รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิ​การบดีมหาวิทยาลัย​เทค​โน​โลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ​เปิด​เผยว่า พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากร​และนักศึกษาตามมาตรฐานสากล รองรับ​การก้าวสู่ประชาคมอา​เซียน ตามน​โยบาย​การพัฒนาด้าน​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ ​โดยกำหนด​เป็นน​โยบายหลักที่มีทิศทางที่จะพัฒนาทักษะ​การ​ใช้​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ Computer Literacy ​โดยมุ่ง​เน้น​การ​การพัฒนา​ความสามารถของนักศึกษา​และบุคลากร ​ในสาขาด้านคอมพิว​เตอร์​และ​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ ตลอดจนนักศึกษาสาขาอื่นๆ​ซึ่งต้อง​ใช้​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ​ใน​การปฏิบัติงาน​และ​ในชีวิตประจำวัน

สำหรับ​การพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาทางด้าน ICT มหาวิทยาลัยมี​การส่ง​เสริม​การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ​ในระดับสูง ส่ง​เสริม​การสอบ​ใบประกาศต่างๆ ที่​เป็นมาตรฐานสากล ​ซึ่ง​ได้รับ​การยอมรับ​ในภาคธุรกิจ​และอุตสาหกรรม จาก​การดำ​เนิน​การที่ผ่านมา มีนักศึกษา​และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสอบผ่าน​การรับรองมาตรฐาน Information Technology Professional Examination: ITPE) อย่างต่อ​เนื่อง ​และมี​แนว​โน้มสูงขึ้นทุกปี

​ในส่วนของนักศึกษาสาขาอื่นๆ มหาวิทยาลัย​ได้มีน​โยบาย​ใน​การสอบมาตรฐาน Internet and Computer Core (IC3) Certificate ​ซึ่ง​เป็นมาตรฐานมี่​ได้รับ​การยอมรับ​ในระดับสากล สำหรับรับรอง​ความสามารถ​ใน​การ​ใช้คอมพิว​เตอร์​และอิน​เตอร์​เน็ต ​ซึ่งยังรวม​ไป​ถึง​การยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

มหาวิทยาลัยฯ พร้อมสร้าง​ความ​เชื่อมั่น​ให้กับสถานประกอบ​การ ว่าบัณฑิตที่จบ​การศึกษาจากมหาวิทยาลัย​เทค​โน​โลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีทักษะด้านตามมาตรฐานสากลที่​ได้รับ​การยอมรับ พร้อมรองรับ​การ​ทำงานด้านต่างๆ ​ได้ทันที มหาวิทยาลัยจะผลักดัน​และสร้างมาตรฐานของบัณฑิต​ในระดับที่สูงขึ้นรองรับต่อ​การ​เปลี่ยน​แปลงของ​เทค​โน​โลยี​ในอนาคต ​ซึ่งคาดว่า​ใน​แต่ละปีจะมี​ผู้ผ่านมาตรฐานต่างๆ มี​เป้าหมาย ​ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ออกสู่ตลาด​แรงงาน

ที่มา http://www.ryt9.com/s/bmnd/1638700

เม.ย. 30th by 89-5MHZLeave a Reply