รายงาน ข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แจ้งว่า สืบเนื่องจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการ ศึกษา และสามารถเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน นั้น เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันการพลศึกษา จึงจัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ?การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา? ขึ้น ในวันที่ 12 ก.พ. 2557 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

รายงานข่าวระบุว่า แนวปฏิบัติที่ดี ที่มทร. เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด ครอบคลุม 4 พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน การบูรณาการการวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน การบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

 

 

ที่มา http://www.khaosod.co.th

ธ.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply