ช่วงข่าวฟังสบาย “ศิริราช ทำการผ่าตัดส่องกล้องรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 ในผู้ป่วยสำเร็จเป็นครั้งแรกในเอเชีย ช่วยสตรีมีโอกาสตั้งครรภ์ได้อีก”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “เทรนด์เพิ่มความสูงของเด็กยุคใหม่ กับวิธีการที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง เรื่อง “แมวน้อย ร้อยหมื่นชาติ” และ “อิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร”

 

ม.ค. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เปิดโลกแกดเจ็ทล้ำ”สื่อใหม่” ที่ต้องจับตา

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ผลวิจัยชี้โต๊ะทำงานสุดรกหนุนการทำงานสมอง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน กทม. เชิญนำเด็กมาฉัดวัคซีนโปลิโอ ฟรี

 

ม.ค. 27th by 89-5MHZ

การดูแล รักษาโรคไวรัสลงกระเพาะในเด็ก ความดันสูงอยากซื้อยา เบบี้แอสไพริน ได้ไหม พร้อมแนะนำการตรวจ อาการ และวิธีการรักษาโรคหัวใจตีบ ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz

ตอน1

YouTube Preview Image

ตอน2

YouTube Preview Image

ม.ค. 26th by 89-5MHZ

งบ 20,000 บาท ซื้อ notebook  ทนทาน ใช้งานดี เล่นเกมส์ได้ รุ่นไหนดี  print งานลงกระดาษ photo ต้อง set ค่าอะไรไหม อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

ม.ค. 26th by 89-5MHZ

เมื่อวัน 20 มกราคม ที่ผ่านมา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง  จ.สงขลา  จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดโลกอาเซียน” โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นวิทยากร    ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทั้งจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานคับคั่งกว่าพันคน

รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางคณะจึงได้จัดโครงการสัมมนา “เปิดโลกอาเซียน”  ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ตลอดจนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการพัฒนาด้านความคิดใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผน ทั้งด้านการศึกษา บุคลากร และการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อไป   สำหรับการบรรยายพิเศษดังกล่าว มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ม.ค. 26th by 89-5MHZ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น และการจัดสอบในปีการศึกษา 2554  ทั้งนี้ทางสถาบันทดสอบฯ ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและวิทยาเขต รวมทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ ทั้งนี้ทาง มทร.ล้านนารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทดสอบฯ   ในการนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ อาทิ อาคาร สถานที่ อาหาร น้ำดื่ม สถานที่เพื่อรองรับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสอบ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เกิดความประทับใจมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่จะเข้าสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ดำเนินการสอบเป็นเวลา 2 วัน คือวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 รวมผู้เข้าสอบร่วม 2 พันคน

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวเสริมว่า  การทดสอบทางการศึกษาระดับด้านด้านอาชีวศึกษา หรือที่เรียกว่า V-Net (Vocational National Education Test ) หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด ของนักเรียนในปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  และปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)   ทั้งนี้ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 แบบทดสอบจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สมรรถนะพื้นฐานและการเรียนรู้ สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา และสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ ผู้เข้าสอบ 1,337 คน และวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ แบบทดสอบจำนวน 2 ฉบับ สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ และสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ และสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ  ผู้เข้าสอบ 512 คน ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาท่านที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์  www.lpc.rmutl.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ม.ค. 26th by 89-5MHZ

อาจารย์อรทัย บุญทะวงศ์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของผลงานแคบหมูไมโครเวฟ กล่าวว่า ผลงานวิจัยแคบหมูไมโครเวฟ ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมใหม่ ประเภท Inno Tree จาก ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น ณ CenterPoint PlayHouse @ CentralWorld เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา

การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแก่คนทั้งประเทศให้ได้ทราบ ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถรับประทานแคบหมูได้ง่ายยิ่งขึ้น และขอขอบคุณบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จัดโครงการนี้ขึ้นให้คนไทยทั่วประเทศได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของตนและระดมสมองของนักคิดของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประเทศไทย และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาทุกคนที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผลงานแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ

สำหรับการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และนายกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม นักวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ม.ค. 26th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี กาแล็กซีทางช้างเผือกมีดาวมากกว่าที่คาด
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม การนอนไม่หลับ
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นายโทนี่ แบลร์ จะสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทย รับ English Speaking Years 2012

 

ม.ค. 26th by 89-5MHZ

เงินทอง เศรษฐกิจ การลงทุนเพิ่มผลกำไร ทำเงินให้งอกเงย ฟัง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กับรายการชี้ทางออกบอกทางรวย ทุกวัน จ-ศ 16.30-17.00 น. FM89.5

ม.ค. 25th by 89-5MHZ

เงินทอง เศรษฐกิจ การลงทุนเพิ่มผลกำไร ทำเงินให้งอกเงย ฟัง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กับรายการชี้ทางออกบอกทางรวย ทุกวัน จ-ศ 16.30-17.00 น. FM89.5

ม.ค. 25th by 89-5MHZ

Page 1 of 38