นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารอบสุดท้ายชิงชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ประกวดแข่งขันกับ 10 มหาวิทยาลัยดังทั่วประเทศ พร้อมโชว์ผลงานไข่เค็มกาแฟ  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ ภายในงาน Food Innovation Asia Conference and ProPoak Asia 2012

โดย อาจารย์ธัญลักษณ์ บัวผัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร. ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตนและผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.จิรภา พงษ์จันตา ร่วมกับนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นายสุทิน ด้วงคำฟู นายธีรภัทร์ น้อยวังหิน นายวิศิษฐ์ ดวงจันทร์ นางสาวเอวิกา ณ  ลำปาง นางสาววิรดา คำเครือ และนางสาวขวัญใจ เป่าพิษ ได้นำผลงานเข้าร่วมการประกวด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest) ภายในงาน Food Innovation Asia Conference and ProPoak Asia 2012 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ    โดยผลงาน “ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มกาแฟ” ได้ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ การคัดสรรผลงานภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร (Utilization of By-product form food Industry as Food or Food Ingredient)

โดยมหาวิทยาลัยฯ จะส่งประกวดผลิตภัณฑ์ไข่เค็มกาแฟ และผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ  ห้อง Grand Hall ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยชื่อดังกว่า 10 มหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วข ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZ

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาโปรแกรมออกแบบลายทอผ้าและฐานข้อมูลลายทอผ้าโบราณล้านนา ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมคือ สามารถช่วยถอดรหัสรูปแบบลายผ้าและเทคนิคการทอผ้า โดยนำเอาต้นแบบลวดลายโบราณล้านนา มาทำซ้ำๆ เพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการออกแบบลายทอผ้าให้มีความง่ายขึ้น รวมถึงเรื่องราวของการนำลวดลายผ้าดังกล่าวข้างต้น มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยได้ นอกจากนี้แล้วยังช่วยพัฒนา เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาและคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านลายผ้าของชาติพันธุ์ล้านนาให้คงอยู่สืบไป

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZ

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และดร.หทัยกร พันธุ์งาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหาร (CEO) วิทยาลัยนานาชาติและคณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่ Mohawk College of Applied Arts and Technology ประเทศแคนาดา และ Morehouse College ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี   ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ เป็นประธานในการลงนามที่ Morehouse College,   Atlanta    ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้ ทาง Mohawk College สนใจร่วมโครงการ 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติร่วมกันในระบบ 3+1 โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้นทางด้าน โลจิสติกส์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ และโครงการเดินทางมาเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2555

ส่วนทางด้าน Morehouse  College ให้ความสนใจหลายโครงการ อาทิ ให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน  การจัดหลักสูตรระยะสั้นทางด้านโลจิสติกส์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ   ให้มีการจัดหลักสูตรระยะสั้น โดยมีอาจารย์ทั้ง สองฝ่าย และนักศึกษา ของ Morehouse College และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเรียนร่วมกัน

ซึ่งการไปเยี่ยมชม และลงนาม MOU กับทั้ง 2 สถาบันครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากท่านผู้บริหารและคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมในการนำเสนองานด้วย  นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจยังได้เยี่ยมชมบริษัทจำลองของ Mohawk College  ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำบริษัทจำลองของคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ ในอนาคต ส่วนทางด้าน Morehouse College ก็ได้เคยร่วมทำกิจกรรมกับทาง มทร.กรุงเทพ เมื่อครั้งน้ำท่วม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธา มาก่อนหน้านี้แล้ว  สุดท้ายทางคณะ  ที่ร่วมเดินทางได้มีโอกาสทัศนศึกษาและดูงานในสถานที่สำคัญของเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เช่น University of Toronto ,CN Tower,  Skylon Tower , Niagara Falls ,City of Theatres และ เยี่ยมชม  Hershey’s  Chocolate  World Factory ,Smithsonian Institute, White House (ทำเนียบขาว) ,รัฐสภาสหรัฐ ,  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ,พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆ และย่านธุรกิจการค้า Fifth Avenue, Times Square    ในมหานคร New York ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เครื่องเครื่องล้างผักและผลไม้แบบประหยัดน้ำด้วยโอโซน

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม อาหารถั่วเหลือง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เด็กหญิงอัจฉริยะไอคิวเกือบเท่า “ฮอว์คิง-ไอน์สไตน์”

 

 

พ.ค. 31st by 89-5MHZ

อัพเดต กิจกรรม โปรโมชั่นต่าง ๆ ในงาน Commart Next Gen 2012  ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

พ.ค. 31st by 89-5MHZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับน้องสร้างสรรค์ ชูอบรมคุณธรรมจริยธรรม หวังขัดเกลาจิตใจ กระตุ้น สร้างจิตสำนึก ความประพฤติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา พร้อมติวเข้มรุ่นพี่ ผู้นำนักศึกษาเข้าใจแนวทางในการรับน้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งศูนย์ป้อมปรามรับน้องใหม่ รับแจ้งปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  5-23 มิถุนายน นี้ ไร้ความรุนแรง

ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.อีสาน เปิดเผยถึงนโยบายการรับน้องในปีการศึกษา 2555 ว่า ปีนี้ ทางมทร.อีสาน ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนักศึกษา ได้แก่ กลุ่มองค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และผู้นำชมรมต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาให้ทราบถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้อง ข้อห้าม ข้อปฎิบัติต่างๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อาทิ ต้องไม่ละเมิดสิทธิ ไม่มีการนำอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง ห้ามบังคับฝืนใจรุ่นน้อง และทุกกิจกรรมต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ และมีอาจารย์รับผิดชอบ เป็นต้น  และส่วนที่ 2 โครงการ ก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย. นื้ โดยเป็นการจัดกิจกรรมรับน้องส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นทุกปี ให้นักศึกษาปี 1 ทุกคณะมารับน้องด้วยกัน มีการจัดกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ ช่วงเช้า ตักบาตร และช่วงเย็นจะมีการทำบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความภาคภูมิใจในสถาบัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้อง รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม นอกจากนั้น รุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมจะมีการจัดกิจกรรมแนะนำสิ่งดีๆ ให้น้องๆ รักสามัคคีกันมีทั้งหมด 5 ฐาน ส่วนการแยกจัดตามคณะนั้น จะมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง โดยจะจัดทั้งหมด 3 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้อมปราบรับน้องใหม่ ซึ่งหากมีปัญหา หรือต้องการปรึกษาสามารถแจ้งแก่  รองอธิการบดี รองคณบดีทุกคณะ หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ คอยติดตาม ดูแล เฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และกำหนดให้จัดกิจกรรมรับน้อง วันปกติได้ตั้งแต่ 4 โมงเย็น -1 ทุ่ม และวันเสาร์ จัดกิจกรรมได้ทั้งวัน ซึ่งต้องจัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้ามจัดนอกสถานที่ ถ้าฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษที่รุนแรง ดังนั้น การจัดกิจกรรมรับน้องของ มทร.อีสานปีนี้ คาดว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่านักศึกษารุ่นพี่เข้าใจ และปฎิบัติตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สะสมมาเป็นเวลานาน ไม่เพียงแต่ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่พฤติกรรมการใช้อำนาจรัฐในการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบต่างๆ ยังส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศในที่สุด รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร.1206 ภายใต้การสร้างเครือข่ายข้าราชการไทยใจสีขาว พร้อมเปิดตัวเครือข่าย “เยาวชนต้านทุจริต” ให้เข้ามาทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

ซึ่งโครงการนี้ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ตรวจสอบ หรือร่วมในกระบวนการใดๆ เพื่อให้กลไกการดำเนินการมีความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงานที่จะดูแลประชาชน ส่งเสริมจิตสำนึกประชาชน ไม่ให้สมยอมและเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทุจริตกับเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำทุจริต โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมประกาศยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแผนดำเนินการเชิงรุกของรัฐบาล และมอบนโยบายแก่ส่วนราชการพัฒนาองค์การ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้กลุ่มตัวแทนน้องๆ เยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมาร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้

น.ส.อารดา อารยวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในฐานะเยาวชนไทย อยากเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งใจกันทำงาน ซื่อสัตย์ และช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง เพราะทุกวันนี้สังคมเรานั้นดูวุ่นวาย สับสน ผู้คนล้วนแต่เห็นแก่ตัวกันมากขึ้น ยิ้มและให้อภัยกันน้อยลง ถ้ามีตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่คอยช่วยกันทำงาน สอดส่องดูแล คอยแจ้งเบาะแส น่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย และปราบปรามการทุจริตได้มากขึ้นด้วย

ด้าน นายวิสุทธิ์ อ่อนปรางค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความเห็นแก่โครงการว่า ได้รับทราบจากทางข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการนี้ และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ เป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนควรร่วมกันแก้ไขโดยเร็วที่สุด และเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้เยาวชนอย่างเรา มีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา สอดส่อง และดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตด้วยแล้วจึงไม่ลังเลที่จะสมัครเข้าโครงการ โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดพวกคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากแผ่นดิน

ส่วน น.ส.พัชมน ฮั่วจั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ กล่าวว่า  สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ร่วมกับเพื่อนๆ  เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่รัฐ

ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ก็มักเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งนั้น จึงคิดว่าจะคอยช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ คอยแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร.1206 ปัญหาพวกนี้ก็จะเบาบาง และหมดไปได้ในที่สุด

และ  น.ส.ศิริพร กัลปหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด กล่าวปิดท้ายว่า อยากเห็นเมืองไทยปลอดจากการโกงกิน ปลอดจากการคอร์รัปชั่นจึงเข้าสมัครร่วมโครงการนี้ เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา จากกำลังเล็กๆ ของพวกเรา อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพราะเยาวชนอย่างเราก็สามารถช่วยกันเป็นโทรโข่ง คอยแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งน่าจะช่วยให้ภาครัฐทำงานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

น้องๆ เยาวชนไทยคนไหนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนต้านทุจริต สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ www.yac.in.th เพื่อช่วยกันตรวจสอบ สอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแส หากพบข้าราชการที่ประพฤติมิชอบกันได้

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZ

วิธีการสอนสอนลูกที่มีลักษณะเป็นเด็ก LD หรือ Learning Disabilities มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ทางด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณคณิตศาสตร์ และช่วงที่ 2 ทำอย่างไรให้เด็กมีความนับถือตัวเองสูง (Self Esteem) ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz
ช่วง1YouTube Preview Image

ช่วง2YouTube Preview Image

พ.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ปรากฎการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ผลไม้รักษาโรค

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน “สี” จูนอารมณ์..เพิ่มสุขให้แม่ท้อง

 

พ.ค. 30th by 89-5MHZ

สาธารณรัฐเกาหลีนับได้ว่ามีความสวยความทางด้านวัฒนธรรมที่ไม่แพ้ชาติอื่นๆในเอเชียด้วยกัน และเกาหลีใต้ยังมีมนต์เสน่ห์ชวนให้ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาแวะเวียนเยือนแดนกิมจิแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย  ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มเอเชียที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีในระดับสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกที่มักจะเห็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจากหลากหลายประเทศปักธงเดินทางมาศึกษานวัตกรรมใหม่ๆจากดินแดนแห่งนี้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ก็เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ได้ขนทัพนักศึกษาจากโครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคลธัญบุรี” จำนวน 27 คน บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นนำ  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการ ได้เปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ ภาษา การสื่อสารวัฒนธรรมข้ามชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ รวมไปถึงทดสอบความสามารถในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นการจุดประกายความสนใจของนักศึกษาได้กว้างไกลในเวทีต่างประเทศ

เริ่มกันที่มหาวิทยาลัยอินชอน ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นของรัฐจัดตั้งครั้งแรกจากวิทยาลัยเทคนิคเมืองอินชอน ในพ.ศ.2522 ต่อมาในปี 2531 จึงยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอินชอนได้ปรับสถานะตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอินชอนยังมีสถาบันการศึกษาภาษาเกาหลี ผสมผสานการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสังคม นอกจากนี้จุดเด่นสำคัญคือการมีหน่วยงานวิจัยที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่   ส่วนอีกแห่งคือ Seoul Women’s University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1920  เปิดสอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะศิลปกรรม คหกรรมสิ่งทอ สังคมศาสตร์ และธุรกิจการบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำสตรี เพื่อรับใช้สังคมและทำงานในบทบาทของสตรีในการต่อสู้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆให้กับสตรี ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เชิดหน้าชูตาของประเทศอีกแห่งหนึ่ง

โดย  อาจารย์วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เล่าว่า การนำนักศึกษาเดินทางมาเกาหลีใต้ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มกิจกรรม  และเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆในเกาหลีใต้แล้วจะต้องกลับไปทำโครงงานจากการดูงานครั้งนี้ ว่าจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปต่อยอดกับคณะของตนเองได้อย่างไรบ้าง  เพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน เพราะ มทร.ธัญบุรี มีความสนใจสาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยอินชอนที่มีความโดดเด่นสามารถผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพจนทำให้ประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกตื่นตัวหันมาสนใจอยากเที่ยวเกาหลีใต้กันอย่างไม่ขาดสาย และอาจจะมีการส่งอาจารย์มาเรียนรู้การทำงานวิจัยร่วมกันด้วย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน     ในปี 2558

ด้าน  นายณัฐพล ดีอุต  นักศึกษาชั้นปี 4  คณะครุศาสตร์ บอกว่า  รู้สึกโชคดีที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ชอบทำกิจกรรมและนักศึกษาที่มุ่งทางวิชาการได้มาศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ ได้เห็นความหลากหลายและความแตกต่างของอุดมศึกษาชาติอื่นๆ  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของไทยได้ และที่สำคัญยังได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของคนเกาหลี ซึ่งจากการดูงานเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเกาหลีมีความทันสมัยมาก และคิดว่าจะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่น่าสนใจไปปรับใช้ที่เมืองไทยด้วย

อย่างไรก็ตามมาถึงวันนี้การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่สังคมโลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกแล้ว การเตรียมพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และทักษะชีวิตจึงจะทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศของเราจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนได้ด้วยความมั่นใจ ซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ย่อมมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาไทยได้อย่างดีเช่นกัน

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 30th by 89-5MHZ

Page 1 of 38