มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย จัดโครงการสอนศิลปะให้แก่ชมรมเด็กออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6  โดยมีอาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการปั้นดินญี่ปุ่น ให้แก่เด็กออทิสติก ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและบุคคลออทิสติกด้านอาชีพ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ ห้อง บธ 2-101 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

สำหรับโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและบุคคลออทิสติกด้านอาชีพ” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณปี 2556 จากสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคคลออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ และฝึกทักษะเชิงอาชีพให้แก่บุคคลออทิสติกให้สามารถเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเอง ได้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมีการอบรมทักษะด้านต่างๆ ทุกวันอาทิตย์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2556

 

ที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=177550

เม.ย. 30th by 89-5MHZLeave a Reply