ประกวดสร้างสรรค์การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

,dd>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายประสิทธิ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานฯ แบ่งการประกวด เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.) ๒.ประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ๓. ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม
ผลการประกวดมีดังนี้ – ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษา ที่ ๑ โรงเรียงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ผลงาน ยางในคลุมของหลังรถกะบะ ที่ ๒ โรงเรียนซินจง ผลงานโคมไฟกู้โลก ที่ ๓ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา ผลงาน ขักโตกลดโลกร้อน – ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษา ที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ผลงาน เชิงเทียนสร้างสรรค์ ที่ ๒ โรงเรียนสา ผลงาน แปลงกระดาษวิจิตร เนรมิตสรรพพาน ที่ ๓ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ผลงาน CK CYBER REUSE – ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.) ที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลงาน โคมไฟจากแผ่นซีดี ที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลงาน สานสวยโคมไฟจากกล่องนม ที่ ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลงาน ชุดกันเปื้อนเอนกประสงค์ – ประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ที่ ๑ โรงเรียนสา ผลงาน กินรีกินรา พัสตรา ภูษาประดิษฐ์ ที่ ๒ โรงเรียนบ่อเกลือ ผลงาน นพวนจุฬาลักษณ์ ที่ ๓ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ผลงาน Heaven of hell – ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม ที่ ๑ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ผลงาน ห่วงยางห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ๒ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมัคลาภิเษก ผลงาน ป้ายไวนิลรีไซเคิล

ส.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply