ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรีได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค.56 นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมได้มีมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับของ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556 โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากที่สุดและเกินกว่ากึ่งหนึ่งตาม ข้อบังคับ จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่

“การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้มีการดำเนินการในทุกขั้นตอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเปิด เผยและโปร่งใส โดย รศ.ดร.ประเสริฐได้รับคะแนนโหวตมากถึง 18 เสียง เกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ 15 เสียง ตามข้อบังคับ โดยก่อนการโหวตที่ประชุมได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหามาชี้แจงและรายงานผล การสรรหาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านต่างก็พอใจเพราะเห็นว่าเป็นไปตามข้อ บังคับ”

ประธานสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามตนจะยังไม่เสนอรายชื่อของ รศ.ดร.ประเสริฐเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในทันที แต่ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยออกประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสรรหา อธิการบดี มทร.ธัญบุรีในครั้งนี้ สามารถยื่นคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกก่อน โดยผู้ที่คัดค้านจะต้องนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อสภา มหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.56 เป็นต้นไป และหากครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วถ้าไม่มีใครยื่นคัดค้าน หรือยื่นคัดค้านมาแล้วและมีการตรวจสอบไม่พบว่ามีมูลก็จะเสนอรายชื่อเพื่อ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรีต่อไป

 

ที่มา  http://www.banmuang.co.th

มิ.ย. 28th by 89-5MHZLeave a Reply