รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ว่า ล่าสุดทางคุรุสภาได้มีการอนุมัติให้หลายมหาวิทยาลัย รวมถึง มทร.ธัญบุรี เปิดรับผู้ที่จะเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มเติมได้แล้ว โดยในรุ่นนี้คุรุสภาอนุมัติให้สามารถรับครูทั้งภาครัฐและครูเอกชนได้ จากเดิมใน 2 รุ่นที่ผ่านมารับได้เฉพาะครูเอกชนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เท่านั้น จากข้อเรียกร้องที่สัมฤทธิผล ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้เข้ามาเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู โดยขณะนี้คณะครุอุตสาหกรรมได้ทำการเรียกผู้ที่จะเข้าเรียน จำนวน 67 คน จากผู้ที่มาสมัครเรียนรุ่นที่แล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ได้เข้ามาเรียนเพิ่มในรุ่นนี้

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า อยากฝากคุรุสภาว่าปัจจุบันมาตรฐานวิชาชีพครูยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้นต้องการให้คุรุสภาพิจารณามหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ได้รับอนุมัติและมีมาตรฐานขอให้เปิดการเรียนการสอนไปก่อนในปีการศึกษา 2556 จนกว่าจะมีการประกาศมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะจากการสำรวจในปัจจุบันยังมีครูรัฐและเอกชนไม่มีใบประกอบวิชาชีพอีกมาก จึงอยากให้เปิดการสอนไปก่อน และไม่ควรเปิดสอนเฉพาะครูเอกชนเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันมีหลายสาขาวิชาที่ไม่ได้จบสาขาวิชาชีพครู เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่เมื่อเรียนจบแล้วออกมาประกอบอาชีพครู จึงอยากให้คุรุสภาเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีใบประกอบวิชาชีพครูรับผู้ที่ มีความรู้เหล่านี้และมีความสนใจมาเป็นครู ให้เขาเหล่านี้ได้เรียนหลักสูตร ป.บัณทิต วิชาชีพครู เพราะขณะนี้เรามีความต้องการบุคลากรด้านนี้อีกมากและบุคลากรด้านนี้ก็เป็น ทรัพยากรครูที่ดีด้วย

 

ที่มา http://www.naewna.com/local/35039

ธ.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply