รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.อีสานกำลังจะเข้าสู่ปีที่ 8 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 จึงได้มอบหมายให้แต่ละคณะ ทั้งส่วนกลางคือ มทร.อีสานนครราชสีมา และ 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตขอนแก่น กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และสกลนคร เร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกคณะ สาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู้งานและสามารถทำงานได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มอบนโยบายให้ทุกคณะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่นักศึกษา และเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ เพราะเมื่อเปิดเสรีการศึกษา ตลาดแรงงานจะเปิดกว้างมากขึ้น การสื่อสารโดยภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นเช่นเดียวกับการรู้เขารู้เรา ศูนย์อาเซียนศึกษาจะเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน นักศึกษาจะได้มีเจตคติที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสู่ระดับสากลต่อไป

รศ.ดร.วินิจ กล่าวอีกว่า การพัฒนานักศึกษา นอกจากมุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและฝึกฝนอาชีพแล้ว ยังมุ่งเน้นปลูกฝังเรื่องจิตอาสา การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยกำหนดให้นักศึกษาก่อนจบต้องเข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนความดีให้ครบ 100 คะแนน รวมถึงต้องทำประโยชน์ ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สำหรับในส่วนอาจารย์ได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อชุมชนมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

โดยขณะนี้มีอาจารย์กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศประมาณ 200 คน คาดว่าก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจะสามารถเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ปริญญาโทได้ประมาณ 20%     จากเดิม 5% ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 สาขา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติก และสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ส่วนปริญญาโท เปิดสอนบัญชีมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ‘ไจก้า’นำร่องใช้เลเซอร์สำรวจเจ้าพระยา ผุดแผนที่ป้องกันภัยน้ำท่วม
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม การเดินออกกำลังกายยามเช้า
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ข้อแนะนำการเลือกสุนัขมาเลี้ยงที่บ้าน

มี.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย “ทีดีอาร์ไอ เผย วิกฤติการศึกษาไทย ไร้ระบบรับผิดชอบ”

ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “ท่านอนก็สามารถทำอันตรายต่อสุขภาพได้”

ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “ศาสตร์แห่งความสุข : The Science of Happiness ” และ “ปัญญาเหนือทุกข์ : The Wise Heart”

 

มี.ค. 30th by 89-5MHZ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาพิจารณ์ ตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร สำหรับกลุ่มกรุงเทพใต้ ซึ่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากชุมชนที่เป็นกรณี ศึกษาต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นรูปธรรม  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทั้ง 6 กลุ่มเขต จำนวน 25 มหาวิทยาลัย และสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มี  ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 29th by 89-5MHZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5  ระว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยต่างๆ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ  และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2555   โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 358-201 ต่อ 8508 – 8510   หรือที่ http://ird.rmutto.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 29th by 89-5MHZ

ปัจจุบันทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่า นาโน เพราะขณะนี้ “นาโนเทคโนโลยี” ได้เข้ามามีบทบาทเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันคนเรามากขึ้นและทำให้ราคาของนวัตกรรมนั้นๆ ทวีคูณ ซึ่งอาจเกิดอันตราย หากผู้ใช้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนาโนจริงหรือไม่ และความเป็นนาโนเทคโนโลยีจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆดีขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นการสร้างความรู้หรือทำให้คนรู้เท่าทันเทคโนโลยีจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ในแวดวงนักวิจัยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง ดร.เอนก เจริญภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงได้จัดโครงการอบรมนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น เพื่อสร้างสมาชิกเครือข่ายศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือทีทีเอ็น ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้การจัดอบรมได้ดำเนินการไปแล้ว 4 รุ่น ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดงาน และถือเป็นรุ่นแรกที่มาจากการสร้างเครือข่ายจากแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน มาจาก 3 กลุ่มเป้าหมายคือ นอกจากอาจารย์ในระดับมัธยม มหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดสู่นักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังมีอาสาสมัครในชุมชน หรือ อสม. ที่จะต้องนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ในชุมชนด้วย

ดร.เอนก ยังกล่าวอีกว่า  จะมีการคัดเลือกผู้อบรมจาก 70 คนให้เหลือ 10 คนเพื่อเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือทีทีเอ็นรุ่นที่ 5 โดยจะต้องมีความสามารถในการนำเสนอความรู้ที่ได้รับ ออกมาเป็นสื่อการสอนที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจถึงคำว่านาโนดีขึ้น  ซึ่งนี่คือการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้น ที่พร้อมจะขยายฐานออกไปสู่วงกว้าง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งกำลังพยายามผลักดันความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าสู่การบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อาจต้องใช้เวลาอีกนาน ซึ่งจะมัวแต่รอไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีนั้นมีการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ควรทำในวันนี้ จึงไม่ใช่การสร้างแต่เฉพาะนักวิจัย แต่คือการทำให้ประชาชนทั่วไป รู้เท่าทันเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 29th by 89-5MHZ


รู้ถึงความจำของสมอง ทำไมบางเรื่องอยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม และวิธีการจัดการกับความก้าวร้าวของลูก ซึ่งแบ่งออกเป็นเด็กเล็กและเด็กโต แต่ละวิธีมีขั้นตอนอย่างไรในการสอนลูก ปิดท้ายด้วยสายจากทางบ้านกับลูกสาว2ขวบเหงือกบวมจะดูแลรักษาอย่างไร และทำไมคุณยายเป็นเบาหวานเท้าชาใส่รองเท้าถึงหลุดง่าย ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz

ช่วง1YouTube Preview Image

ช่วง2YouTube Preview Image

มี.ค. 29th by 89-5MHZ

เก็บตก งาน  Commart Thailand 2012 ที่ผ่านไป โหลดไฟล์อยู่เกิดปัญหาบลูสกรีนแก้ปัญหาอย่างไร บ้าน 2ชั้นจะซื้อเราเตอร์แบบไหนดี ซื้อ iPhone แบบ Online ทำอย่างไร  อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

มี.ค. 29th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ผลการวิจัยเกี่ยวกับมะเขือเทศ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม วิธีฉุดรั้งเส้นผมให้อยู่บนศีรษะนาน ๆ

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน พัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ

มี.ค. 29th by 89-5MHZ


มี.ค. 28th by 89-5MHZ

Page 1 of 38