ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล  ผอ.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร และ รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงศา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำแปลง ทดสอบสาธิตพันธุ์ยางพารา ร่วมกับนายประสิทธ์  หมีดเส็น รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯและสำนักงานสงค์เคราะห์การทำ ส่วนยางได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้การจัดการสวน ยางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจตจำนงร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชาวสวนยาง และนักศึกษาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว โดยรายละเอียดประกอบด้วย  ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ค้นคว้าวิจัย ทดสอบและสาธิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ บุคลากร และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการทำสวนยางและอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนร่วมมือและสนับสนุนด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก  การพัฒนาสวนยางให้แก่เกษตรกรและนักศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯและสำนักงานกองทุนฯจะได้ถือปฏิบัติ ร่วมกันเป็นระยะเวลา 6 ปี

ที่มา http://www.rmutl.ac.th

ส.ค. 31st by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี “ผีเสื้อ”ญี่ปุ่น เริ่ม”กลายพันธุ์” หลังสารรังสีรั่วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม แก้ร้อนในจากทุเรียน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ภาระโรค ของคนไทย

ส.ค. 31st by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย “กรมอนามัย เผยผลการสุ่มตรวจ พบตะกั่วในกะหล่ำปลี” และข่าวจาก “คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดตั้งศูนย์บ่อเพาะอัจฉริยภาพเด็กด้าน”ดนตรี-ทัศนศิลป์”

ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “ข้อเท็จจริงของอาหารเพื่อสุขภาพ”

ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่องเรื่อง “ความรักของคนแปลกหน้า” และ “ เทพเจ้า แห่ง ความโชคดี”

 

 

ส.ค. 31st by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02 ผลงานวิจัยพัฒนาร่วมเนคเทคและเอกชน

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม โยเกิร์ตดีอย่างไร

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เด็กไทยไร้ของเล่นคุณภาพ

 

ส.ค. 30th by 89-5MHZ

จากปัญหาเรื่องผลิตภาพแรงงานไทย ซึ่งมาจากการขาดแคลนครูและความรู้ความเข้าใจในอาชีวศึกษา ทั้งที่กำลังจะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะมาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ดังนั้นการวางรากฐานการศึกษาสายอาชีพ โดยเฉพาะการฝึกฝนทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาอาชีวะจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

จึงเกิดเป็น “โครงการเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา (RCP)” ด้วยวัตถุประสงค์พัฒนาครูอาชีวะให้มีคุณภาพ ผ่านการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และได้รับความร่วมมือจากสถาบันระดับภูมิภาคอาเซียนระหว่างสถาบันการศึกษาของ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

โดยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) 3 ปี (ตั้งแต่ธันวาคม 2553-ธันวาคม 2556)

“โทมัส ชโรเดอร์” ผู้อำนวยการโครงการ RCP ระบุว่า กลยุทธ์ดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จ ต้องเน้นพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา ทั้งด้านการสอน การทำวิจัย การปรับปรุงหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมตามหลักการศึกษาตลอดชีพ

“หนึ่งในกิจกรรมหลักของเรา คือ การผลักดันให้สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา IBB (Institute fuer Beruiche Bildung) ที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และมหาวิทยาลัยทงจิ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมและอาชีวศึกษาของประเทศจีน ใช้กลไกของ IBB จัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาทั้งในจีนและภูมิภาคอาเซียน ให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการประกอบ เช่น การจัดประชุมเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (Action Research) ที่ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย และจีน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อเกิดการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่จนสามารถนำไปต่อยอดสู่กิจกรรมอื่น ๆ

หรือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย ลาว ไทย และเวียดนาม ร่วมศึกษาดูงานเป็นเวลา 10 วันในประเทศเยอรมนี ทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากการเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ และเป็นการเสริมศักยภาพทางการแข่งขันด้านอาชีวศึกษาของประเทศสมาชิกให้ดีขึ้น

ส่วนแผนงานในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีการจัดประชุมนานาชาติด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาครั้งที่ 2 ของ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ในประเทศอินโดนีเซีย

“ผลของการประชุมนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวะได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รวมถึงความรู้ทางงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต ทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ครูอาชีวศึกษาไทยจะต้องปรับตัวคือ การฝึกปฏิบัติที่นอกเหนือจากงานด้านวิชาการ เพื่อมุ่งพัฒนาไปในทิศทางการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันให้ได้ในระดับนานาชาติ”

นั่นคือเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาภายใต้การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ดีร่วมกัน และการมุ่งหน้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพร่วมกันด้วย

ที่มา http://www.rmutt.ac.th/?p=24768

ส.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02 ผลงานวิจัยพัฒนาร่วมเนคเทคและเอกชน

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม โยเกิร์ตดีอย่างไร

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เด็กไทยไร้ของเล่นคุณภาพ

 

 

ส.ค. 30th by 89-5MHZ

เปิดรายการ ทำเข้าใจกับวัยรุ่น จะมีวิธีสอนอย่างไรที่พ่อแม่จะต้องรู้ และอะไรที่ไม่ควรทำเมื่อลูกเราเป็นวัยรุ่น  ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz

ช่วง 1YouTube Preview Image

ช่วง 2YouTube Preview Image

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมจัดงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555”  (Thailand Research Expo 2012) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555  ณ ศูนย์ประชุมบางกอก   คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานวิจัยของมทร.พระนคร  ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมจำนวน 16 ผลงาน  สำหรับการประกาศผล Thailand Research Expo Award ในปีนี้ แบ่งเป็น รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและเกียรติบัตร ลำดับที่ 2 Gold Award จำนวน 8 รางวัล เป็นถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทและเกียรติบัตร ลำดับที่ 3 Silver Award จำนวน 16 รางวัล เป็นถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาทและเกียรติบัตร ลำดับที่ 4 Bronze Award จำนวน 16 รางวัล เป็นถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท(8 รางวัล) และ 6,000 บาท (8 รางวัล) และเกียรติบัตรในการประกาศรางวัลครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  1. มทร.พระนคร ได้รับรางวัล Gold Award
  2. มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัล Silver Award
  3. มทร.อีสาน ได้รับรางวัล Bronze Award (เงินรางวัล 8,000 บาท)
  4. มทร.ตะวันออก ได้รับรางวัล Bronze Award (เงินรางวัล 6,000 บาท)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เฆมเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัลฯ พร้อมทั้งโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้

ที่มา http://ird.rmutp.ac.th

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี กระทรวงวิทย์บูรณาการงานวิจัยพลังงานทดแทน

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม อาหารเช้าที่ต้องห้ามรับประทาน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน กาแฟลดความอ้วน

 

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

มทร.ล้านนาคิดไกลผุด 10 ศูนย์อาเซียนเชื่อมสัมพันธ์พม่า มทร.ธัญบุรี ไอเดียสุดเก๋ ดึงผ้าจากชาวเขา มาผสานการออกแบบชุดสาวมุสลิมสุดอย่างงดงาม และราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อนการเกษตร ปิดท้ายกับข้อคิดดีๆในช่วงคิดบวก กับการมีความเสมอต้นเสมอปลาย

 

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

Page 1 of 38