บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  และ  ปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2556

ปริญญาโท ได้แก่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ

คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตร  Young  –  MBA  วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  วิชาเอกการบัญชี  วิชาเอกระบบสารสนเทศ  วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ  หลักสูตร  Executive  –  MBA  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม  สาขาวิชาวิทยาประยุกต์

ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  –  28  กุมภาพันธ์  2555

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกได้ที่  www.grad.rmutt.ac.th

สอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2549-3618-19

ในวันและเวลาราชการ

ธ.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply