มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ เป็น 1 ใน 9 มทร.ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับความต้องการของ ประเทศมาตลอดด้วยปณิธาน ก้าวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) ภายใต้การนำของ “ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์” อธิการบดีใหม่แกะกล่อง คนที่ 2 ของ มทร.รัตนโกสินทร์

ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ผศ.ศิวะ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เปิดเผยถึงนโยบายในการบริหารงาน ว่า ตนจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ความเป็นอยู่ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุขในกรทำงาน และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป เพราะมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งพัฒนา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อาจารย์ บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยต้องเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน

“หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง ใหม่ ทุกๆ เดือน เดือนละ1ครั้ง ผมจะลงพื้นที่ทุกๆ วิทยาเขต เพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมา มทร.รัตนโกสินทร์ มีช่องว่างเรื่องอายุระหว่างผู้บริหารรุ่นเก่า และผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งตอนนี้มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารรุ่นใหม่จำนวนมาก ไม่ว่าจะรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดี จึงมีหน้าที่เป็นโค้ช คอยแนะนำ มอบหมายงานตามวิทยาเขตต่างๆ รับฟังความคิดเห็น ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เปรียบเสมือนเรือที่บรรทุกคน ทุกคนต้องพาย มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ถ้าต่างคนต่างพายเรือ ต่างคนต่างคิด กว่าจะไปถึงจุดมุ่งหมายคงต้องใช้เวลานาน”

 ที่มา http://manager.co.th

พ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply