นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดภาคเรียนใหม่ สำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ยังคงได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ ซึ่งยังไม่เข้าใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ดังนั้น สำนักฯ จึงจัดให้มีโครงการ “Library Tour” แบ่งนักศึกษาออกเป็นรอบๆ ละ 40 คน และมีเจ้าหน้าที่พาทัวร์ เพื่อแนะนำการให้บริการ ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 800 คน

นอกจากนี้ จากการสังเกตพบว่า สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ที่สำนักวิทยฯ                    เปิดให้บริการ มีนักศึกษาให้ความสนใจสื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเรียนด้วยตนเอง สามารถใช้เวลาว่างช่วงไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบล็อก (การบันทึกบทความของตัวเองลงบนเว็บไซต์) ให้กับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ฝึกการอบรมรุ่นแรกแล้ว 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และงานวิชาการสู่นักศึกษา ซึ่งจะใช้โดเมนของ มทร.ธัญบุรี ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมจะขยายการอบรมการเขียนบล็อกให้กับนักศึกษาต่อไป เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านงานเขียน การใช้สังคมบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี

สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันสอนภาษาเอยูเอ จัดสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี และบุคคลภายนอกนั้น ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร เพื่อเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม                    ที่จะถึงนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ยังคงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาเช่นเดิม ซึ่งโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะจากการประเมินผลการเรียน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากสามารถสอบผ่านระดับของทางสถาบันเอยูเอได้ มีเพียง 5% เท่านั้นที่สอบไม่ผ่าน

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 27th by 89-5MHZLeave a Reply