มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย  มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ตะวันออก มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน และมทร.ล้านนา  จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Technology & Innovation Development for Sustainability) ระหว่างวันที่  15-16 กรกฎาคม 2556   ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยจัดตั้งจำนวน 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา มทร.ทั้ง 9 แห่ง ได้มีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันในหลายกิจกรรม อาทิ การจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการโดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการ มทร. ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้ง โดยปีนี้ มทร.พระนครได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ มทร.ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 4

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความออนไลน์เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Technology & Innovation Development for Sustainability)  ได้ที่  http://rmutcon.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  มีนาคม 2556

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

มี.ค. 28th by 89-5MHZLeave a Reply