มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ เป็น 1 ใน 9 มทร.ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับความต้องการของ ประเทศมาตลอดด้วยปณิธาน ก้าวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) ภายใต้การนำของ “ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์” อธิการบดีใหม่แกะกล่อง คนที่ 2 ของ มทร.รัตนโกสินทร์

ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ผศ.ศิวะ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เปิดเผยถึงนโยบายในการบริหารงาน ว่า ตนจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ความเป็นอยู่ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุขในกรทำงาน และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป เพราะมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งพัฒนา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อาจารย์ บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยต้องเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน

“หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง ใหม่ ทุกๆ เดือน เดือนละ1ครั้ง ผมจะลงพื้นที่ทุกๆ วิทยาเขต เพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมา มทร.รัตนโกสินทร์ มีช่องว่างเรื่องอายุระหว่างผู้บริหารรุ่นเก่า และผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งตอนนี้มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารรุ่นใหม่จำนวนมาก ไม่ว่าจะรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดี จึงมีหน้าที่เป็นโค้ช คอยแนะนำ มอบหมายงานตามวิทยาเขตต่างๆ รับฟังความคิดเห็น ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เปรียบเสมือนเรือที่บรรทุกคน ทุกคนต้องพาย มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ถ้าต่างคนต่างพายเรือ ต่างคนต่างคิด กว่าจะไปถึงจุดมุ่งหมายคงต้องใช้เวลานาน”

 



ที่มา http://manager.co.th

พ.ย. 29th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี   สุด ล้ำ!“Phantom 2 Vision” กล้อง ถ่ายรูป บิน ได้ และจีน-สิงคโปร์เจ๋ง!ประดิษฐ์เครื่องล่องหนสำเร็จ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม  โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน  ห้ามใช้สมาร์ทโฟนเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

พ.ย. 29th by 89-5MHZ

ทีม  “RT56 ธัญบุรี”  ประกอบด้วย  “บิ๊ก”  นายธวัชชัย  ล่านาลาว  “ตูน“  นายสมเจตน์   เกียรติไพบูลย์  “หมอก” นายบุญมา  มียวน  “จู”  นายจุมพฎ  งิ้วลาย  “เอ็ม”  นายทศพร  พาลิตา  “เชษ”  นายพิเชษฐ์ เทพประสิทธิ์  “สัน”  นายสันติ  มีสุข  “บอล”  นายอดิศักดิ์  แสงสุข  “ณุ”  นายภาณุพงษ์  สอนชา  และ  “แม็ค”  นายวรท  ผาพิมพ์  นักศึกษาชั้นปีที่  2  (หลักสูตรต่อเนื่อง)  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี ดร.สถาพร  ทองวิค  ดร.มนูศักดิ์   จานทอง  และ ผศ.ประยุทธ  ดวงคล้าย  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  คว้ารางวัลชนะเลิศ  ECO  CHALLENGE  2013-14  ประเภทรถวิ่งในเมือง  (Urban  Concept)  พลังงานไฟฟ้า  จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ  สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
บิ๊ก หัวหน้าทีม  เล่าว่า  เมื่อทราบโจทย์ในการแข่งขันโครงการยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  Eco Challenge 2013-14   ทีมเราได้ร่วมกันออกแบบ สร้าง และพัฒนายานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จากแนวคิดว่าในสภาวะโลกร้อนมลพิษที่เกิดขึ้นในเมือง  และเชื้อเพลิงที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันกำลังน้อยลงทุกที  พลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตจากพลังงานสะอาดได้หลายวิธีทั้งจากพลังงานแสง อาทิตย์  พลังงานน้ำ  พลังงานลม การนำมาใช้เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและเป็นการช่วยลด มลพิษได้มากกว่าการใช้เชื้อเพลิงแบบปกติ โดยจากการศึกษาข้อมูล  พบว่าการใช้งานของรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในเมืองมากกว่าการเดินทางไกลๆ  จึงเหมาะสมกับการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งประหยัดพลังงาน  ต้นทุนต่ำกว่า  และยังปล่อยมลพิษน้อยกว่า  ทางทีม  RT56 ธัญบุรี  จึงช่วยกันคิดค้น  “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า”  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดขึ้น  ลดมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม  ประหยัดพลังงานและที่สำคัญสามารถนำไปใช้งานได้จริง

UploadImage

เทคนิคในการออกแบบควบคุมด้วย ระบบไฟฟ้า  และระบบทางกล  โดยระบบไฟฟ้าประกอบด้วย  วงจรภาคควบคุม  (Control Circuit)  วงจรภาคกำลัง (Power Circuit)  โดยวงจรภาคกำลังทำหน้าที่  ควบคุมการทำงานในส่วนของมอเตอร์ขับ 3 เฟสแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC Motor) โดยมีส่วนประกอบหลักที่มีหน้าที่ต่าง ๆ ในวงจรภาคกำลัง ประกอบด้วย  แบตเตอรี่แบบลิเทียม   (Lithium Battery) มีขนาด 48V   ทำหน้าที่ จ่ายแรงดัน (แรงดันวัดสูงสุดไม่เกิน 52V) ให้แก่มอเตอร์ขับ BLDC  ระบบแสดงผลสถานะแบตเตอรี่ (Battery Monitoring System) ทำหน้าที่แสดงสถานะจ่ายไฟของแบตเตอรี่ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ไหม้หรือระเบิด  เครื่องวัดพลังงาน (Energy Meter or Joule Meter) เป็นเครื่องวัดพลังงานที่มอเตอร์ขับใช้ไป  และเครื่องควบคุมมอเตอร์ BLDC (BLDC Motor Controller) ทำหน้าที่สร้างแรงดันและความถี่ที่เหมาะสมให้แก่มอเตอร์ขับ BLDC โดยมีส่วนสั่งการทำงานในสภาวะต่าง ๆ ดังนี้  เกียร์สวิตช์ (Gear  Switch) ตัวควบคุมความเร็ว (Speed Control)  มอเตอร์ขับ 3 เฟส แบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor, BLDC) คอนแทคเตอร์ (Contactor 48V)

“รถยนต์พลังงานไฟฟ้า”  เป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า  ช่วยลดมลพิษจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียม  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  แนวคิดเจ๋งๆ  ที่ต้องการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  มาใช้ได้จริง  ปรบมือให้กับน้องนักศึกษา  มทร.ธัญบุรี  ทั้ง  10  คน

ชลธิชา  ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี…รายงาน

 

ที่มา http://www.enn.co.th/9146

พ.ย. 29th by 89-5MHZ


รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ รศ.ดร.ปัญญา มินยง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง โครงการ“Clean for the king” (สะอาดเพื่อ…พ่อ) ครั้งที่ 3 ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

พ.ย. 29th by 89-5MHZ

เจ้า ของไอเดียสุดชิก “happiness of frog” นายพีรพล คล้ายสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวด EASY TEE CONTEST 3rd NEXT TOP DESIGNER การออกแบบเสื้อยืดธรรมดาๆ ให้กลายเป็นเสื้อยืดที่แปลกแหวกแนว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Singing in the Rain” จัดโดย ST.ANDREWS

แรง บันดาลใจจากเนื้อหาขำขันเพลงที่ร้องว่า “ฝนเอ๋ยทำไมจึงตก ก็เพราะว่ากบมันร้อง กบเอ๋ยทำไมถึงร้องก็เพราะว่าฝนจะตก” โดยการสร้างลวดลายเสื้อยืด คือเจ้ากบตัวเขียวที่กำลังร้องเพลงอย่างมีความสุข ท่าม กลางฝนตก โดยนำเสนอผ่านเทคนิคสีน้ำ และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ง่ายต่อการรับรู้ สามารถสวมใส่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องประดับ หรือเครื่องแต่งกายชิ้นอื่น เสื้อยืดที่ออกแบบเป็นลุกส์ของผู้ชาย มีความเท่ เน้นที่ตัวเสื้อยืด ใส่แล้วรู้สึกสบาย

 

 

 

 

 

 

หลัง จากมีประสบการณ์หรือถ้ามีโอกาสอยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง “สำหรับคนที่มีความฝัน เข้าประกวดแล้วผิดหวังจากการประกวด ไม่ต้องท้อใจ ให้คิดว่าความล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จ ไม่เริ่ม ไม่ล้มเหลว ไม่สำเร็จ”

 

ที่มา http://www.khaosod.co.th

พ.ย. 28th by 89-5MHZ


ช่วงข่าวฟังสบาย “ไทยแลนด์ ติดโผอันดับ 65 ความเสมอภาคทางเพศ”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “5 พฤติกรรม ทำปวดหลัง ที่คาดไม่ถึง”
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “อ่านแล้วหายเหนื่อย” และ “ความสุขคือการเลือกอย่างหนึ่ง”

พ.ย. 28th by 89-5MHZ


ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี นักวิจัยค้นพบนาฬิกาชีวิตในยีนที่ช่วยไขปริศนาของการแก่ตัวของคนเรา
ช่วงเศรษฐกิจและสังคม น้ำมันมะกอก เคล็ดลับต้านความชรา
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน แพทย์ชี้ชัดสารตะกั่วทำลายสมองเด็ก ไอคิวต่ำ!

 

 

พ.ย. 28th by 89-5MHZ

LINE ครองโลก!! ยอดผู้ใช้งานทะลุ 300 ล้านคนแล้ว และบรรดา social หน้าใหม่ที่เกิดขึ้น อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

พ.ย. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี  “Sigmo” สุดยอดเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะ และ’แพทย์จีน-มะกัน’สุดยอด ผลิตมีดนาโนรักษามะเร็ง

ช่วงเศรษฐกิจและสังคม  6 วิธีสร้างการออกกำลังกายให้เป็นนิสัย

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เตือนเด็กยิ่งจิ้มมือถือเสี่ยงนิ้วมือใช้การไม่ได้

พ.ย. 27th by 89-5MHZ

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมกับ นิตยสารลิปส์  จัดการประกวดรอบสุดท้าย พร้อมประกาศผลโครงการ “Robinson T-SHIRT Design Contest 2013”  10 ทีมนิสิตนักศึกษาปลดปล่อยความคิดและไอเดียสร้างสรรค์อย่างสุดเหวี่ยง ออกแบบเสื้อยืดบนดีไซน์ที่สะท้อนถึงการรักษ์โลก เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจ รับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “We are Greenista” ณ บริเวณ ชั้น 1 ลาน Work & Play Court เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์พระราม 9

ภายในงานรอบตัดสินเนรมิตให้กลายเป็นอาร์ตแกลเลอรีแสนเก๋ ภายใต้บรรยากาศเรียบง่ายในโทนสีขาวสะอาดตา พร้อมคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ผู้นำไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวด ล้อม และบล็อคเกอร์ชื่อดังของเมืองไทย รวมถึงครอบครัวและเพื่อน ๆ นิสิต นักศึกษาที่มาร่วมให้กำลังใจ เปิดงานด้วยแฟชั่นโชว์ผลงานผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย และการเปิดมุมมองจากบรรดาคณะกรรมการตัดสิน  นำทีมโดย ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหาร นิตยสารลิปส์ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย และวงการศิลปะ ได้แก่ เจอร์ลาร์ด แมคเกิร์ก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุธโส สายบริหารสินค้า บจม.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, จิตต์สิงห์ สมบุญ Creative Director / Artist , สมบัษร ถิระสาโรช แฟชั่นกูรูแนวหน้าของเมืองไทย และ พลพัฒน์ อัศวประภา เจ้าของแบรนด์ ASAVA

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ THE BEST OF ROBINSON T-SHIRT DESIGN AWARD ได้แก่ ชนาธิศ ผลภาษี นักศึกษาปีที่ 2 คณะออกแบบนิเทศศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ได้รับเงินทุนการศึกษา 100,000 บาท และผลิตภัณฑ์ Pacific Union (Exclusively at Robinson) มูลค่า 50,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท รวมถึงผลงานดีไซน์เสื้อยืดรักษ์โลกนี้จะได้รับการนำไปผลิตเป็นคอลเล็คชั่น พิเศษ จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของ Pacific Union (Exclusively at Robinson) เพื่อจำหน่ายจริงทั่วประเทศ

ชนาธิศ  ผลภาษี ได้เล่าถึงคอนเซ็ปต์ “เรารดน้ำ” ว่ามีแรงบันดาลใจเปรียบกับบัวรดน้ำที่ทำให้ธรรมชาติเจริญเติบโตงอกงาม ได้โดยเราซึ่ง “We” คือบัวรดนน้ำ พื้นหลังมีสัตว์ป่ากำลังมีความสุขอยู่ด้วย และอยากให้ดีไซน์ที่อยู่บนเสื้อนี้เป็นเหมือนสิ่งเตือนใจเป็นคำมั่นสัญญาที่ เราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัด Pop up Shop กับผลงานเปิดไอเดียการออกแบบลายเสื้อของเหล่าดารา และ แฟชั่นดีไซนเนอร์ชื่อดังของวงการแฟชั่นไทย ที่มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันแบบเฉพาะกิจ มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นลายกราฟฟิกบนเสื้อยืดคอลเลกชั่นพิเศษสุดชิคในแบบ LIMITED EDITION ภายใต้คอนเซ็ปต์ GREENISTA ที่ได้แรงบันดาลใจตามแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในสไตล์ของแต่ละคน ได้แก่ T-shirt KEEP GREEN AND CARRY ON ออกแบบโดย พอร์ช ศรัณย์ , T-shirt GREEN PLEASE ออกแบบโดย พลอย หอวัง , T-shirt POP ART ออกแบบโดย หมู – พลพัฒน์ อัศวะประภา , T-shirt ALL WE NEED IS GREEN ออกแบบโดย ตือ – สมบัษร ถิระสาโรช และ T-shirt เสมือนดอกไม้ ออกแบบโดย จิตต์สิงห์ สมบุญ จำหน่ายในราคาตัวละ 490.-  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย T-Shirt ทุกๆ 90 บาท จะร่วมสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดความตั้งใจดีให้กับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ผู้สนใจเสื้อทีเชิ้ตลายเจ๋งของผู้ชนะการประกวด  รวมทั้งเสื้อยืดผลงานของเหล่าดาราและดีไซน์เนอร์คนดังทั้ง แวะมาช้อปได้ที่ “Selected Green Counter” ณ เคาน์เตอร์แบรนด์ Pacific Union (Exclusively at Robinson) และเคาน์เตอร์ Customer Service ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้จนถึงมกราคม ศกหน้า

 

 

ที่มา http://www.naewna.com/lady/78457

พ.ย. 27th by 89-5MHZ

Page 1 of 38