คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไต้หวัน เพื่อก่อตั้งสมาคมสีแห่งเอเชีย และเป็นฐานการทำวิจัยระดับนานาชาติ

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือกับญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไต้หวัน ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันก่อตั้งสมาคมสีแห่งเอเชีย โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ภายใต้แนวคิด Blooming Color For Life ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิจัยอาวุโสจากประเทศสมาชิกบรรยายพิเศษ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น สีอะไรที่เหมาะสมกับหน้าและผม สีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลไกของการมองเห็น แสง สี และเทคนิคในการจัดแสดงสิ่งของ การเปรียบเทียบการชอบสีสินค้าของชาวอาเซียน การประเมินความแตกต่างของภาพดิจิทัล สำหรับในประเทศไทยจะเป็นการนำเสนอเรื่อง สีของบัวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัยจาก 5 ประเทศ ในภาคโปสเตอร์และการนำเสนอผลโดยการบรรยาย (Oral Presentation) ครอบคลุมหัวข้อวิจัย ด้าน Color Vision ,Color Psychology ,Color Design, Color Application และ Color Technology เป็นความหลากหลายของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสีของโลก
คณบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า “การที่ มทร.ธัญบุรีได้รับเกียรติให้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งนี้ เพราะมีปัจจัยความพร้อมสนับสนุนในการจะเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Human Vision & Color Science ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่สำหรับประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยสีที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับศูนย์วิจัยสีนานา ชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างและพัฒนานักวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ชาติในอนาคต” ดร.วิชัย กล่าว
สำหรับนักวิจัยที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aca2013.rmutt.ac.th G-mail:aca2013@rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply