คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รอบที่ 3  ศูนย์ราชบุรี

เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนรายวิชา ภาคพิเศษ  (เสาร์ – อาทิตย์) ณ ศูนย์การศึกษา ราชบุรี
รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้สาขาวิชาการบัญชี  

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. การบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

  • · การจัดการอุตสาหกรรม 1  ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
  • · การจัดการอุตสาหกรรม 2  ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

จำหน่ายใบสมัคร โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ในเวลาราชการ และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 26 พฤษภาคม  2556
ค่าลงทะเบียน ภาคละ 15,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน ภาคละ 8,500 บาท

ค่ากิจกรรม นักศึกษาใหม่ ประมาณ 2,500 บาท

วันที่รับสมัคร/สอบสัมภาษณ์ และลงทะเบียน  (9.00 น. – 16.00น.) รอบที่ 3  วันที่ 7 เมษายน  2556 

 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  • · ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • · สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ รบ.)
  • · สำเนาใบสุทธิหรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
  • · สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • · สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  • · สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด
  • · รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • · ค่าใบสมัคร  100 บาท และค่าสมัคร 300  บาท

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาเริ่มเรียนเวลา 08.30 – 19.00 น.

2. ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องระบุสาขา/ภาควิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ

3. มหา วิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับนักศึกษาไม่เต็มตามจำนวนตามสาขา/ภาควิชา  ที่ประกาศไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นในปีการศึกษานั้น

4. หากนักศึกษาสาวิชาได้เราครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะเปิดรับสมัครสาขานั้นๆ ณ รอบการรับสมัคร ณ วันปัจจุบันทันที่

 

สอบถามรายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เบอร์โทรศัพท์ 032-618-500 ต่อ 4048, มือถือ 085-8335648

เบอร์โทรสาร 032-618-500 ต่อ 4048 หรือ http://www.kkw.rmutr.ac.th

เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล http://www.bakkw.rmutr.ac.th

 

ที่มา http://www.kkw.rmutr.ac.th/index.php/component/content/article/36-2011-06-01-03-30-17/96-2013-01-15-10-39-40

มี.ค. 25th by 89-5MHZLeave a Reply