การใช้คำพูดในการจัดรายการวิทยุ กับความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดรายการวิทยุแบบฟังสนุกแบบไม่หยาบคายกับการจัดระเบียบต่างๆ ที่มาของไฟเดย์ไลท์ และหลากหลายคำถามที่น่าสนใจเรื่องรถยนต์ ในรายการ Autocar Magazine On Air กับ อัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จำนวน 79 คน ร่วมโครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน” ณ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมสำนึกรักวัฒนธรรมไทย ร่วมประสานวัฒนธรรมอาเซียน เปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรของคณะ

โดยเส้นทางการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) มุ่งสู่สถานีหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวเกาะยอ ร่วมศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวภาคใต้ในอดีต ประสานวัฒนธรรมมาเลเซียข้ามต่อไปยังเกาะปีนังหรือเกาะหมาก ชมวิถีชีวิตของชาวปีนัง รวมถึงชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่แบบโปรตุเกส จีน ชมทะเลปีนัง ป้อมปืนประภาคาร หลังจากนั้นสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเขาเต่า ชมความสวยงามวิจิตรตระการตา ของวัดดามิการาม(วัดพม่า) และวัดไชยมัคลาราม(วัดไทย) ในมาเลเซีย ชมจัตุรัสเมอเดก้า และสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ ชมเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ มัสยิดหินอ่อน และชม KL Tower (ตึกปิโตรนาส) กับตึกคู่แฝด(TWIN TOWER) ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย  ศึกษาความแตกต่างจากหลายชาติ หลายภาษาของผู้คน ที่มุ่งสู่คาสิโน   เสี่ยงโชค ณ เก็นติ้งไอแลนด์ สถานีสกายเวย์ นั่งกระเช้าที่ข้ามภูเขายาวที่สุดในเอเซีย ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และธรรมชาติที่งดงาม สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนเทือกเขา ชมความงามของสถานที่ การตกแต่ง สวนสนุก และแหล่งช็อปปิ้ง

วันต่อมาชม สำนักรัฐมนตรี มัสยิดสีชมพู ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่าที่ทันสมัยถือเป็นเมืองของรัฐบาล เดินทางสู่เมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซีย ชมช่องแคบมะละกา วิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองเก่ากับสายน้ำ ชมความงามของ  หอนาฬิกา  กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ดินแดนของดัชในอดีต และ 2 วันสุดท้ายศึกษาวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันมือ   ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค จุดชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ที่ฉากหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท                      ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์จากอดีตถึงปัจจุบันที่เกาะเซนโตซ่า ชมน้ำพุดนตรี  การแสดงระบำไฟซึ่งตื่นตาตื่นใจด้วยภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และวันสุดท้ายที่สวนสนุกจำลองเครื่องเล่นจากภาพยนต์ชื่อดังต่างๆของ Hollywood จากสหรัฐอเมริกา ณ UNIVERSAL STUDIO พร้อมศึกษาเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของสิงคโปร์บนถนนออร์ชาร์ด ที่มีผู้เยี่ยมเยียนจากทุกประเทศ ซึ่งได้รับความประทับใจและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกท่าน จากนั้นทีมงานเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

อาจารย์เพ็ญภาวีร์ เจริญชัยนาม อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชั่นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะทางสาขาวิชา และนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางแฟชั่นให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  รวมถึงการนำเสนอผลงานแฟชั่นที่ได้สร้างสรรค์ในที่สาธารณชนนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในตัวบุคคล  ดังนั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์  จึงจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดแสดงผลงาน Fashion V Together The student fashion showcase                             ภายใต้ชื่อธีม “WONDERLAND”   ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดมิติทางการเรียนรู้ใหม่ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นและประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างการเรียนรู้จากทฤษฎีในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสายอาชีพ โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้การเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญอีกทางหนึ่งที่จะสนับสนุนองค์กรและสายงานร่วมให้เกิดความแข็งแรง และมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาในเครือข่าย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควรแก่การปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการประมวลผลความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จอีกขั้นของนักศึกษา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมชมงาน Fashion V Together The student fashion showcase “WONDERLAND”    ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม  นี้  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ DPU  HALL อาคารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 776, 086-0586618 หรือ www.facebook.com/fvt01

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

จากการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าทองแดงและบ้านวังน้ำเย็น ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก  ซึ่งคณะทำงานได้ให้ความรู้เรื่องการเพิ่มศักยภาพผู้นำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการขยะ และการสร้างบ่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัว เพื่อสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่าย และลดมลพิษในชุมชน ชาวบ้านและ อสม. จึงจัดการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.ล้านนา จังหวัดตาก  โดยมีนายวีระ สิงห์พลเดช สมาชิก อบต.บ้านนาโบสถ์ และชาวบ้าน  อาจารย์นิวัตร  สระบัว หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ อาจารย์และนักศึกษา รวบรวมขยะจากทุกบ้านไปที่สำนักสงฆ์ท่าทองแดง    แล้วทำการคัดแยกขยะเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือจำหน่ายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนำรายได้ไปสร้างกุฏิพระสงฆ์ มีชาวชุมชนบ้านท่าทองแดง นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมประมาณ 150 คน ได้ปัจจัยเพียงพอในการสร้างกุฏิได้ 1 หลัง

สมาชิก อบต.บ้านนาโบสถ์ กล่าวว่า หลังจากที่ชาวบ้านได้ความรู้เรื่องการจัดการขยะจาก มทร.ล้านนา ตาก จึงใช้สำนักสงฆ์เป็นธนาคารขยะ เพื่อรวบรวมและคัดแยกขยะ ไว้จำหน่ายแล้วนำเงินเข้าสำนักสงฆ์เพื่อสร้างถาวรวัตถุเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชน ชาวบ้านท่าทองแดงจึงต่อยอดโครงการฯ โดยจัดโครงการ 30 วันสร้างครัวเรือน 1 วันสร้างบ้านเมือง (30 วันทำงานเลี้ยงครอบครัว และเสียสละ 1 วันร่วมกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่มีสุขอนามัยที่ดี) อบต.บ้านนาโบสถ์ สนับสนุนงบประมาณอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่บ้านละ 5,000 บาท ชาวบ้านจึงจัดการทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้ เป็นการทำบุญและรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการ “ปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนวัดโคกสุก ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องอาหาร สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และมอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโคกสุก

ทั้งนี้โครงการปันรักเพื่อน้องครั้งที่ 4 ในครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 6 ท่าน

โดยทางสโมสรนักศึกษา นำทีมนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและจาก  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ร่วมปันรักสู่น้อง ซึ่งได้รับการดูแล ต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสุก อาจารย์สุรพันธ์    นิมะวัลย์ และท่านสมเกียรติ วงศ์สมุท นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้อย

จากโครงการนักศึกษาได้จัดทำปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ปรับพื้นเทปูนบริเวณอ่างล้างมือ ทาสีห้องเรียน ทาสีโรงอาหาร ทาสีสนามกีฬา  มีน้องๆจากโรงเรียนวัดโคกสุกมาร่วมทำงาน และร่วมแข่งกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  กระชับมิตร ระหว่างนักเรียนและศิษย์เก่า กับรุ่นพี่บริหารธุรกิจ ด้วยความสนุกสนาน โดยโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ให้คำแนะนำและให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการออกค่ายปันรักเพื่อน้องในครั้งนี้ ซึ่งผู้ร่วมโครงการทุกคนได้ รู้จักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีและการแบ่งปันเพื่อสังคมเป็นอย่างดี

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1   ใน วันอาทิตย์ที่ 4  และ 11 มีนาคม 2555  และรุ่นที่ 2  ในวันอาทิตย์ที่ 18  และ 25  มีนาคม 2555   ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตรการอบรมมีใบประกาศนียบัตร และตลอดการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น         ท่านที่สนใจสามารถส่งชื่อ-สกุล, ชื่อบริษัทและเบอร์ติดต่อหรือ อีเมล์มาที่ swc_x9@yahoo.co.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์  085-168-3175  หรือดูรายละเอียดและตารางการอบรมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  www.rmutk.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZ


รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมโดยรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. และเปิดรับเฉพาะบางสาขาที่คณะเปิดรับเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 90 คนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 110 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 115 คน

โดยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 15 มีนาคม 2555  และกำหนดสอบข้อเขียนวันที่  19 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. โดยสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครในแต่ละคณะที่สนใจศึกษาต่อ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

“น้องเติ้ล” ศุภยา แก้วปิยะทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชา นาฏดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาวเสียงดี จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีแจ้งเกิด นิสิต นักศึกษา season 2 จากรายมาสเตอร์คีย์  ที่ฝ่าฟันผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,000 คน     คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทมาเป็นทุนการศึกษา

ศุภยา เล่าว่า เริ่มประกวดร้องเพลงครั้งแรกตอนชั้นประถมศึกษาที่ 5 ตอนนั้นต้องขึ้นไปร้องนำวงของโรงเรียน  ด้วยบทเพลง “คุณลำไย”  ได้รางวัลรองชนะอันดับที่ 2 มาครอง ทั้งนี้ตนอยู่กับเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็ก พ่อแม่สอนให้ฟังเพลงลูกทุ่ง ปลูกฝังให้รักในความเป็นลูกทุ่ง ซึ่งศิลปินในดวงใจคือคุณแม่พุ่มพวง  ทั้งนี้ระหว่างที่เรียนที่ ร.ร.นครนายกพิทยาคม ได้ทำกิจกรรมระหว่างที่เรียนทั้งรำและร้อง จึงใช้ความสามารถสมัครเข้าเรียนที่ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   โดยปัจจุบันเป็นนักร้องประจำวง “บอลลูน” ของ มทร.ธัญบุรี และ ร้องเพลงในวง “ศรีนคร” วงสุนทราภรณ์  ของอาจารย์ที่  ร.ร.นครนายกพิทยาคม โดยรูปแบบของการร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และสุนทราภรณ์แตกต่างกันมาก ต้องฝึกฝน ฟังมากๆ โชคดีที่ได้มีโอกาสฝึกร้องเพลงสุนทราภรณ์มากับคุณครู ต้องจับจังหวะการร้องให้ถูกต้อง สำเนียงในการออกเสียง ส่วนเพลงลูกทุ่งก็ต้องฝึกฟังเยอะๆ เทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งตนอาศัยการฟังมากๆ ออกกำลังกายให้ปอดใหญ่ รักษาเสียง ไม่กินเผ็ด ไม่ดื่มน้ำเย็น ดื่มน้ำอุณหภูมิต่ำ

ทั้งนี้การประกวดเหมือนเป็นการตามความฝันของแต่ละคน ที่อยากได้ประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต  เป็นอีกคนที่อยากออกเทป มีเพลงของตนเอง เป็นความฝันของนักร้องเกือบทุกคน เวทีและรางวัลที่เคยได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชมรมข้าราชการชำนาญ จ.นครนายก แชมป์เสียงดีมีค่าเทอม รายการชิงช้าสวรรค์ และล่าสุดกับรางวัล ชนะเลิศเวทีแจ้งเกิด นิสิต นักศึกษา season 2 จากรายมาสเตอร์คีย์

หลังจากสำเร็จการศึกษา อยากเป็นครู เนื่องจากครูสอนเด็กทางด้านนาฏศิลป์ไทยยังขาดแคลน ทางบ้านอยากให้รับราชการ  แต่อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ฉะนั้นปัจจุบันสำคัญที่สุด ควรตั้งใจทำให้ดีที่สุด เพราะว่า คือเส้นทางที่นำไปสู่จุดหมายและความสำเร็จในชีวิต สิ่งสำคัญตอนนี้สำหรับวัยรุ่นทุกคน คือ การเรียน ไม่ว่าจะทำอะไรให้นึกถึงพ่อแม่ คนที่รักเรามากที่สุด มุ่งมั่นและตั้งใจ สำหรับคนที่มี “ความฝัน” กล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำ ตามหาความฝันก็จะเกิดความสำเร็จในที่สุด

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่าว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯได้เล็งถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ มีคณะและสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มีความสนใจในการประกอบอาชีพ นักพัฒนาโปรแกรม หรือ Programmer ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่จำเป็น และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ รวมทั้งบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากที่ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม ทางบริษัทยังสอบและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้น จากนั้นสอบวัดผลหลักสูตรเข้มข้นและคัดเลือกนักศึกษารับทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะรับบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทด้วย

ด้าน นางสาวฐาปนี เอี่ยมปาท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ส่วนตัวสนใจหลักสูตรแบบนี้ การอบรมวันนี้ได้รับความรู้หลายเรื่องยกตัวอย่างในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ ได้เรียนรู้จากพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มาเล่าและมาสอนปฏิบัติ  ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางบริษัทและมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น สำหรับใครที่สนใจทางด้านอาชีพสายงานนี้ ต้องฝึกฝนเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเวลา   ส่วน นางสาวภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า การเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอ Programmer ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเนื่องจากต้องมีการพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับตนเองที่ต้องพัฒนาความรู้ที่มีให้มากขึ้น  การอบรมในวันนี้ทำให้รู้ว่า ชีวิตจริงในการทำงานกับการเรียนไม่เหมือนกัน ดูได้จากข้อสอบที่ทางบริษัทได้นำมาทดสอบยากยิ่งกว่าข้อสอบในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้เตรียมตัวเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา  และ นายวรันธร ดีทัพไทย นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า โดยส่วนตัวสนใจทางด้านการดีไซน์เว็บไซต์ เขียนเว็บ ความรู้ที่ได้ในวันนี้ ได้รู้หลักของการออกแบบเว็บไซต์ เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต “ในห้องเรียนได้รับความรู้อีกแบบ การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ได้รับความรู้อีกรูปแบบหนึ่ง การที่ออกมาศึกษานอกห้องเรียน เหมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ” สายงานทางด้านนี้ต้องมีทักษะใหม่ๆ เพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ล้ำหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี กสทช.โละทีวีอนาล็อก
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม สหรัฐฯ ฉลองครบ 50 ปี ส่งนักบินอวกาศ”โคจรรอบโลก”สำเร็จ
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจการฯเผยเรียนฟรี15ปีด้อยคุณภาพ

 

ก.พ. 28th by 89-5MHZ

Page 1 of 38