กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมประติมากรรมไทย และบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ๑ – ๔ และห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรมจากการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้น อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งการประกวด เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทการปั้นปูนสด ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ ประเภทผลงานสำเร็จรูป แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประชาชนและระดับเยาวชน

ก.ย. 30th by 89-5MHZLeave a Reply