นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งองค์กร ในวันที่ 12 ก.พ.56 การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เสมอมา ด้วยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติจริงกับชุมชนได้ ล่าสุดเตรียมจัดทำ “โครงการช่างอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีโอกาสได้รับบริการ งานช่างด้านต่างๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

สำหรับโครงการดังกล่าว การเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับ 9 สถาบัน การศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสายวิชาชีพด้านช่าง อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายด้านการให้บริการและการถ่าย ทอดความรู้เกี่ยวกับงานช่างชุมชน ทั้งช่างไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ และก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นจะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของแต่ละชุมชนที่ การเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกไว้ประมาณ 29 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน คาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในวันที่ 14 ก.พ.56 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 

ที่มา http://www.banmuang.co.th

ม.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply