ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้า                       ด้วยวิธีชีวภาพ ว่า แต่เดิมกระบวนการผลิตกระดาษในเชิงหัตถกรรม จะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต คือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการแช่และต้มเยื่อกระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ สารเคมีทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวทำให้กระดาษที่ได้ขาวสว่าง เนื่องจากเกิดการทำปฏิกิริยากับลิกนิน ทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษลดลง แต่การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถึงแม้จะทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ได้ก็จะมีค่าลดลงเช่นกัน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ำทิ้งที่ได้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่อยู่ในรูปเกลือต่างๆ สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน  โดยสารต่างๆ เหล่านี้เมื่อถูกปล่อยลงในน้ำทิ้งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้เอง จึงหันมาสนใจผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สุจยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การผลิตกระดาษด้วยวิธีชีวภาพเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์หมักกับวัตถุดิบ   เพื่อย่อยสลายลิกนินในพืชแทนการใช้สารเคมีพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของกระดาษได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว ได้ใช้  หัวเชื้อรา T.viride  ในการช่วยย่อยสลายลิกนิน ซึ่งเมื่อย่อยสลายไปเป็นจำนวนมากแล้ว ยังทำให้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษให้ขาว ยังสามารถลดปริมาณการใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปได้เป็นจำนวนมากกว่าการผลิตกระดาษแบบทั่วไปอีกด้วย

อีกทั้งการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยด้วยวิธีชีวภาพ กระดาษที่ได้ยังมีค่าความสว่างมากกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ อีกทั้งยังมีความเหนียว นุ่ม สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการผลิตด้วยวิธีทางเคมี โดยกระดาษไม่กลับมาเป็นสีเหลือง ทั้งนี้หากท่านใดสนใจกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4177

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 11th by 89-5MHZLeave a Reply