สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมการศาสนา และวัดสร้อยทอง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ ด้วยสื่อธรรมะดิจิตอลออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสร้างสื่อธรรมะดิจิตอลออนไลน์ เพื่อใช้สำหรับอบรมจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งพัฒนาแนวความคิดอันดี ตลอดจนค่านิยมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา รวมถึงนำสื่อธรรมะดิจิตอลออนไลน์ที่ได้ ไว้ใช้เผยแพร่ ให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ในมหาวิทยาลัย ไว้ใช้กล่อมเกลาจิตใจให้มีสติ สมาธิที่บริสุทธิ์ผ่องใส

ทั้งนี่ได้นิมนต์เชิญท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (พระวิทยากร) จากวัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่” และได้รับเกียรติจากนายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พุทธศาสนา กับวิศวกรรุ่นใหม่” ให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ ศาลายาด้วย

ซึ่ง รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์  กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาแนวความคิด ตลอดจนค่านิยมที่ถูกต้อง สำหรับนักศึกษา “จรรยาบรรณของนักวิชาชีพ” ถือเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “วิศวกร” ซึ่งเป็นหนึ่งวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคม ที่อาจเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในเวลาเดียวกัน หากขาดจรรยาบรรณของการเป็นวิศวกร ซึ่งในปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ในการพัฒนาวิชาชีพให้มีศักยภาพจะต้องส่งเสริม ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กัน”

สำหรับโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อผลิตสื่อธรรมะดิจิตอลออนไลน์ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฝึกอบรมจิตใจ และพัฒนาแนวความคิด ตลอดจนค่านิยมที่ถูกต้อง และส่งเสริมจริยธรรม ประเพณีอันดีงามตามหลักธรรม ของพุทธศาสนา เพื่อการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้คู่กับคุณธรรม เป็นนักพัฒนาที่ดี เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน และที่สำคัญคือเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

มิ.ย. 23rd by 89-5MHZLeave a Reply