ตุ๊กตาเฟอร์บี้ Furby  อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

 

ก.พ. 28th by 89-5MHZ

วันนี้คุยเรื่อง “ลูกบังเกิดเกล้า”  ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz

YouTube Preview Image

ก.พ. 27th by 89-5MHZ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ภาคบรรยาย จาก “โครงงานการพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดลำไยโดยใช้สายพานลำเลียง” ประเภทโครงงานด้านการนำไปใช้ประโยชน์ จากงานประชุมวิชาการโครงการงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ซึ่งประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ พิทำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4/นายมงคล ชื่นอารมณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
/นาวริษฐวัฒน์ ชัยกาวิล นักศึกษาชั้นปีที่ 4/นายธวัชชัย อินต๊ะปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3/นายทศพร ฉัตรศิขรินทร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 /นายศุภกานต์ สิงห์ทอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3/นายอภิรัฐ วงค์อินต๊ะวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3และนางสาวสุทิพยรัตน์ ผัดเป้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โดยมี ดร.นิวัตร มูลปา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นอก จากนี้ยังมี อาจารย์พฤทธิ์ เนตรสว่าง, อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง และ อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชการครั้งนี้ พร้อมนำเสนอโครงงานอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบหอกกลั่นแบบถาดสำหรับผลิตเอทานอลใช้ในชุมชน, โครงการพัฒนาอุปกรณ์เก็บผลมะม่วงระบบต้านแรงโน้มถ่วง และโครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบล้อยางตันต้นแบบที่จำลองถนนด้วย สายพาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรในประเทศไทย โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 14 แห่ง ร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ที่มา http://www.rmutl.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6239:-1-&catid=12&Itemid=6

ก.พ. 27th by 89-5MHZ

ธัญบุรีให้ทุนเพชรบัวสวรรค์และมทร.ศรีวิชัยรีไซเคิลเศษโลหะ คว้ารางวัลผลงานเด่นสภาวิจัยปี 56 ปิดท้ายด้วยช่วงสวยใสไร้ปัญหา เรื่อง  การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม โดย ผศ.นพ. รัฐพล ตวงทอง  หัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ก.พ. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี อุกกาบาตถล่มรัสเซียจุดประเด็นทหารต้องปันข้อมูลดาวเทียม

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม อารมณ์ดีทำสมองดีอยู่ไปจนแก่จนเฒ่า

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ผลสำรวจพบเด็กประถม 66 % ไขมันในเลือดสูง 20% เป็นโรคอ้วน

ก.พ. 27th by 89-5MHZ

ศูนย์ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงาน “วันวัฒนธรรม” ประจำปี 2556 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง และผู้แทนสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ร่วมกันให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง และประชาชนทั่วไป จำนวนมาก สนใจเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมร่วมกัน
งาน “วันวัฒนธรรม” เป็นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในทุกๆ พื้นที่ ทั้งของคนไทยในพื้นที่ราบ และของคนไทยชนเผ่า ซึ่งได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ในจังหวัดลำปาง ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์งานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกรักให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้เกิดความหวงแหน และเห็นในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุง ถ่ายทอดกิจกรรมอันเป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีการเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคงความเป็นชาติไทยไว้สืบต่อไป
สำหรับการจัดงานทางศูนย์วัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ โครงการสืบฮีต ต๋ามฮอย ย้อนรอยแม่วัง โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย และโครงการนิทรรศการไทยศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การทำอาหารพื้นเมือง กิจกรรมกาดมั่วคัวแลง การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาชนเผ่า การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และการแสดงด้านวัฒนธรรมไทยเป็นต้น

ก.พ. 26th by 89-5MHZ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะ และการออกแบบในภูมิภาคอีสาน  ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผศ.ชิดชัย  สามเชื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

การลงนามบันทึกข้อ ตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบในภูมิภาคอีสาน เป็นบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนัก ศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  เนื้อหาของการดำเนินได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการออกแบบเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาออกแบบในหลักสูตรศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม ร่วมกัน  ดำเนินการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ในกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้เนื้อหาของหลักสูตรศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำโครงการด้านวิชาการอื่น ๆ เช่น การทัศศึกษา การประกวดแบบ เป็นต้น และดำเนินการจัดอบรม และสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถาบัน  สำหรับข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา  2 ปีนับจากวันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน

และ หลังจากที่การดำเนินการตามความร่วมมือของทั้งสองสถาบันแล้วคาดว่าจะทำให้ เกิดการยกมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการทำงานระบบทีมของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถาบัน การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกระหว่างสถาบัน และการทำวิจัยร่วมในหัวข้อที่สนใจร่วมกันระหว่างสองสถาบัน

ที่มา  http://www.kku.ac.th

ก.พ. 26th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี จีน แชมป์ผู้บริโภคสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมประกวดราคาปลายปีนี้

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน Logos Hope ร้านหนังสือลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกเยือนไทย

 

ก.พ. 26th by 89-5MHZ

ช่วงแวดวงการศึกษา การเคหะแห่งชาติ  ดึง 9 สถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านช่าง ร่วมพัฒนาชุมชน  มทร.ธัญบุรี ให้ทุนเพชรบัวสวรรค์ หวังกระตุ้นนักศึกษาตั้งใจเรียน ค่ะ และ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  เพาะ-ขยาย พันธุ์ปลาพื้นบ้านของจังหวัดเพื่อการอนุรักษ์

ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาเอมสตาร์ประจำปี 2556  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน

ช่วงสาระความรู้ทั่วไป บริโภคมะม่วงได้ประโยชน์ล้นเหลือ

 

ก.พ. 26th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี รีดเดอร์ส ไดเจสต์ “ล้มละลาย” หลังก่อหนี้กว่า 465 ล้านเหรียญสหรัฐ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ไทยครองแชมป์ ผู้สูงอายุสูงสุดในอาเซียน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเพิ่งได้กำไรครั้งแรก

 

ก.พ. 26th by 89-5MHZ

Page 1 of 38