เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะ และการออกแบบในภูมิภาคอีสาน  ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผศ.ชิดชัย  สามเชื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

การลงนามบันทึกข้อ ตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบในภูมิภาคอีสาน เป็นบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนัก ศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  เนื้อหาของการดำเนินได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการออกแบบเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาออกแบบในหลักสูตรศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม ร่วมกัน  ดำเนินการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ในกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้เนื้อหาของหลักสูตรศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำโครงการด้านวิชาการอื่น ๆ เช่น การทัศศึกษา การประกวดแบบ เป็นต้น และดำเนินการจัดอบรม และสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถาบัน  สำหรับข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา  2 ปีนับจากวันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน

และ หลังจากที่การดำเนินการตามความร่วมมือของทั้งสองสถาบันแล้วคาดว่าจะทำให้ เกิดการยกมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการทำงานระบบทีมของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถาบัน การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกระหว่างสถาบัน และการทำวิจัยร่วมในหัวข้อที่สนใจร่วมกันระหว่างสองสถาบัน

ที่มา  http://www.kku.ac.th

ก.พ. 26th by 89-5MHZLeave a Reply