ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น เลยทีเดียว สำหรับการเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ในที่สุดก็ได้ตัวแทนหนุ่มสาวผู้ที่เหมาะสมจะมารับบทบาทหน้าที่อันน่าภาคภูมิ ใจ ได้แก่ “พลอย” นางสาวเปมิกา สุขสำราญ และ “เต้ย” นายชนุตม์ ศิริจันทรากรู

“ราชมงคล” เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญกจรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน “ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จึงนับเป็นเกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล

การคัดเลือกผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้าร่วมคัดเลือกเป็นจำนวนมาก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในข้อแรกคือ มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รองลงมาคือเรื่องของบุคลิกภาพ และปฏิภาณไหวพริบที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยทดสอบจากการตอบคำถามนั่นเอง

ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฝ่ายหญิง ได้แก่ “พลอย” นางสาวเปมิกา สุขสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เธอเล่าว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่อันเป็นเกียรติทั้งต่อตนเองและครอบครัว คิดว่าการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้น่าจะมาจากจุดเด่นเรื่องบุคลิกภาพ เนื่องจากเรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของบุคลิกภาพเป็น พิเศษอยู่แล้ว

“พลอยมีผลการเรียนสะสม 3.25 สำหรับเคล็ดลับการเรียนในแบบของพลอยจะอยู่ที่การอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การทำสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยทำให้เรามีสติด้วย สิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอในการใช้ชีวิตของนักศึกษาคือ ต้องวางตัวให้เหมาะสม และยิ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ แล้ว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่นได้ เช่น เรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ”

น้องพลอยเล่าต่อว่า การเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แต่สำหรับเรื่องของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบนั้นตนได้รับการปลูกฝัง จากครอบคัรวมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวในสังคม การมีสัมมาคารวะด้วยก็เช่นเดียวกัน การเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ให้ทั้งความรู้ รวมไปถึงช่วยกล่อมเกลาให้เราเป็นคนดีของสังคมในเวลาเดียวกัน

“และสิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆ ในฐานะที่เป็นตัวแทนนักศึกษาและเป็นรุ่นพี่ปีสุดท้าย ก็อยากจะให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เหมือนการเรียนในระดับมัธยม ที่จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้น การอยู่ไกลบ้านก็ต้องไม่ออกนอกลู่นอกทาง อยากให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า เพื่อพ่อแม่ที่รอชื่นชมความสำเร็จของพวกเราจะได้ชื่นใจ” น้องพลอยทิ้งท้าย

เช่นเดียวกันกับตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายชาย “เต้ย” นายชนุตม์ ศิริจันทรากูร นัก ศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือก เพราะถือว่าครั้งหนึ่งชีวิตได้สร้างชื่อให้กับครอบครัว ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยก็ถือเป็นสิ่งที่ดี และนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ สำหรับจุดเด่นที่คิดว่าเอาชนะใจคณะกรรมการในครั้งนี้ได้ คือ การตอบคำถามที่แสดงออกถึงไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมไปถึงบุคลิกภาพที่ดีด้วย

“ผมมีผลการเรียนสะสม 3.40 ทั้งต้องทำงานและเรียนไปด้วย คือ เรียนวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ ส่วนการแบ่งเวลาจะยึดหลักที่ว่า เวลางานก็ทำงานเต็มที่ ส่วนเวลาเรียนก็ต้องเต็มที่ เวลาเรียนในห้องต้องพยายามสะสมความรู้ให้มากที่สุด ไม่เข้าใจรีบถามอาจารย์ทันที ส่วนการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้น่าจะมีคนรู้จักมากขึ้น ถือว่าเป็นจุดเล็กๆ ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ เคยมีคนชมเยอะว่าแต่งกายเรียบร้อย พูดจาไพเพราะ ก็ดีใจที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน” น้องเต้ยเล่า

น้องเต้ยฝากถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องยึดถือในวัยเรียน คือ การให้เกียรติสถาบันการศึกษา เช่น แต่งกายให้ถูกที่ถูกเวลา รู้จักกาลเทศะ ที่สำคัญต้องแต่งกายให้เหมาะกับตัวเราเอง ไม่ตามกระแสจนเกินไป ส่วนเรื่องเรียนต้องมีเป้าหมายในชีวิต การมาเรียนคือการมาหาความรู้ ฉะนั้นก็ควรจะตักตวงความรู้ในระยะเวลา 4 ปีให้คุ้มค่า สุดท้ายและสำคัญมากคือ การคบเพื่อน เพราะคนในสังคมมีหลายรูปแบบ การมีสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

ที่มา http://manager.co.th

มิ.ย. 29th by 89-5MHZ

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องมือวัด หัวข้อ “การใช้ การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมาตรวิทยามิติ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดอบรมสอบเทียบเครื่องมือวัดครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISo/IEC/มอก 17025 โดยเป็นกิจกรรมพื้นฐานหลักที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมและนำไปสู่การสร้างหลักประกันความถูกต้องของผลการวัดจากเครื่องมือวัดต่างๆ และครอบคลุมคุณภาพในการผลิตตลอดจนเป็นแนวทางนำไปสู่การขอรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดในอนาคต โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมาถ่ายทอดความรู้และเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือนี้

ด้าน อ.สรายุทธ มาลัยพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าและทักษะทางด้านมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับครู อาจารย์ วิศวกร ช่างเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเซรามิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด Green Resulting บริษัทอิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด บริษัทควดลิตี้เซรามิกและคณาจารย์ จากมาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เชียงราย และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยผู้จัดเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหรือทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดของตนเองได้ในระดับที่น่าพอใจ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผศ.ปฏิญาณ สุทธิเวช ที่ปรึกษาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ รักษาการฝ่ายมาตรวิทยามิติ นายวิโรจน์ สุดาธรรม และนางสาวเกษญา วัชระนุกูล นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ เป็นวิทยากรในการอบรม.

ที่มา http://www.lpc.rmutl.ac.th

มิ.ย. 29th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี กล่องอัจฉริยะเชื่อมข้อมูลหน่วยราชการ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม เปิดเคล็ดลับทีเด็ด กินนอน อย่างไร “อายุยืน 100 ปี ”

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน อันตรายของบุหรี่ต่อเด็ก ทั้งระบบขับถ่ายและสุขภาพจิต

 

มิ.ย. 29th by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย “เอดีไอ  เผย รักษาระดับ “เมลาโทนิน” ในร่างกาย ลดความเสี่ยง…โรคสมองเสื่อม!”

ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “กีวี่ ผลไม้ชั้นดีของคนทั้งโลก”

ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง  “ ธนาคารความสุข 4 สาขาบางรัก” และ “สบายใจ แม้มีหนี้”

 

มิ.ย. 29th by 89-5MHZ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จัดอบรมวิชาชีพฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ – อาทิตย์

ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2555 จำนวน 4 วัน เปิดอบรมจำนวน 10 หลักสูตร

  1. กระเป๋างานควิลท์
  2. พวงกุญแจจากผ้า
  3. ออกแบบแฟชั่น
  4. การถ่ายภาพ
  5. ผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก
  6. การเพ้นท์ผ้า
  7. กางเกงเลกับเสื้อฮาวาย
  8. การถักมาคาร์เม่
  9. การตกแต่งเสื้อ
  10. การมัดย้อม

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมทั้ง 4 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00-16.30 น.
ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาว์นโหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.02-6299153-7 ต่อ 3008

ที่มา http://www.itfd.rmutp.ac.th

มิ.ย. 29th by 89-5MHZ


ทิศทางการจัดการศึกษาที่ผูกติดกับงานทั้งใน “ระบบทวิภาคี” และ “สหกิจศึกษา” ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงฝึกประสบการณ์ตรงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตกำลังมาแรง เพราะผลผลิตที่จบออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้บุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบ การณ์เกี่ยวกับ “การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน หรือ project-based learning” ในระดับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย–สหรัฐ นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะอนุกรรมการฯ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในนโยบายการศึกษาของไทย อาทิ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ รศ. ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้เหินฟ้าไปดูงานเรื่องดังกล่าว ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ฝรั่งเศส

การดูงานครั้งนี้ ทีมผู้บริหารการศึกษาของไทย ได้เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของฝรั่งเศส พร้อมทั้งเยี่ยมชม Institut Universitaire de Technologie (IUT ) มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี โดยที่นี่มี IUT กระจายอยู่ทั่วประเทศถึง 115 แห่ง พร้อมคำการันตีว่าทุกแห่งมีคุณภาพเท่าเทียมกัน และเยี่ยมชม Lycee Touchard-Washington วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอาชีพ ซึ่งการสอนด้านเทคโนโลยีและอาชีพ ของฝรั่งเศส มีจุดเด่นหลายด้าน ทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ มีหลักสูตรอาชีพที่หลากหลายกว่า 1,600 หลักสูตร ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 100 แห่ง เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรมครู จัดการสอน และซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยให้ พร้อมใบสั่งงานที่เป็นโจทย์การบ้านให้นักศึกษาได้ผลิตชิ้นงานป้อน และช่วงที่นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการบริษัทก็จะจ่ายเงินให้แก่นักเรียนประมาณ 30% ของเงินเดือนปกติ เพราะถือว่านักเรียนไม่ใช่พนักงาน แต่เป็นผู้ฝึกงานเห็นเครื่องมือ เครื่องจักร ห้องปฏิบัติทางเคมี และชิ้นงานที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของฝรั่งเศสผลิตออกมา อาทิ เก้าอี้ทันตกรรมที่ใช้ทำฟัน เครื่องบรรจุเครื่องสำอาง เครื่องจักรบรรจุยา…ทำเอาบอสใหญ่ ของ สอศ. “ดร.ชัยพฤกษ์” ออกปากว่า เครื่องมือและห้องปฏิบัติทางเคมีแบบนี้เมืองไทยจะได้ใช้ก็ต้องเรียนในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่เด็กฝรั่งเศสได้ใช้ตั้งแต่เรียนอนุปริญญา ส่วนหลักสูตรอาชีวศึกษาของฝรั่งเศสจะเน้นสมรรถนะ โดยระบุชัดเจนว่าเมื่อเรียนจบแล้วเด็กต้องทำอะไรได้บ้าง ซึ่งการจัดทำหลักสูตรของที่นี่นับเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ไทยจะนำมาแปลและสานต่อ รวมถึงปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดทวิภาคีให้มากขึ้น

ขณะที่ ดร.กฤษณพงศ์ เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของการมาเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ ว่า มีจุดเริ่มมาจากโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย–สหรัฐ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษา จึงมีพระราชดำริให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศ และในการประชุมโต๊ะกลมครั้งล่าสุดก็เห็นพ้องกันว่าจะสานต่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และที่ฝรั่งเศสก็โดดเด่นในเรื่องนี้ โดยเฉพาะจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจน คือ ภาคอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการผลิตนักศึกษามาก โดยถือเป็นวัฒนธรรม และหน้าที่ไม่ต้องบังคับ เพราะถ้าปล่อยให้สถานศึกษาทำโดยลำพังก็จะไม่มีเครื่องมือ และโจทย์ให้เด็กปฏิบัติ อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนก็จะผ่านงานหรือมีชั่วโมงบินมาจากภาคอุตสาหกรรม และยังมีผู้สอนร่วมที่มีประสบการณ์มาช่วยสอนด้วย ต่างจากมหาวิทยาลัยไทยที่อาจารย์ผู้สอนจะเรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาแล้วมาสอบบรรจุเลย ทั้งนี้ หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง สกศ. สอศ. สกอ. และสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สวทน.) เพื่อมาคิดโครงการระดับชาติ ในการชูเรื่อง “กำลังคนที่จบออกมาแล้วทำงานได้จริง“

สำหรับผลการเจรจากับศธ.ฝรั่งเศส นั้น รศ.ดร.พินิติ กล่าวว่า ไทย-ฝรั่งเศส จะพัฒนาหลักสูตรงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอุดมศึกษาร่วมกัน โดยเน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขั้นแรกจะเริ่มจากการพัฒนามหาวิทยาลัยในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีหลักสูตรเน้นการปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 แห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ศธ.ฝรั่งเศสจะส่งผู้แทนในกลุ่มมหาวิทยาลัย IUT มาเยือนไทยในปลายเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเจรจาและดูงานในสถานศึกษาของไทย ก่อนจัดทำแผนงานความร่วมมือเสนอรัฐบาลฝรั่งเศสในการเดินหน้าสนับสนุนต่อไป

รศ.ดร.พินิติ บอกด้วยว่า นอกจากนี้ ศธ.ฝรั่งเศส ยังยินดีให้การสนับสนุนการเข้ามาศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสของนักเรียนไทย ในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้เรียนถึงระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติในกลุ่มของมหาวิทยาลัย IUT เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมของไทย ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมสองฝ่าย ยังเห็นควรให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางด้านอุดมศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในรายละเอียด โดยให้แผนนี้เป็นส่วนประกอบของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส ที่จะมีการลงนามในระหว่างการเยือนประเทศฝรั่งเศสของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในเดือนกรกฎาคมนี้แหละนี่..ก็เป็นอีกความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศของไทย.

ที่มา  http://www.dailynews.co.th

มิ.ย. 29th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน” ก้าวอีกขั้นงานวิจัยด้านการแพทย์

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม องค์การอนามัยโลก เตือนไอเสียรถดีเซลก่อมะเร็ง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ผลวิชัยชี้ระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกต้องเริ่มต้นที่คุณภาพครู

 

มิ.ย. 28th by 89-5MHZ

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้วางทิศทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สร้างวัฒนธรรมใหม่ในหมู่นักศึกษาให้หันกลับมาสู่ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น รณรงค์ให้นักศึกษารู้จักการไหว้ กล่าวคำขอบคุณและขอโทษให้เป็นนิสัย เป็นการสร้างเสน่ห์ให้นักศึกษามทร.ธัญบุรี ซึ่งหลังจากเปิดภาคการศึกษา 2555 ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้ตลอดเวลา และเริ่มมองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของนักศึกษา

รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังประกาศใช้สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน มีเป้าหมายต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1.กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกหลักสูตร กำหนดให้ทุกคนต้องเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 2.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ด้านกีฬา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

“ในปีที่ผ่านมากิจกรรมนักศึกษาประสบผลสำเร็จค่อนข้างมาก เพราะใช้แนวคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมกันพัฒนาบ้านเราในกิจกรรมหลักๆ หลายครั้ง รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีก็ได้ให้เชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก หลายเรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะของนักศึกษามีประโยชน์อย่างมาก สำหรับการจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานอกเหนือจากด้านวิชาการ เพราะการทำกิจกรรมจะช่วยฝึกฝนทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นหมู่คณะ ความมีน้ำใจ การรู้จักวางแผน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องการในคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่มา http://www.news.rmutt.ac.th/archives/22894

มิ.ย. 28th by 89-5MHZ

เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างเกิดจากปัญหาอะไรได้บ้าง สัญญาณ wifi ไม่แรงที่ชั้นสูง ๆทำอย่างไรดี และกู้ไฟล์ใช้โปรแกรมอะไรดี อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

มิ.ย. 28th by 89-5MHZ

เปิดรายการด้วย2ตัวอย่างของเด็กผู้หญิงที่ท้องระหว่างเรียนจะมีทางออกอย่างไรเพื่อจะได้กลับไปเรียนได้  และเด็กชายอายุ 9ขวบเพื่อนชอบล้อว่าพูดไม่รู้เรื่อง พูดไปแล้วลืม เป็นเพราะอะไร  ช่วง2 เด็กชายอายุ 13 ปี หมกมุ่นทางเพศมากจนไม่มีสมาธิทั้งเรียนและทำกิจกรรมต้องช่วยตัวเองบ่อยจะแก้ปัญหาอย่างไร และเมื่อพ่อเป็นเพื่อนเล่นกับลูกตามใจลูกมากจะลูกไม่ค่อยนับถือจะทำอย่างไร ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz

ช่วง 1YouTube Preview Image

ช่วง2 YouTube Preview Image

มิ.ย. 27th by 89-5MHZ

Page 1 of 38