มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เน้นจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สร้างบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเน้นงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน งานวิจัยต้องสามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ รวมถึงเป็นงานวิจัยที่นำไปสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้

ทั้งนี้ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี  เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กรและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้มอบนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักศึกษาตื่นตัว เพิ่มศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยจะใช้เรื่องวิชาการ งานวิจัย ใช้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดพัฒนา เชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล มุ่งไปกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง ตั้งแต่จีน เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา เพราะกลุ่มประเทศดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

โดยมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษา ศูนย์อาเซียนศึกษา ตั้งอยู่ศูนย์กลางนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน และพัฒนาทักษะด้านภาษา มีศูนย์เวียดนามศึกษา ที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ศูนย์เขมรศึกษา ที่วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์ลาวศึกษา ที่วิทยาเขตสกลนคร และศูนย์พม่าศึกษา ที่วิทยาเขตขอนแก่น ให้บริการแก่นักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียน ให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันนำไปสู่การสร้างมิตรภาพ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และความตื่นตัวพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ส่วนด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษา บุคลากร เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ทำความร่วมมือกับ Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตด้านการเกษตร หรือความร่วมมือกับ Northern Agriculture and Forestry College หลวงพระบาง ประเทศลาว ศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแล้ว ยังทำให้มุมมองในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กไทยกับเด็กประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้นักศึกษามีเครือข่าย มีเพื่อนที่จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดปิดภาคเรียน พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศอาเซียน โดยยึดตามมาตรฐานสากล เช่น กลุ่มบัญชี ปรับหลักสูตรเป็นสหวิชาได้มาตรฐานอาเซียน หรือกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม 7 สาขาอาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต ให้ได้มาตรฐาน เทียบเท่าสากล บัณฑิตที่จบออกไปจะได้มีคุณภาพ และมีตลาดแรงงานรองรับ รวมถึงยังเปิดกว้างให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามาเรียนได้อีกด้วย  เพราะตลาดแรงงานในปี 2558 ไม่ได้หมายถึงสถานประกอบการ บริษัท หน่วยงานในประเทศไทยเท่านั้น แต่ขยายวงกว้างไปอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน บัณฑิตไทย มทร.อีสาน จึงต้องมีทักษะความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้จริง รู้จักการปรับตัว เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด  ทั้งนี้หากองค์กร หรือหน่วยงานใดสนใจเยี่ยมชม มทร.อีสาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-233-000 หรือ http://www.rmuti.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

มี.ค. 28th by 89-5MHZLeave a Reply