ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อ.เผ่าภิญโญ ฉิมพเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ/อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอ/อาจารย์นพดล มณเทียน อ.ภฤษพงศ์ เพชรบูล /ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชน/อาจารย์สาขาการพิมพ์ และดร.พณิช อินต๊ะ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เดินทางเข้าร่วมงาน“2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs)” การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้โดยคอมพิวเตอร์ ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ ร่วมกับ สมาคมการประดิษฐ์และนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม ประเทศไต้หวัน

ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัย I-Shou University (ISU) ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2011 ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน ซึ่งผลจากการส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการคณาจารย์จาก มทร.ล้านนาได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญพิเศษ 1 รางวัล จากผลงานระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมของลายผ้าล้านนา (Digitized Lanna) “Antique Textile Pattern Database Developed as a Case Study” โดย อาจารย์เผ่าภิญโญ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์จักรภพ ใหม่เสน และอาจารย์สัญญา อุทโยธา รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล จากผลงานธนาคารหน่วยกิต “Credit Bank for the Transfer of Technology to the Thai Community” โดยอาจารย์ ภฤษพงศ์ เพชรบุล และ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รางวัลเหรียญเงินอีกรางวัล จากผลงานระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมของลายผ้าล้านนา (Digitized Lanna) “Antique Textile Pattern Database Developed as a Case Study” โดย อาจารย์เผ่าภิญโญ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์จักรภพ ใหม่เสน และอาจารย์สัญญา อุทโยธา และรางวัลเหรียญเงินสุดท้าย จากผลงานเครื่องวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ (Aerosol Detector) “Electrical Aerosol Detector for Particle Number Concentration Detection”โดย ดร.พานิช อินต๊ะ และอาจารย์อาทิตย์ ยาวุฒ

นอกจากนี้มีตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์นภดล มณีเทียร สาขาวิชาคุรุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เซาเทิร์นไต้หวัน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับรางวัลเหรียญพิเศษ 1 รางวัล จาก IFIA สมาคมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากผลงาน Multi User wireless Stelhoscope และยังได้รับรางวัลเหรียญพิเศษ 1 รางวัล จาก สมาคมสิ่งประดิษฐ์ประเทศฮังการี่ จากผลงานเดียวกันด้วย

นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ที่บนเวทีโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทย อีกทั้งจากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ยังก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไป

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ส.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply