คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการอบรมอาสาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. กล่าวว่า เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดาให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการสำนักพระราชวังเป็นผู้ดำเนินการ   ทั้งนี้การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการจัดการ อพ.สธ.จะมีทุก 2 ปีและในปี พ.ศ.2554  ใช้ชื่องานว่า ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554  ณ บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. หนองระเวียง จ.นครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

ด้าน รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานว่า ขณะนี้มีความพร้อมกว่า 90  เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนน        การปรับพื้นที่สำหรับการตั้งเต็นท์ เพื่อจัดนิทรรศการการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของปีนี้ ได้แก่ การประชุมวิชาการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน การประชุมวิชาการคณะผู้ปฏิบัติงาน อพ.สธ. งานเสวนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนิทรรศการทรัพยากรในป่าปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง นิทรรศการแสดงทรัพยากรท้องถิ่นและชุมชนเห็ดในภาคอีสาน นิทรรศการหน่วยงานสนองพระราชดำริ 90 หน่วยงาน การแสดงผลงานฐานเศรษฐกิจพอเพียงจาก มทร.9 แห่ง สวนหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติรอบสระบัวและงานสวนบัว นิทรรศการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-1850  และมทร.อีสาน หมายเลขโทรศัพท์ 044-242-979

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ส.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply