นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ภาคบรรยาย จาก “โครงงานการพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดลำไยโดยใช้สายพานลำเลียง” ประเภทโครงงานด้านการนำไปใช้ประโยชน์ จากงานประชุมวิชาการโครงการงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ซึ่งประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ พิทำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4/นายมงคล ชื่นอารมณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
/นาวริษฐวัฒน์ ชัยกาวิล นักศึกษาชั้นปีที่ 4/นายธวัชชัย อินต๊ะปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3/นายทศพร ฉัตรศิขรินทร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 /นายศุภกานต์ สิงห์ทอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3/นายอภิรัฐ วงค์อินต๊ะวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3และนางสาวสุทิพยรัตน์ ผัดเป้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โดยมี ดร.นิวัตร มูลปา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นอก จากนี้ยังมี อาจารย์พฤทธิ์ เนตรสว่าง, อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง และ อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชการครั้งนี้ พร้อมนำเสนอโครงงานอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบหอกกลั่นแบบถาดสำหรับผลิตเอทานอลใช้ในชุมชน, โครงการพัฒนาอุปกรณ์เก็บผลมะม่วงระบบต้านแรงโน้มถ่วง และโครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบล้อยางตันต้นแบบที่จำลองถนนด้วย สายพาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรในประเทศไทย โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 14 แห่ง ร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ที่มา http://www.rmutl.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6239:-1-&catid=12&Itemid=6

ก.พ. 27th by 89-5MHZLeave a Reply