รายละเอียดการส่งภาพถ่าย โครงการเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 กับหัวข้อ “กอดพ่ออุ่นที่สุดในโลก” ชิงเงินรางวัลกว่า 3,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
ประเภทของรางวัล
รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล    1,500 บาท    พร้อมโล่และวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล    1,000 บาท    พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล    500 บาท    พร้อมวุฒิบัตร
กฎ-กติกา ในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี-ขาวดํา ขนาดภาพ 10×12 นิ้ว บวกลบได้ด้านละ 2 นิ้ว ติดชื่อ
ภาพ ชื่อสถานที่ในการถ่ายภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งภาพถ่ายเข้า
ประกวด
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนภาพ
3. คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏบนภาพอัดขยายเท่านั้น
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดห้ามตกแต่ง ตัดต่อ และซ้อนภาพ
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองหรือผู้อื่นถ่ายให้ก็ได้ และไม่เคยได้รับรางวัลจาก โครงการประกวดใด ๆ มาก่อน
6.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะไม่ส่งคืน   และถือเป็นทรัพย์สินลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน สามารถคัดเลือกนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์-เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้จัดไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทําของผู้เข้าประกวดจากการละเมิดสิทธิ์และสิทธิของผู้หนึ่งผู้ใด
8.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ทุกประการ  และผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสําหรับผู้ที่กรอกข้อมูลที่เป็นจริงและทําตามกฎ-กติกาเท่านั้น
การส่งผลงาน
ส่งผลงานโดยระบุชื่อ อายุ   ที่อยู่ สถาบันการศึกษา สถานที่ทํางาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติ ดต่ อได้ สะดวกด้านหลังภาพถ่าย สามารถส่งภาพถ่ายได้ที่  อาคาร  1 4 ชั้น  2 สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการตัดสิน
–    คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
–    ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.043-338869-70, 088-5576793   นางสาวพิมพ์พร   ผิวใส   ผู้ประสานงาน

 

ที่มา http://www.eng.rmuti.ac.th/home/

ต.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply