นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ คืนกล้วยไม้สู่ป่า พาดอกไม้กลับบ้าน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84 พรรษา     5 ธันวาคม 2554 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายอภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอลานสกา และผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นักศึกษา ประชาชน กว่า 100 คนเข้าร่วมพิธี  โดยหลังจากพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน นำกล้วยไม้พันธุ์เมืองหลายชนิดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไปปลูกบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใส บริสุทธิ์

ด้าน รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น สิงโตอาจารย์เต็ม สิงโตพัดเหลือง เอื้องคีรีวง เอื้องสายเสริด กำลังจะสูญพันธุ์ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมโดยระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยของกล้วยไม้พื้นเมืองจากน้ำมือของมนุษย์ การลักลอบนำกล้วยไม้ออกมาจำหน่ายเป็นการค้า การตัดไม้ทำลายป่าหรือการนำพื้นที่ป่าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชและเกษตรกรรมมีผลทำให้แสงแดดเพิ่มขึ้น ความชื้นในบรรยากาศลดลงสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้กล้วยไม้ที่อาศัยตาม กิ่งไม้และที่อาศัยอยู่บนพื้นดินได้รับผลกระทบ การเจริญเติบโตลดลง บางชนิดตายไปในที่สุด ส่งผลให้จำนวนกล้วยไม้ลดลง  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ขยายพันธุ์กล้วยไม้ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพร้อมจะนำกลับคืนสู่ป่าถิ่นกำเนิดดั่งเดิม โดยได้นำกล้วยไม้คืนสู่ป่าครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และการคืนกล้วยไม้สู่ป่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 8,400 ต้น

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 29th by 89-5MHZ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร(ศูนย์เทเวศร์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ”   เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานการประกอบอาชีพต่างๆ     โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-14 สิงหาคม 2554  เวลา 08.30 – 16.30  น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์เทเวศร์)

รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ  อาภาเวท  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เปิดเผยว่า  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง    และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  และระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสื่อสารการตลาดแล้วนั้น   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้มุ่งเน้นถึงการทำหน้าที่ดังพันธกิจของคณะฯ   และมหาวิทยาลัย  ในการให้บริการวิชาการด้านการศึกษาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีแก่สังคม  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  ดังนั้น ทางคณะฯ และกองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ” ขึ้น  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานการประกอบอาชีพต่างๆได้

ทั้งนี้  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้  โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 10 สิงหาคม  2554  โดยส่งแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครมาที่  02 – 6285204  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่    02 – 2829009 – 15 ต่อ 6870 – 1 หรือ 087-054-0044  ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th อบรมฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 29th by 89-5MHZ

27 07 2011


รายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น
ดำเนินรายการโดย คุณธีรเดช งามเหลือ
ออกอากาศ เสาร์ เวลา 19.30 – 20.00 น.
รูปแบบรายการ นำเสนอข่าวสารที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม รวมถึงประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่ทำข่าวภาคสนามของผู้ดำเนินรายการและข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจของราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

รับฟังรายการย้อนหลัง

ก.ค. 27th by 89-5MHZ

27 07 2011

รายการรอบรั้วราชมงคล
ดำเนินรายการโดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
ออกอากาศ จันทร์ เวลา 19.30 – 20.00 น.
รูปแบบรายการ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงข่าวคราวความเคลื่อนไหวใน 9 มทร. ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา และช่วงสารความรู้ทั่วไป แต่ละช่วงมีการเปิดเพลงคั่นรายการ และปิดท้ายรายการด้วยช่วงมีความสุขกับนิทานอีสป ที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่สถานีฯ

 
รับฟังรายการย้อนหลัง

ก.ค. 27th by 89-5MHZ

27 07 2011


รายการนิตยสารฟังสบาย
ดำเนินรายการโดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท / อาจารย์นิศากร ไพบูลย์สิน
ออกอากาศ พฤหัสบดี เวลา 19.30 – 20.00 น.
รูปแบบรายการ แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงข่าวฟังสบาย อัพเดทข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วงสาระฟังสบาย นำเสนอความรู้ดูแลสุขภาพ เพื่อความสุขทั้งกายและใจ ช่วงบันเทิงฟังสบาย แนะนำหนังสือที่น่าอ่านและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และช่วงข่าวสารจากราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ละช่วงเปิดเพลงคั่น 1 เพลง และปิดท้ายรายการด้วยช่วงมีความสุขกับนิทานอีสป แต่ ที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่สถานี

 
รับฟังรายการย้อนหลัง

ก.ค. 27th by 89-5MHZ


นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดภาคเรียนใหม่ สำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ยังคงได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ ซึ่งยังไม่เข้าใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ดังนั้น สำนักฯ จึงจัดให้มีโครงการ “Library Tour” แบ่งนักศึกษาออกเป็นรอบๆ ละ 40 คน และมีเจ้าหน้าที่พาทัวร์ เพื่อแนะนำการให้บริการ ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 800 คน

นอกจากนี้ จากการสังเกตพบว่า สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ที่สำนักวิทยฯ                    เปิดให้บริการ มีนักศึกษาให้ความสนใจสื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเรียนด้วยตนเอง สามารถใช้เวลาว่างช่วงไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบล็อก (การบันทึกบทความของตัวเองลงบนเว็บไซต์) ให้กับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ฝึกการอบรมรุ่นแรกแล้ว 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และงานวิชาการสู่นักศึกษา ซึ่งจะใช้โดเมนของ มทร.ธัญบุรี ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมจะขยายการอบรมการเขียนบล็อกให้กับนักศึกษาต่อไป เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านงานเขียน การใช้สังคมบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี

สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันสอนภาษาเอยูเอ จัดสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี และบุคคลภายนอกนั้น ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร เพื่อเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม                    ที่จะถึงนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ยังคงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาเช่นเดิม ซึ่งโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะจากการประเมินผลการเรียน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากสามารถสอบผ่านระดับของทางสถาบันเอยูเอได้ มีเพียง 5% เท่านั้นที่สอบไม่ผ่าน

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 27th by 89-5MHZ

 

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า   มทร.ธัญบุรี มีโครงการที่จะส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกัน เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา   โดยตั้งเป้านักศึกษาจำนวน 100 คน และให้แต่ละคณะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และจัดกลุ่มสอนเพิ่มเติมด้านภาษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ขอให้มีความตั้งใจในการเรียน

ทั้งนี้จะเริ่มการเรียนการสอนภาษา ในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องสอบถามความสมัครใจของนักศึกษาก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้บางส่วน โดยเดินทางไปประเทศที่ร่วมมือกันได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนดี เรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงและหากนักศึกษาสนใจที่จะมาเป็นอาจารย์ให้กับ มทร.ธัญบุรี ก็จะสนับสนุนให้เรียนต่อระดับปริญญาเอกต่อไป โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 27th by 89-5MHZ


ผศ.นาถรพี ชัยมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs เพื่อฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถช่วยกระจายความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรด้านการตลาด : โครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ หลักสูตรการบัญชี : โครงการฝึกอบรมการจัดทำภาษีเพื่อ SMEs และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 200 คน

ผศ.นาถรพี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอัตราการว่างงานสูงขึ้น ทำให้หลายคนหันไปประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจของตนเอง และจากการศึกษาพบว่า การทำธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประสบปัญหาด้านการตลาด เพราะผู้ผลิตสินค้าหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตน โดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของตลาด และยังขาดทักษะ ความรู้ใน การสร้างตราสินค้า การบรรจุหีบห่อ และขาดทักษะความรู้ด้านบัญชี การวางแผนทางการเงิน ดังนั้น การที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนสามารถพัฒนาไปสู่การส่งออกต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การเตรียมบุคลากร  ทางด้าน SMEs ให้มีความพร้อมทุกด้าน จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็ง แข่งกันกับประเทศ    ต่างๆได้

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 27th by 89-5MHZ

26 07 2011

รายการ RMUT VARIETY
ดำเนินรายการโดย คุณกุลกนิษฐ์ ทองเงา /ปิยะพงษ์ เคนทวาย/ ชาคริต เสมรบุณย์
ออกอากาศ อังคาร เวลา 19.30 – 20.00 น.
รูปแบบรายการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกนำเสนอข่าวสาร ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมต่างๆ จากราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เปิดเพลงคั่นรายการและต่อด้วยช่วง Positve Thinking นำเสนอเรื่องราวให้แง่คิด และปิดท้ายรายการด้วยช่วงมีความสุขกับนิทานอีสป ที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่สถานีฯ

 
รับฟังรายการย้อนหลัง

ก.ค. 26th by 89-5MHZ

26 07 2011

รายการหมุนตามเวลา
ดำเนินรายการโดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท / อาจารย์นิศากร ไพบูลย์สิน
ออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น.
รูปแบบรายการ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจสังคม และช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน แต่ละช่วงมีการเปิดเพลงคั่นรายการ

รับฟังรายการย้อนหลัง

ก.ค. 26th by 89-5MHZ

Page 1 of 38