ผศ.นาถรพี ชัยมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs เพื่อฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถช่วยกระจายความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรด้านการตลาด : โครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ หลักสูตรการบัญชี : โครงการฝึกอบรมการจัดทำภาษีเพื่อ SMEs และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 200 คน

ผศ.นาถรพี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอัตราการว่างงานสูงขึ้น ทำให้หลายคนหันไปประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจของตนเอง และจากการศึกษาพบว่า การทำธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประสบปัญหาด้านการตลาด เพราะผู้ผลิตสินค้าหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตน โดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของตลาด และยังขาดทักษะ ความรู้ใน การสร้างตราสินค้า การบรรจุหีบห่อ และขาดทักษะความรู้ด้านบัญชี การวางแผนทางการเงิน ดังนั้น การที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนสามารถพัฒนาไปสู่การส่งออกต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การเตรียมบุคลากร  ทางด้าน SMEs ให้มีความพร้อมทุกด้าน จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็ง แข่งกันกับประเทศ    ต่างๆได้

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 27th by 89-5MHZLeave a Reply