รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ คุณวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เรื่อง การจัดงาน “SME Thailand Expo 2013”  ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

ส.ค. 30th by 89-5MHZ

ราชภัฏ-ราช มงคล เห็นด้วยจัดอันดับมหา’ลัยไทย แต่ขอให้วางเกณฑ์ให้ชัดและเหมาะสมต่อการประเมินมหา’ลัยแต่ละประเภท วอนฟังความเห็นรอบด้านก่อนเดินหน้า ขณะที่ อธิการ มทร.ธัญบุรี ขอให้รัฐวางมาตรการรองรับช่วยเหลือมหา’ลัย ที่ได้อันดับรั้งท้ายให้มีคุณภาพขึ้น

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงกรณีที่ นาย จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายที่จะจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้มหาวิทยาลัยแข่งขันและพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกัน ขณะเดียวกันบอกสังคมให้ได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเน้นการเรียนการสอน ทางด้านใด และอยู่ในอันดับที่เท่าไรของประเทศนั้น ว่า โดยส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะในแง่ที่จะทำให้เด็กที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใดๆ ได้มีโอกาสรู้ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน หรือจบในสาขาที่เรียนมีโอกาสในการทำงานมากเท่าใด ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะสะท้อนเรื่องเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก มากกว่า นอกเหนือจากที่จะทำให้รู้ว่าแต่ละแห่งถูกจัดอันดับที่เท่าไร
ทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้นมีทั้งในระดับโลก ระดับอาเซียน หากไทยจะจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศโดยเฉพาะก็จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ ดัชนี้ชี้วัดที่ชัดเจน ขณะเดียวกันการจัดอันดับของไทยควรสอดคล้องกับทิศทางการจัดอันดับในสากลด้วย ที่สำคัญต้องไม่ลืมนึกถึงพันธกิจหลักของแต่ละมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ชาติ การบริหารวิชาการเพื่อสังคม การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิจัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เหล่านี้ควรจะนำใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ เพราะไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่จะมีโอกาสติด อันดับได้ยาก อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเร่งดำเนินการในระยะเริ่มต้นขอฝากให้ รมว.ศึกษาธิการ รับฟังความเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบด้านทั้งผู้ปกครอง นักเรียน มหาวิทยาลัยก่อน
ด้าน รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า ส่วน ตัวเห็นด้วยและยอมรับได้กับที่จะให้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพราะจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพ และนโยบายของตนก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนา มร.สส.ให้ติด 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยของประเทศ เราส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ทุกคนพัฒนาตนเอง สร้างงานวิจัย เป็นต้น เพียงแต่ขอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องการจัดอันดับในด้านใด ส่วนที่ว่าจะกังวลหรือมองว่ายุติธรรมหรือไม่ถ้าราชภัฏจะต้องถูกนำมารวมในการ จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งประเทศนั้น ตนเห็นว่าในการประเมินคุณภาพต่างๆ ที่ผ่านมากลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ก็ต้องถูกประเมินด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ หรือแม้แต่การจัดสรรงบประมาณก็ได้น้อยกว่าซึ่งถามว่ายุติธรรมหรือไม่ ก็ไม่ยุติธรรมเพียงแต่เราจะไม่เอาปัจจัยเหล่านี้มาเป็นข้ออ้าง ที่ต้องทำคือต้องยอมรับในกติกาและพัฒนาตัวเองให้ได้คุณภาพของอาจารย์ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น
ขณะที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า แน่นอนว่าการจัดอันดับเป็นสิ่งที่ดีและส่งผลดีทั้งต่อมหาวิทยาลัยในการเร่ง พัฒนาตัวเองและประชาชนที่จะได้รับรู้ข้อมูลนำไปสู่การตัดสินใจ เพียงแต่มหาวิทยาลัยไทยนั้นมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตแตกต่าง กันแบ่งชัดๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจัดการศึกษาที่เน้นด้านสังคม หมายถึงกลุ่ม มรภ.และ ม.เอกชน กลุ่มจัดการศึกษาด้านสังคมและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ฯลฯ และกลุ่มจัดการศึกษาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่ม มทร. กลุ่มมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เป็นต้น เพราะฉะนั้น หากจะจัดอันดับจะต้องกำหนดตัวชี้วัดและแยกแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีความเป็นมา มีนักศึกษา หรือแม้แต่งานวิชาการ งานวิจัยที่แตกต่างกันหากจะใช้เกณฑ์เดียวกันเพื่อมาประเมินจัดอันดับก็จะ เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ มหาวิทยาลัยเอกชน อาจจะขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน หรือที่ลืมไม่ได้ในตอนนี้คือ สถาบันการอาชีวศึกษา ที่เพิ่งเปิดระดับปริญญาตรีจะถูกนำมารวมจัดอันดับหรือไม่
การจัดอันดับเป็นเรื่องที่ดี ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประเด็นความแตกต่างความไม่พร้อมของแต่ละสถาบันก็เป็น เรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องคำนึงถึงจึงจำเป็นต้องมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน ขณะเดียวกันในกรณีมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับรั้งท้าย รัฐควรจะต้องมาตรการหรือแนวทางที่จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพให้มหาวิทยาลัย เหล่านี้ดีขึ้นได้อย่างไร ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากขอให้ช่วยคิดหามาตรการรองรับและอยากขอให้ฟังความ คิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วย”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

 

ที่มา http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000108403

ส.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี จุฬาโชว์นวัตกรรมซิลเวอร์นาโน ช่วยลดการนำเข้า
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่ใช้ “เฟซบุ๊ก“ มากเกิน ทำให้รู้สึกเศร้าและโดดเดี่ยว
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เด็กกินนมแม่นาน 6 เดือนป้องกันเด็กท้องเสียนานถึง 2 ขวบ

 

 

ส.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย  นักวิจัยสหรัฐชี้วิเคราะห์ “ลายมือ” บ่งบอกนิสัย-โรคภัยไข้เจ็บได้”

ช่วงที่สองสาระฟัง  “นอนไม่หลับบำบัดได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ยา”

ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง  “รอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง”  และ “รู้จักตัวเองสักที”

 

 

ส.ค. 30th by 89-5MHZ

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าชมงานและอบรมวิชาชีพ  ในงาน UTK Fair 2013: ฝึกทักษะ พัฒนาอาชีพ สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนเวลา 10.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

UTK Fair 2013” เป็นงานเทศกาลวิชาชีพที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดขึ้นมาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อต่อยอดในวิชาชีพที่ดำเนินอยู่แล้ว ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่อาชีพอิสระต่อไปในอนาคต

ภายในงานนอกจากท่านจะได้พบกับหลักสูตรวิชาชีพกว่า 50หลักสูตร อาทิ วิธีการทำเครื่องดื่มม็อกเทลเพื่อสุขภาพตามราศีเกิด วิธีการทำและสูตรเมนูอาหารจากกล้วย วิธีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวจากกล้วย  การฝึกทักษะงานฝีมือ อาทิ กิ๊ฟช๊อพจากผ้าไหมไทย การทำเทียนหอม สบู่สมุนไพร การตัดเย็บกระเป๋าหนัง ฯลฯ ที่นำมาเปิดสอนและให้บริการความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้ว

ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เพลิดเพลิน รายการ กินอร่อย ช็อปสนุก แชร์ภายถ่ายให้เพื่อน ในตลาดน้ำย้อนยุคที่พรั่งพร้อมไปด้วยอาหารเครื่องดื่มกว่า 50 รายการ รวมถึงได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาพิเศษจากโรงงาน ร่วมชมและอุดหนุนบูธสินค้าสินค้า OTOP  สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน และหัตถกรรม ตลอดจน ต้นไม้ สัตว์เลี้ยงกว่า 50  ร้านค้า    นอกเหนือจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมสนุกไปกับ การละเล่น ชิงช้า ปาลูกโป่ง ตักปลา  ยิงปืน  ให้นมแพะ ฯลฯเรียกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียว

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและฝึกฝนวิชาชีพภาย ในงานสามารถเข้ามาเลือกดูหลักสูตร ที่เปิดสอนและลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเพื่อรับการอบรมได้ที่นี่ซึ่งจะ เปิดรับสมัครเพียง 30 คนต่อหลักสูตรต่อวันเท่านั้น เรียนฟรี! โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

***ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรการอบรม เวลา สถานที่ และ สำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณฝน 087-0126859

กำหนดการฝึกอบรม

 

 

ที่มา http://www.rmutk.ac.th

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

“เอกลักษณ์ชาติไทยไม่มีใครเสมอเหมือน” ถ้อยคำจาก “อ.เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์” ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ ขนานนามให้งาน “แกะสลัก” ของไทย ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความวิจิตรบรรจงและนับวันจะยิ่งมีการพัฒนารูปแบบของงาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ จนเป็นที่น่าเผยแพร่และยกย่อ  “โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฟอร์จูน” โดย อารยา อรุณานนท์ชัย กรรรมการผู้ จัดการ จึงขอร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของไทย ด้วยการจัดประกวด “แกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 15” ในหัวข้อ  “ศิลปาชีพไทย ก้องไกลทั่วโลก” ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงภรณี     มหานนท์ รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศ ซึ่งได้นำเสนอเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงตีโจทย์ตามหัวข้อแตกกระจุย ด้วยงานฝีมือและแนวคิดที่วิจิตรงดงาม  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิหาคม 2556

โต้โผของงาน คุณอารยา เผยว่า เป็นความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยงานแกะสลักของไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความละเอียดลออ รวมถึงความโดดเด่นในงานฝีมือของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์  จึงได้จัดงานประกวดติดต่อกันเป็นปีที่ 15 แต่ละปีจะพบเทคนิคมากมาย จากกลุ่มโรงแรม, บุคคล รวมถึงกลุ่มนักศึกษา ซึ่งทุกท่านมีความรักในสิ่งเดียวกัน หลงใหลในวิชาแกะสลักของไทย จึงได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ บ้างก็เก็บเป็นไอเดียใหม่ๆ ไปใช้ในงานเพิ่มขึ้น  ช่วงหลังจึงกลายเป็นงานใหญ่ที่นักแกะสลักทั่วประเทศให้ความสนใจ  ถ่ายทอดและพัฒนาผลงานอย่างคาดไม่ถึง ทั้งการจับ พับจีบ คว้านลึก ตวัด กระพุ้ง ฯลฯ ทำให้ตัดสินยากขึ้นทุกปี แต่ทั้งนี้ก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ลูกหลานไม่ลืมวิชา โดยแนวคิดของงงานประกวดปีนี้เนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกรราษฎรผู้ยากจน จึงมีพระราชดำริส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นอาชีพเสริมสร้างราย ได้เพิ่ม และมีพระราชประสงค์ให้ผลิตภัณฑ์งานฝีมือมีชื่อเสียงไปถึงนานาชาติ จึงคิดว่างานแกะสลักผักผลไม้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ รณรงค์ให้คนไทยและต่างชาติสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทย”

ด้านการประกวด แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ผลการตัดสิน ดังนี้  กลุ่มโรงแรมหรือบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ โรงแรมดุสิตธานี, รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, รองชนะเลิศอันอับ 2  โรงแรมดิเอมมอรัล, ชมเชยอันดับ 1  โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค, ชมเชยอันดับ 2 โรงแรมโนโวเทล บางนา  กลุ่มนักศึกษาและเยาวชน ผลการตัดสิน ชนะเลิศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ,รอง ชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.มหาสารคาม, ชมเชยอันดับ 1 ม.ขอนแก่น, ชมเชยอันดับ 2 ราชภัฏเชียงใหม่, เสริมสร้างกำลังใจ ได้แก่ ราชภัฏราชสีมา และ ราชภัฏธนบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดรางวัลพิเศษถ้วยพระราชทานฯ  แด่ผลงานที่ฝีไม้ลายมือโดดเด่นที่สุด คือ โรงเรียนสอนภาษามาริสา


ที่มา http://www.naewna.com/lady/63759

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ส.ค. ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย ศิริวัฒนา รอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ได้ขึ้นกล่าวในเวทีการจัดงาน  “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้.. สู่บ้าน มทร.อีสาน”  RMUTI  OPEN HOUSE 2013 ซึ่งทาง มทร.อีสานจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาต่อ ได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะต่าง ๆ ของ มทร.อีสาน ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง  ๆ เพื่อให้ตรงกับความถนัดของตนเอง โดยมี นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย ศิริวัฒนา รอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนที่กำลังมองหาสถานศึกษา และกำลังตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อในสาขาอาชีพใด ถึงจะตรงตามความถนัดและความชอบของตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานในอนาคตของตัวนักเรียนเอง โดยนักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวจะได้ความรู้จัดกับคณะต่าง ๆ ร่วมทั้งสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้เข้ามาดูของจริง สถานที่การเรียนการสอนจริง ร่วมทั้งจัดนิทรรศการกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนจริง ให้นักเรียนที่เข้าชมงานได้รู้ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจที่การเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อ

อย่างในก็ตามที่ผ่านมา มีปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ มีเสียงสะท้อนจากสถานประกอบการกลับมาว่า มีนักเรียนที่เรียนดี ได้เกรด 4 แต่เมื่อเข้าไปทำงานแล้วกลับพบว่ามีปัญหาในสถานประกอบการหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ หรือไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารได้ ซึ่งจากข้อมูลโดยรวมก็พบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เรียนดีบางส่วน เช่นเดียวกัน ซึ่งตามหลักแล้วเด็กที่เรียนเก่ง ไม่ควรจะมีปัญหาในการสมัครงาน หรือไม่ควรจะมีข้อเสียในการสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการดังกล่าว

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทาง มทร.อีสาน ได้วางแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวโดยได้เน้นการจัดกิจกรรมให้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยมีกำหนดให้เด็กที่เรียนในระดับ ปวส. จะต้องผ่านกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 หน่วย ส่วนในระดับปริญญาตรีต้องมี 100 หน่วย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์จากการทำงานจริง ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นจริง เพื่อให้จบออกไปแล้วสามารถทำงานร่วมกับคนอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทางเรายังมีทรานสคริปให้ 2 ใบ เพื่อให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก มทร.อีสาน โดยใบหนึ่งเป็นเกรดการเรียน ส่วนอีกใบเป็นรายงานผลการร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบออกไปจะได้รับ โอกาสการพิจารณาเข้าทำงาน แม่ผลการเรียนไม่ดี แต่ผลการร่วมกิจกรรมในระหว่างเรียนดีมาก ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวเชื่อว่า เด็กที่จบจาก มทร.อีสาน จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และสามารถจบออกไปแล้วทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง.

 

ที่มา  http://www.dailynews.co.th/thailand/229452

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

ประกวดสร้างสรรค์การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

,dd>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายประสิทธิ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานฯ แบ่งการประกวด เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.) ๒.ประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ๓. ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม
ผลการประกวดมีดังนี้ – ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษา ที่ ๑ โรงเรียงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ผลงาน ยางในคลุมของหลังรถกะบะ ที่ ๒ โรงเรียนซินจง ผลงานโคมไฟกู้โลก ที่ ๓ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา ผลงาน ขักโตกลดโลกร้อน – ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษา ที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ผลงาน เชิงเทียนสร้างสรรค์ ที่ ๒ โรงเรียนสา ผลงาน แปลงกระดาษวิจิตร เนรมิตสรรพพาน ที่ ๓ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ผลงาน CK CYBER REUSE – ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.) ที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลงาน โคมไฟจากแผ่นซีดี ที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลงาน สานสวยโคมไฟจากกล่องนม ที่ ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลงาน ชุดกันเปื้อนเอนกประสงค์ – ประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ที่ ๑ โรงเรียนสา ผลงาน กินรีกินรา พัสตรา ภูษาประดิษฐ์ ที่ ๒ โรงเรียนบ่อเกลือ ผลงาน นพวนจุฬาลักษณ์ ที่ ๓ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ผลงาน Heaven of hell – ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม ที่ ๑ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ผลงาน ห่วงยางห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ๒ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมัคลาภิเษก ผลงาน ป้ายไวนิลรีไซเคิล

ส.ค. 29th by 89-5MHZ


ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี บร็อกโคลี่ต้านมะเร็ง แนะวิธีกินเพิ่มคุณค่าสูง
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม อ่านฉลากกันสักนิด ก่อนคิดดื่ม นม!
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน กรมสุขภาพจิตเผยเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้า 2.4 แสนคนต่อปี

 

 

ส.ค. 29th by 89-5MHZ


‘ไป่ตู้’ ใจดีแจกแอนตี้ไวรัส NOD32 ใช้ฟรีนาน 6 เดือน และ Note 3 อาจบันทึกวีดีโอชัดระดับ 4K อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

 

ส.ค. 29th by 89-5MHZ

Page 1 of 38