เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 56 เวลา 09.00 น. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยประจำสำนักนายก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 โดยมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นำคณะบุคลากร ครู อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการประชุม

ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเมื่อปี2554 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสู่สาธารณ ชนและเพื่อให้เกิดการต่อยอดการประชุมเชิงวิชาการจึงได้จัดการประชุมเชิง วิชาการเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 56 เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการรวมเป็นประชาคมอาเซียนหรือเออีซี ในปี 2558

การประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการจาก 6 ประเทศเข้ารวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่สำคัญ ทั้งประเทศเวียดนาม, ลาว, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย และไทย เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ที่มา http://www.pattayadailynews.com

พ.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply