ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรีได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค.56 นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมได้มีมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับของ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556 โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากที่สุดและเกินกว่ากึ่งหนึ่งตาม ข้อบังคับ จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่

“การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้มีการดำเนินการในทุกขั้นตอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเปิด เผยและโปร่งใส โดย รศ.ดร.ประเสริฐได้รับคะแนนโหวตมากถึง 18 เสียง เกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ 15 เสียง ตามข้อบังคับ โดยก่อนการโหวตที่ประชุมได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหามาชี้แจงและรายงานผล การสรรหาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านต่างก็พอใจเพราะเห็นว่าเป็นไปตามข้อ บังคับ”

ประธานสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามตนจะยังไม่เสนอรายชื่อของ รศ.ดร.ประเสริฐเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในทันที แต่ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยออกประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสรรหา อธิการบดี มทร.ธัญบุรีในครั้งนี้ สามารถยื่นคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกก่อน โดยผู้ที่คัดค้านจะต้องนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อสภา มหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.56 เป็นต้นไป และหากครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วถ้าไม่มีใครยื่นคัดค้าน หรือยื่นคัดค้านมาแล้วและมีการตรวจสอบไม่พบว่ามีมูลก็จะเสนอรายชื่อเพื่อ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรีต่อไป

 

ที่มา  http://www.banmuang.co.th

มิ.ย. 28th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์พัฒนาอุปกรณ์สแกนสมองราคาถูกเพื่อประโยชน์แก่คนในประเทศกำลังพัฒนา

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม คนไทยสนใจอาหาร ออร์แกนิค มากขึ้น

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ลูกรู้สึกกดดันและไม่มั่นใจในตัวเอง พ่อแม่ควรทำอย่างไร

 

มิ.ย. 28th by 89-5MHZ

กิจกรรมแกะแผน (ที่) ความคิด MIND MAP LIFE MAP จะเล่น line ผ่านคอมพิวเตอร์ต้องทำอย่างไร อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

มิ.ย. 28th by 89-5MHZ

วันนี้พูดถึงเรื่อง การสร้างวินัยให้ลูก ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น ครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz

YouTube Preview Image

มิ.ย. 28th by 89-5MHZ

ผ่านไปไม่นานกับ “วันสหกิจศึกษาไทย” ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ 9 เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกันผนึกกำลังจัดตั้งให้สหกิจศึกษาเป็นวันสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความ รู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันและสถานประกอบการขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดย ในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” ซึ่งงานนี้จะเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศใน ประชาคมอาเซียนพลัส ทั้งในด้านองค์ความรู้ ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน มากกว่านั้นคือจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะวิชาชีพเป็นสากลและ สามารถทำงานได้ทั่วโลก

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาไทยมีการจัดสหกิจ ศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่า 97 สถาบัน รวม 891 หลักสูตร ใน 376 สาขาวิชาที่อยู่ในโครงการสหกิจศึกษา โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 คน ผ่านสถานประกอบการ 12,200 องค์กร จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกำลังจะส่งต่อไปสู่ความร่วมมือระหว่าง นานาประเทศเพื่อให้เกิดอาเซียนพลัส

 


“ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บอกว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ สกอ.และสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้เริ่มขยายผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาไปสู่นานา ชาติมากขึ้น ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมนานาชาติ ICCW 2011 และได้มีการลงนามความร่วมมือกับสมาคมสหกิจศึกษาแอฟริกาใต้ หรือ SASCE และการสำรวจสถานภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ ASEAN Co-op Network รวมไปถึงการจัดตั้งสำนักงานย่อยของสมาคมสหกิจศึกษาโลก หรือ WACE ISO@SUT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขับเคลื่อนระบบสหกิจศึกษาของประเทศ

“จากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการชมเชยและยกย่องจากสมาคม

สหกิจศึกษาโลก ในการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยในครั้งนี้จึงต้องการพัฒนาไปสู่การจัดสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ

ให้ มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอา เซียนพลัสก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังสถาบันประชาคมโลกตามลำดับ”

ศ.ดร.วิจิตร ยังบอกด้วยว่า สิ่งที่ต้องทำจากนี้คือการส่งเสริมการสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการแลก เปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติให้กับสถาบันอุดมศึกษา และสิ่งสำคัญที่จะช่วยประเมินศักยภาพของนักศึกษาไทยได้ ทางสถาบันจะต้องนำผลการประเมินสหกิจศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะสามารถช่วยประเมินคุณภาพของนักศึกษาในขณะอยู่ ที่สถานประกอบการได้อย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการชื่นชมและยกย่องการดำเนินการสหกิจศึกษาประจำปี จึงมีการประกาศมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ” ในหลากหลายประเภทด้วยกัน แบ่งเป็น ประเภทสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, รางวัลสถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงาน

สหกิจศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด และสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด และผู้ปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ได้แก่ นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

ประเภท โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ การออกแบบเครื่องหยอดกาวแกนหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น), การศึกษาประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในการเขียน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, การพัฒนา m-Commerce Application บน IOS จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และสรุปกฎหมายแรงงานของรัฐสุลต่านโอมานและวิจัยสถานการณ์แรงงานไทยในรัฐ สุลต่านโอมาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

การมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่นระดับชาติครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า การจัดวันสหกิจศึกษานานาชาติครั้งต่อ ๆ ไป จะเห็นบัณฑิตไทยมีความรู้และความสามารถในระดับสากลมากยิ่งขึ้นจากความร่วม มือกันของทุกส่วน ที่สำคัญยังจะเป็นผลดีกับประเทศและนักศึกษาที่จะยกระดับสู่การเป็นแรงงานที่ มีประสิทธิภาพ ในตลาดอาเซียนด้วย

 

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1372239886

มิ.ย. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ชี้ “ปลาป่น” จากอวนลากกุมชะตาแหล่งอาหารของคนทั้งชาติ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม กิน”กลูโคซามีน” ระวังตา(อาจ)บอด

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ดูแลฟันด้วย ‘ชีส’?

 

มิ.ย. 26th by 89-5MHZ

 

ธัญบุรีพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ และช่วงสวยใสไร้ปัญหา เรื่อง หยุดคิดสักนิดกับอันตรายจากการ สัก เจาะ เพนท์ ตัดต่อเล็บ ต่อขนตา ต่อผม โดย ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย รายการ RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

มิ.ย. 26th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เทปโก พบน้ำบาดาลที่ญี่ปุ่นปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม สิงคโปร์เผชิญหมอกควันไฟป่า รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นักบินอวกาศจีน เปิดคลาสสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน จาก”อวกาศ”

 

มิ.ย. 25th by 89-5MHZ

230

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ จากโครงการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) “Scoopy i Marketing Plan Contest Project 5” และ โครงการ Honda Mo’cye Idea Challeng 9 จัดโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ภายใต้ชื่อ Power of MT Team

เรียกได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ท้าทายของน้องๆ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีสมาชิกในทีม จำนวน 7 คน ได้แก่ น้องเคม-กิตติพงษ์ ทองไหม, น้องหนึ่ง-กวีวัตร หนูเลข, น้องตอง-อัฐพล กองสุข, น้องจ๋า-ธีราภรณ์ อ้นทอง, น้องตาร์-นริศา มีภพ, น้องแหม่ม-น้ำฝน พิทักษ์, น้องกิ๊บ–ฤทัยรัตน์ แก่นอินทร์

คุณกิตติพงษ์ ทองไหม หรือ น้องเคม หัวหน้าทีม Power of MT Team กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมแข่งขันแผนการตลาดกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ซึ่งได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา สอดคล้องกับการเรียนของทางสาขาการตลาด พวกเราเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมจนได้เข้ารอบในระดับภาคใต้ โดยมีการนำแผนการตลาดที่จัดทำขึ้นมาจัดกิจกรรมเชิง Event สามารถนำไปใช้วางแผนงานการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และกิจกรรมครั้งนี้ของพวกเราจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ซึ่งต้องอาศัยความคิด ความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิกในทีม

ส่วน คุณอัฐพล กองสุข หรือ น้องตอง สมาชิกในทีมกล่าวเสริมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ พวกเราได้ประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้จากห้องเรียน พวกเราในทีมเตรียมกิจกรรมการแสดงเยอะมากครับ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ การแสดงรำมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะของภาคใต้ ให้ผู้ที่เข้าชมงาน Bangkok Motor Show 2013 ได้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพของชาวราชมงคลในครั้งนี้ ซึ่งพวกทีมเรามีความตั้งใจเต็มที่

คุณกวีวัตร หนูเลข หรือ น้องหนึ่ง เล่าว่า การที่ทีมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ซึ่งโครงการนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก พวกเราก็ช่วยกันระดมความคิดที่จะรังสรรค์ให้ออกมาดีที่สุด รู้สึกสนุกกับการทำงาน พอถึงวันงานจริงพวกเราทุกคนตื่นเต้นมาก เพราะมีแขกเข้าร่วมชมในบู๊ธของเราจำนวนมาก จะคอยบอกกับเพื่อนๆ ว่า ให้เราร่วมมือกันทำงาน มองโลกในแง่บวก แล้วทุกอย่างก็จะออกมาดี จะยิ้มรับในทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น

นอกจากคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) แล้ว ยังมี คุณปฐมพงษ์ จันทร์ส่ง หรือน้องเอก และ คุณพราวบุญ เกราะแก้ว หรือ น้องฝน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่สามารถคว้ารางวัลลำดับที่ 4 ระดับประเทศ ในโครงการ Honda Mo’cye Idea Challeng 9 เป็นการประกวดออกแบบลวดลายรถมอเตอร์ไซค์ ใช้ชื่อผลงาน “กระจกสะท้อนความคิด”

น้องเอก-ปฐมพงษ์ กล่าวว่า ครั้งแรกที่ตัดสินใจประกวด ก็รู้สึกเป็นกังวลมาก เพราะอยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมตัวสอบ ซึ่งต้องมีสมาธิในการอ่านหนังสือ รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม หลังจากสอบเสร็จ ตนเองกับน้องฝนก็มาช่วยกันคิด และเตรียมวัสดุมาตกแต่งลายรถ ซึ่งได้ไอเดียมาจากชื่อทีม กระจกสะท้อนความคิดครับ ระหว่างที่ผมไปเก็บตัวเตรียมความพร้อมในการออกแบบลายรถ ทาง บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ได้เปิดโอกาส ให้เข้าชมโรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมาก

อีกจุดหนึ่งในความสำเร็จจากการร่วมโครงการในครั้งนี้ ก็ได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์จันทิรา ภูมา, อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ เป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษามาโดยตลอด จึงส่งผลให้น้องๆ เกิดไอเดียในการประกวด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าร่วมโชว์ศักยภาพของชาวราชมงคลในครั้งนี้

 

ที่มา http://techno.matichon.co.th/

มิ.ย. 25th by 89-5MHZ

งานวิจัยสารสกัดพริก สกว.สุดเจ๋ง ฝรั่งเศสขอใช้สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลประโยชน์ของพริกเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารสัตว์ในยุโรปและอเมริกา นักวิจัยระบุใช้ “พริกปลอดภัย”เป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมในอาหารสัตว์แก้ปัญหาการดื้อยาและการตก ค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าของพริกและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นายฟรองซัวส์ โกติเยร์ (Mr. Francoise Gautier) ที่ปรึกษาบริษัท Gautier Agro Consult จากประเทศฝรั่งเศส ร่วมกันลงนามในสัญญาการขอใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” เพื่ออุตสาหกรรมสารเสริมในอาหารสัตว์ ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว.
เปิดเผยว่าในปี 2547 ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ประกาศห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากทำให้เกิดการตกค้างในเนื้อสัตว์ รวมถึงการดื้อยาปฏิชีวนะในผู้บริโภค กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วโลกจึงมองหาทางเลือกอื่น ซึ่งวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือการใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ พืชอาหารและเครื่องเทศ ล่าสุดทีมนักวิจัยไทยได้ทำการวิจัยและค้นพบว่าพริกเป็นพืชวัตถุดิบที่สามารถ นำมาสกัดเป็นสารที่ให้ผลดีต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ในกลุ่มสุกรและสัตว์ปีก

ดัง นั้น สกว.จึงให้การสนับสนุนนักวิจัยให้ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเตรียมการเรื่องวัตถุดิบพริกให้มีคุณภาพสูง มีสารสำคัญสูง และเป็นพริกปลอดภัย ในส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้ำได้พัฒนาเทคโนโลยีในการ สกัดพริกที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ ขณะที่อุตสาหกรรมปลายน้ำ สกว.ได้ทำหน้าที่ผลักดันผลผลิตที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาให้ถูกนำมาใช้ ประโยชน์จริงทางการค้าในรูปของผลิตภัณฑ์สารเสริมในอาหารสัตว์ภายใต้ชื่อ “Biocap®” โดยมีบริษัทเบทเทอร์ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนวิจัยและได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศและกลุ่ม ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้านศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร ผู้ประสานงานและที่ปรึกษาโครงการสุมนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการวิจัยชุดพริก เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยได้ค้นพบสารสกัดพริกที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะผลต่อไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร ในส่วนของไก่เนื้อ พริกจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต ด้วยการออกฤทธิ์กระตุ้นการกินอาหาร กระตุ้นน้ำย่อย กระตุ้น ภูมิคุ้มกันโรค และลดผลกระทบจากความเครียด ด้านผลต่อไก่ไข่ พริกช่วยให้แม่ไก่มีระยะการให้ไข่ยาวนานขึ้น ไข่ที่ได้มีคุณภาพดี และมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าไข่ปกติถึงร้อยละ 30 ขณะที่ผลต่อสุกรขุน พริกจะช่วยเร่งอัตราการเติบโต ทำให้จำหน่ายสุกรได้เร็วกว่ากำหนด 2 อาทิตย์ สุกรมีสุขภาพดี เนื้อมีคุณภาพสูง ไขมันน้อย

จึงจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น ส่วนในสุกรแม่พันธุ์ พริกช่วยลดผลกระทบจากความเครียดภายหลังคลอด ทำให้สามารถสร้างน้ำนมได้มากขึ้น อีกทั้งเพิ่มภูมิคุ้มกันของแม่สุกรและภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากแม่ (passive immune) ในลูกสุกร ตลอดจน half-life ของภูมิคุ้มกันในลูกสุกรยาวขึ้นจึงลดการสูญเสียลูกสุกรลง

“ผลงานวิจัยสารสกัดพริกมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร ทั้งค่ายาที่ใช้ในการควบคุมโรคสำหรับสัตว์ และค่าอาหารสัตว์ที่ลดลงได้ถึงร้อยละ 5 ส่งผลให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ขณะเดียวกันประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัยในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้ รับประทานอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยไม่มีสารจากยาปฏิชีวนะปนเปื้อน และเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คือ มีปริมาณไขมันต่ำ เหมาะกับบผู้สูงอายุ และผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตหรือมีไขมันในเลือดสูง”

ทั้ง นี้ ความสำเร็จของโครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ที่เข้มแข็งและรูปแบบการทำวิจัยแบบสหสาขาภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจาก 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปัจจุบัน สกว.ได้ทำการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยสารสกัดพริกไว้แล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งนำมา ใช้ประโยชน์จริงในรูปผลิตภัณฑ์สารเสริมในอาหารสัตว์ และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก โดยมียอดจำหน่ายในประเทศกว่า 7 ล้านบาท ล่าสุดบริษัท Gautier Agro Consult จากประเทศฝรั่งเศส

ได้แสดงความจำนงขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลประโยชน์จากพริกในปศุสัตว์ โดยให้ผลตอบแทนร้อยละ 3 ของยอดจำหน่าย และประกันขั้นต่ำที่ 10.25 ล้านบาท เป็นเวลา 7 ปี ซึ่งถือเป็นการช่วยขยายตลาดในยุโรปและอเมริกา อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่าผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1372059140

มิ.ย. 25th by 89-5MHZ

Page 1 of 38