มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศรวมตัวกัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ5 ธันวาคม 2554 ที่ ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้ชาวบ้านท้องถิ่น  โดยมีอธิการบดี มทร.           แต่ละแห่งเป็นหลัก

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า  โครงการ”ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในการสร้างวิถีแห่งอาชีพการเกษตรโดยมีอาจารย์และนักศึกษาของ                    มทร.ในพื้นที่ลงไปคลุกคลีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย โดยยึดหลักแห่งทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อก้าวสู่วิถีแห่งความพออยู่พอกิน คือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีหัวใจหลักสำคัญคือแหล่งน้ำ เพื่อการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่เลี้ยงหมู และนำผลผลิตที่เหลือจากการขายจ่ายแจกมาแปรรูป ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของอาจารย์นักศึกษาทั้ง 9 มทร.แต่ละภูมิภาค  โดยหลักการดังกล่าวเป็นภาพหนึ่งของความร่วมมือกันเป็นความสามัคคีทั้งของสถาบันการศึกษา ชาวบ้าน อันสามารถนำไปสู่การมีวิถีชีวิตยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีพ การดำรงวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่จะนำไปสู่ความพอมีพอกิน ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเองมีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้สังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ

ด้าน  อาจารย์ ภฤศพงศ์ เพชรบุญ  จาก มทร.ล้านนา กล่าวว่า ได้คัดเลือกเชิญชวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ มีการประกวดชุมชนที่ดำเนินการมีผลงานดีเด่น โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาเป็นหลัก เพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ มิถุนายน – ธันวาคม 2554  โดยมีการส่งเสริมแปรรูปข้าวกล้องงอก ไอศกรีม ข้าวกล้อง ที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วแต่พัฒนาให้ขายดีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้  นายบุรากร ตั้งเขียวเจริญเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร. ล้านนา หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ บอกว่า เคยเข้าร่วมทำโครงการตลาดระแหง 100 ปีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เสริมเป็นเวลา 6 เดือน เช่นแนะให้ชาวบ้านทำบัญชีครัวเรือน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัว              ทำให้เข้าใจแนวพระราชดำริสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะวิถีของชาวบ้านที่เดินตามพระยุคลบาทก็เป็นต้นแบบให้เอาไปประยุกต์ใช้ การได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในโอกาสมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 7 รอบจึงนับเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

ส่วน นายนิมิต สุวรรณภา อีกหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่บ้านห้วยส้านดอนจั่น                 บอกได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างเช่น ทำตุงโคม ชาวบ้านได้เป็นครูอาจารย์ อีกส่วนหนึ่งหล่อหลอมให้เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ในขณะเดียว กันก็นำเอาการส่งเสริมสนับสนุนจาก มทร.ไปสู่ชาวบ้านเพื่อให้สามารถเกิดความยั่งยืนด้านการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเป็นการร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิม                   พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลยิ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจง รักภักดี  ซึ่งก็ได้รับ ทั้งความรู้และได้ให้ความรู้ มีความผูกพันเมื่อเราได้เข้าไปเป็นลูกหลานในชุมชนนั้น ยิ่งได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนยิ่งเกิดความภาคภูมิใจความรักความหวงแหนแล้วได้เมตตาผ่านรอยยิ้มทำให้เราลูกหลานมีความสุข และที่สุขมากๆ เลยคือการได้มีโอกาสน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมไปกับชุมชนด้วย”

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

มิ.ย. 23rd by 89-5MHZLeave a Reply