ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี นักวิชาการ ม.อ.คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โชว์ผลงานอัลกอริทึม AMP ประมาณค่าน้ำฝน

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม 10 วิธีที่ทำให้อายุยืนถึง 100 ปี

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ผลวิจัยชี้ กินมะเขือเทศลดความเสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบได้

 

ต.ค. 31st by 89-5MHZ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาโท-เอก กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.ร.) มุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรม และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคเอกชน ระบุมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการฯ จำนวน 158 คน เป็นมหาบัณฑิต 144 คน ดุษฏีบัณฑิต 14 คน

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ความร่วมมือของทั้งสองสถาบันว่า เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐทั้งปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นับเป็นแห่งที่ 2 ในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่ได้เปิดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาสายวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยเน้นหนักที่ภาคการปฏิบัติ ดังนั้นภารหน้าที่หลักที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตเชิงคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ออกสู่สังคมที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาประเทศ

“วว. เป็นองค์กรคลังความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งในด้านองค์ความรู้ทางวิชาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากล วว. ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆภายใต้การดำเนินโครงการภาคีบัณฑิตฯ ในลักษณะนี้มาแล้ว และด้วยศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีประวัติการจัดตั้งและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมายาวนาน จะสามารถนำมาซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือสำเร็จลุล่วงตามวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีและจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพทาง ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ของทั้งสองหน่วยงาน โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ มทร.ร. จะได้รับผลประโยชน์และการสนับสนุนจาก วว. เพื่อการดำเนินงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ที่ก่อเกิด ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม

ดร.โศรดา วัลภา นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่ให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด เครื่องมือในการทดลองวิเคราะห์ทดสอบที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงที่นักศึกษารับผิดชอบในกรณีที่ไม่ได้รับทุน

“วว. ตระหนักถึงข้อจำกัดดังกล่าวจึงได้ตั้งโครงการการสร้างภาคีบัณฑิตฯ ในปี 2548 ที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 231 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 208 คน ปริญญาเอก 23 คน และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 158 คน เป็นมหาบัณฑิต 144 คน และดุษฏีบัณฑิต 14 คน นับเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่าง วว. และเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษา 28 แห่งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้นำความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประเทศไทย”คณะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ กล่าว

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก โทร. 0 2577 9176 (ดร.โศรดา วัลภา) ในวันเวลาราชการหรือศึกษารายละเอียดที่ www.tistr.or.th/thesis

ที่มา http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413368377

ต.ค. 31st by 89-5MHZ

อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา สายมา อาจารย์สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเครื่องจักรสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเครื่องปั้นดินเผา จากโครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award
ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ จากทั่วโลก โดยมีแนวคิดริเริ่ม “โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award” หวังมุ่งพัฒนาศักยภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ขยายตลาดงานหัตถกรรม ตลอดจนพัฒนางานช่างฝีมือของคนไทยสู่ระดับสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อประกาศศักยภาพของช่างฝีมือ นักออกแบบ นักคิดนักสร้างสรรค์ไทย
โดยมีพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award” ในงาน BIG& BIH October 2012 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้รับเกียรติจาก นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ

ที่มา http://www.rmutl.ac.th

ต.ค. 31st by 89-5MHZ

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มทร.พระนคร มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร หลักสูตร และภาษาให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการบูรณาการทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน โดยเน้นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มทร.พระนคร จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและ ต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการสนับสนุนอาจารย์ให้ทำงานด้านวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วย

ทางด้าน ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มทร.พระนคร ได้ปรับด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ทันสมัย โดยได้เพิ่มวิชาอาเซียนศึกษาในหมวดสังคมศึกษาทั่วไปให้เป็นวิชาบังคับที่นัก ศึกษาทุกคนต้องได้เรียนรู้ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับวิชาสามัญในประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนสอดแทรกกฎ ระเบียบข้อบังคับที่สำคัญในการใช้ชีวิตที่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมมากที่สุด เมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน และได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศด้วยการเปิดสอนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษาจีน ภาษาบาฮาซา ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า ทั้งนี้  มทร.พระนครได้ปรับตารางการจัดการศึกษาให้สอดรับกับการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โดยในปีการศึกษา 2557เริ่มเปิดภาคการศึกษาที่1 /2557 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเปิดภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ที่สำคัญ มทร.พระนคร ได้ส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน รวมทั้งผลักดันนักศึกษาปี 2 ที่ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 และผ่านการทดสอบความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Toefl) สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา http://www.naewna.com/local/28125

ต.ค. 31st by 89-5MHZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี องค์การนักศึกษาฯ และผลิตภัณฑ์ทรอส ร่วมกันจัดงาน “RMUTT TROS CONCERT ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ สานฝันด้วยเสียงดนตรี” พบกับศิลปินวง Potato คอนเสิร์ตเพื่อชาว Tros และ ชาวRMUTT ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป บัตรเข้าชมงาน ราคา 50 บาท ฟรีผลิตภัณฑ์ทรอส 1 ชิ้น สามารถซื้อบัตรได้ที่ องค์การนักศึกษา หรือติดต่อ พี่ทิพย์ 0845254644

ที่มา http://www.rmutt.ac.th/?p=25900

ต.ค. 31st by 89-5MHZ

นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลป๊อบปูล่าโหวต จากการออกแบบบ้าน 25 องศา มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับโควตา ปีการศึกษา 2556 ถึง 31 ตุลาคมนี้  และถักร้อยสานศรัทธา ห่มอังสะพระประธาน 9องค์ 9วัด เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555  ปิดท้ายกับข้อคิดดีๆในช่วงคิดบวก กับเปรียบชีวิตเหมือนกับการเล่นกีฬา

 

ต.ค. 31st by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี อันตรายจาก “มือถือ” กรณีศึกษาจากอิตาลี

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ไทยติดอันดับ 18 ของโลกดินแดนเอื้อต่อการลงทุน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน Psy ไซ กังนัมสไตล์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษที่ออกซ์ฟอร์ด

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนหรือเอซี ในปี 2558 มทร.พระนคร จึงเตรียมพร้อมด้านบุคลากร หลักสูตร และภาษา โดยเน้นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์ ได้ส่งเสริมให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการสนับสนุนอาจารย์ให้ทำงานด้านวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้าน น.ส.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยเพิ่มวิชาอาเซียนศึกษาในหมวดสังคมศึกษาทั่วไปให้เป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับวิชาสามัญในประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนสอดแทรกกฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญในการใช้ชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมมากที่สุดเมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน และได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศด้วยการเปิดสอนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษาจีน ภาษาบาฮาซา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า เป็นต้น

โดย มทร.พระนครได้ปรับตารางการสอนให้สอดรับกับการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยในปีการศึกษา 2557 เริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเปิดภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ที่สำคัญได้ส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน รวมทั้งผลักดันนักศึกษาปี 2 ที่ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 และผ่านการทดสอบความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงแวดวงการศึกษา 9 มทร.ลงนาม สถาบันนันยาง สิงคโปร์ รับทุนมูลนิธิเทมาเส็ก พัฒนาอาจารย์เทคนิคศึกษา   มทร.พระนคร ตั้งศูนย์ระวังภัยพิบัติ  ค่ะ และข่าวจาก  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จับมือ มทร.ศรีวิชัย สงขลา อบรมอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่น 2

ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบทุนระดับปริญญาโททางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เลิก 4 นิสัย ที่ทำให้แก่ก่อนวัย

ต.ค. 29th by 89-5MHZ

จากกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) หรือ AEC ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาติ ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศโดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน โดยเล็งถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ดำเนินการไปแล้วจากกระแสการขับเคลื่อนดังกล่าวที่ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่าภายใน 2 ปีต่อจากนี้ จะเดินหน้า ปรับเนื้อหาหลักสูตที่สอนให้เป็นแบบ 2 ภาษา เริ่มจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีซึ่งมีอยู่ 16 หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ภาคเรียน ที่ 2 ของปีการศึกษา 2554 เพื่อรองรับ ผู้เรียนชาวต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคต และเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่เรียนอยู่ในปัจจุบันมีประสบการณ์ทางด้านภาษาที่ดี จบออกไปสมัครงานในอุตสาหกรรม ในกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือทั่วโลกได้อย่างสบาย รวมถึงการลงนามความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน อาทิ มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา (Universitas Gadjah Mada) มหาวิทยาลัยบายังกะลาสุราบายา (Universitas Bhayangkara Surabaya) สถาบันเทคโนโลยีบันดุง (Institut Teknologi Bandung) จากประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) การทำกิจกรรมร่วมกันในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรอาจารย์ผู้สอนระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้มทร.ธัญบุรี เริ่มรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบ้างแล้ว ตั้งแต่เทอม1 ปีการศึกษา 2554 และเตรียมเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนและหลากหลายประเทศให้มากขึ้น

ในปีนี้ มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซียมาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน มาจาก มหาวิทยาลัยบายังกะลาสุราบายา (Universitas Bhayangkara Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย และมีแลกเปลี่ยนที่ คณะบริหารอีกส่วนหนึ่ง จากเดิมปีที่ก่อนที่มี การแลกเปลี่ยนนักศึกษามาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เดียว 10 คน

“การมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เป็น ชาวต่างชาติมาเรียน ถือเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากเด็กต่างชาติ มาเรียนรู้วิชาที่เข้มข้นจากเรากลับไปประกอบวิชาชีพได้แล้ว เขายังได้เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ซึ่งอีกมุมหนึ่งเด็กไทย ก็ได้ฝึกฝนการใช้ภาษากับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรงอีกด้วย”

โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรปปริญญาตรีนานาชาติในสาขารถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อตอบสนองระบบขนส่งที่คาดว่าจะมีการพัฒนามากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังดำเนินการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมด้านพลังงานและวัสดุ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เตรียมรองรับนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีจาก ภูมิภาคอาเซียน นอกจากการเดินหน้าตามกระแส AEC แล้ว มทร.ธัญบุรี ยังมีความร่วมมือ ในลักษณะ “อาเซียน+3″ โดยเพิ่ม ความร่วมมือกับประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่นเข้ามา เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในด้านวิศวกรรมศาสตร์กับพันธมิตรอุดมศึกษาหลายแห่ง อาทิ Harbin Engineering University และ Beijing Jiaotong University ของประเทศจีน Kyoto University, Okinawa National College of Technology, Kyoto Institute of Technology, Hokkido Information University, Nagaoka University,Yaamagata University,Hokkaido University ของประเทศญี่ปุ่น และ Yeungnam University ของประเทศเกาหลี “การศึกษาระดับอุดมศึกษาใน อาเซียนมีทั้งความเหมือนและความต่าง นักศึกษามีการเรียนอย่างหนักทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติในทุกประเทศแม้ แต่ไทยเองก็ตาม แต่สิ่งที่ไทยจะต้องถีบตัวเองให้มากคือ เรื่องของภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสาร และเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันกับพันธมิตรอื่นๆในกลุ่มอาเซียนรวมถึงมี ศักยภาพในการต่อรองในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมาตลาดแรงงานต้องการคนเก่งและคนดีเข้าไปทำงานอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลังปี พ.ศ.2558 ไปแล้วตลาดแรงงานของไทยจะยิ่งขยายกว้างมากขึ้น

โดยเฉพาะวิชาชีพวิศวกรซึ่งเป็น 1 ใน 7 สาขาวิชาชีพที่เปิดอิสระให้มีการเคลื่อนที่ใน 10 ประเทศได้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของไทยมีงานรองรับหลัง เรียนจบด้วยเช่นกัน” คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าว

“ยุทธศาสตร์ภายใน 2 ปี ต่อจำกนี้จะเดินหน้า ปรับเนื้อหาหลักสูตรที่สอนให้เป็นแบบ 2 ภาษา เริ่มจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีซึ่งมีอยู่ 16 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ดียิ่งขึ้น”

ที่มา http://www.rmutt.ac.th/?p=25842

ต.ค. 29th by 89-5MHZ

Page 1 of 38