ศูนย์ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงาน “วันวัฒนธรรม” ประจำปี 2556 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง และผู้แทนสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ร่วมกันให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง และประชาชนทั่วไป จำนวนมาก สนใจเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมร่วมกัน
งาน “วันวัฒนธรรม” เป็นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในทุกๆ พื้นที่ ทั้งของคนไทยในพื้นที่ราบ และของคนไทยชนเผ่า ซึ่งได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ในจังหวัดลำปาง ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์งานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกรักให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้เกิดความหวงแหน และเห็นในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุง ถ่ายทอดกิจกรรมอันเป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีการเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคงความเป็นชาติไทยไว้สืบต่อไป
สำหรับการจัดงานทางศูนย์วัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ โครงการสืบฮีต ต๋ามฮอย ย้อนรอยแม่วัง โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย และโครงการนิทรรศการไทยศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การทำอาหารพื้นเมือง กิจกรรมกาดมั่วคัวแลง การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาชนเผ่า การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และการแสดงด้านวัฒนธรรมไทยเป็นต้น

ก.พ. 26th by 89-5MHZLeave a Reply