มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาได้ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2556

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

คุณสมบัติต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งคุณสมบัติ อื่นๆ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวทยาลัย

คุณลักษณะที่อธิการควรมี (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 ข้อ 10 วรรคสอง) มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่ มหาวิทยาลัย,มีประสบการณ์และสัมฤทธิ์ผลในการบริหารอุดมศึกษา,มีความสามารถ และมีศักดิ์ ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคม,เป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีจริยธรรมเป็นที่ ยอมรับของสังคมและเป็นที่ยอมรับนับถือในมหาวิทยาลัยและสังคมอุดมศึกษา

ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา กำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2556 ณ กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายธุรการ โทร 0-5392-1444 ต่อ 1218

 

ที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=184611

พ.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply