนามสกุล . mpg4 หรือ .mpg

โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mct.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 มิถุนายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-9009 – 15 ต่อ 6870 – 1 ในวันและเวลาราชการ

นภสร ไชยคำภา

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ


จากการที่กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และให้เวลาผู้ประกอบการปรับปรุงเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึง 31 ต.ค. 2554 นี้ ซึ่งหากพบการกระทำผิด จะทำการจับปรับตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

โดย ร.ศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า การจัดระเบียบร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ที่สำคัญคือการประชาสัมพันธ์ก่อนที่กฎหมายบังคับใช้ เพราะไม่เช่นนั้นประชาชนหรือผู้ประกอบการจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายข้อนี้ และควรเข้มงวดในการดำเนินการจัดระเบียบเพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรีและสถานีตำรวจภูธรอำเภอธัญบุรียังได้จัดทอดผ้าป่า เพื่อหาเงินติดกล้อง CCTV บริเวณชุมชนประชาอุทิศ ใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่าได้ผลดีมาก จากการติดตั้งกล้องสามารถช่วยเหลือตำรวจในการจับกุมผู้กระทำผิดจากการลักลอบค้ายาเสพติด ลักทรัพย์ โจรกรรมของในหอพักนักศึกษา จับคนร้ายในคดีทำร้ายร่างกาย และช่วยลดการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาจากการดื่มสุราได้อีกทางหนึ่ง โดยจะขยายพื้นที่การติดกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมชุมชนในเขต สภ.คลอง 5 ต่อไป

นภสร ไชยคำภา

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 25th by 89-5MHZ


เจาะประเด็น สถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา และราคาสินค้าต่าง ๆ ที่สูงขึ้น

รายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น ดำเนินรายการโดย
เดียว ธีรเดช งามเหลือ ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

เม.ย. 25th by 89-5MHZ

Page 1 of 38