สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนนักวิจัยคิดค้นพัฒนาแป้งทำขนมไทยจากเมล็ดขนุน ให้รสชาติดีโปรตีนสูงและไขมันต่ำ อาจารย์ดาราวรรณ์ จันทิมา นักวิจัยจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กล่าวว่า ขนุนเป็นไม้ยืนต้น ออกดอกออกผลตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั่วไปแล้วประชาชนนิยมบริโภคเนื้อขนุนมากกว่าเมล็ดขนุน ทำให้เมล็ดขนุนจำนวนมากต้องทิ้งโดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ แต่จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดขนุน พบว่าเมล็ดขนุน 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงาน 153 แคลอรี่ โปรตีน 5.5 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 32.2 กรัม อีกทั้งเนื้อแป้งจากเมล็ดขนุนก็มีรสชาติดี ใกล้เคียงกับแป้งถั่วเขียวที่นิยมนำมาใช้ทำขนมกัน

จากคุณประโยชน์ดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดในการนำขนุนมาแปรรูปเป็นแป้งเมล็ดขนุน โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งจากเมล็ดขนุน โดยศึกษาต้นตำรับขนมหวานที่ทำจากแป้งเมล็ดขนุน และวิเคราะห์คุณภาพแป้งจากเมล็ดขนุน ด้วยการนำเมล็ดขนุนดิบต้มสุก บดให้ละเอียด นำไปอบแห้งก็จะได้แป้งสำเร็จรูปจากเมล็ดขนุน นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมไทยต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับที่ใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกเป็นส่วนประกอบโดยมีรสชาติไม่แตกต่างกันและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งจากการทดลองได้นำแป้งที่ได้ไปทดลองทำเป็นขนมชนิดต่างๆ เช่น ขนมเม็ดขนุน ขนมวุ้นตาแมว ขนมลูกชุบ เม็ดขนุนกวนอัดพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งรสชาติเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค และยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกต้นขนุนและใช้ประโยชน์จากขนุนอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

อย่างไรก็ตาม การสกัดแป้งจากเมล็ดขนุนยังได้ตำรับผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งเมล็ดขนุนเพิ่มขึ้น สร้างองค์ความรู้เทคนิคใหม่ๆในการทำขนม เป็นอาหารทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ช่วยพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เมล็ดขนุนอีกด้วย นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการผลงานประดิษฐ์ดีเด่น จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2554 ที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีด้วย

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

มิ.ย. 23rd by 89-5MHZLeave a Reply