สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเลี้ยงสุกรขุน สร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน ณ อาคารสาขาสัตวศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์จรูญ สินทวีวรกุล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการจัดอบรมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงสุกร โดยการดำเนินโครงการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรขุน การสร้างโรงเรือน อาหาร การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลสุกรรุ่นต่างๆ แก่เกษตรกร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ ด้านนางทองสุข เครือสบจาง หัวหน้ากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า ตนได้ผ่านการอบรมจากทีมวิทยากรของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งหนึ่งแล้ว โดยการจัดของสถาบัน กศน. รู้สึกประทับใจและชื่นชมในวิทยากรที่ให้ความรู้ จึงอยากเข้ามาศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยฯ โดยประสานงานผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ซึ่งจากการอบรมทำให้ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเลี้ยงสุกร ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเลี้ยงหมูหลุมที่ได้ศึกษาดูงานฟาร์ม เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ในการเกษตรได้ ซึ่งหากมีโอกาสในครั้งต่อไปอยากเข้าร่วมอบรมด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โอกาสเดียวกันได้กล่าวขอบคุณวิทยากรและมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง การจัดโครงการครั้งนี้นับเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสุกรขุน โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 25 คน

ที่มา http://www.rmutl.ac.th

ก.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply