รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มทร.พระนคร มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร หลักสูตร และภาษาให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการบูรณาการทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน โดยเน้นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มทร.พระนคร จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและ ต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการสนับสนุนอาจารย์ให้ทำงานด้านวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วย

ทางด้าน ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มทร.พระนคร ได้ปรับด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ทันสมัย โดยได้เพิ่มวิชาอาเซียนศึกษาในหมวดสังคมศึกษาทั่วไปให้เป็นวิชาบังคับที่นัก ศึกษาทุกคนต้องได้เรียนรู้ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับวิชาสามัญในประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนสอดแทรกกฎ ระเบียบข้อบังคับที่สำคัญในการใช้ชีวิตที่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมมากที่สุด เมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน และได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศด้วยการเปิดสอนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษาจีน ภาษาบาฮาซา ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า ทั้งนี้  มทร.พระนครได้ปรับตารางการจัดการศึกษาให้สอดรับกับการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โดยในปีการศึกษา 2557เริ่มเปิดภาคการศึกษาที่1 /2557 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเปิดภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ที่สำคัญ มทร.พระนคร ได้ส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน รวมทั้งผลักดันนักศึกษาปี 2 ที่ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 และผ่านการทดสอบความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Toefl) สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา http://www.naewna.com/local/28125

ต.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply