คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร(ศูนย์เทเวศร์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ”   เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานการประกอบอาชีพต่างๆ     โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-14 สิงหาคม 2554  เวลา 08.30 – 16.30  น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์เทเวศร์)

รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ  อาภาเวท  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เปิดเผยว่า  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง    และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  และระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสื่อสารการตลาดแล้วนั้น   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้มุ่งเน้นถึงการทำหน้าที่ดังพันธกิจของคณะฯ   และมหาวิทยาลัย  ในการให้บริการวิชาการด้านการศึกษาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีแก่สังคม  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  ดังนั้น ทางคณะฯ และกองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ” ขึ้น  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานการประกอบอาชีพต่างๆได้

ทั้งนี้  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้  โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 10 สิงหาคม  2554  โดยส่งแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครมาที่  02 – 6285204  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่    02 – 2829009 – 15 ต่อ 6870 – 1 หรือ 087-054-0044  ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th อบรมฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply