รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2552 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับปีนี้ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 24,962 คน

สำหรับ มทร.ธัญบุรี สภามหาวิทยาลัยฯได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) เนื่องจากได้อุทิศตนอย่างความสามารถทางด้านการศึกษาแก่ประเทศชาติ , ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื่องจากได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาไทยโดยอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางประคอง ชลานุภาพ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คีตศิลป์ไทย) เนื่องจากได้อุทิศตนทั้งแรงกายแรงใจ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษารวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สำหรับรายละเอียดบัณฑิตทั้ง 8 มทร. สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องการจราจรตัดขัด จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง หากมีความจำเป็นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอำนวยความสะดวกให้สามารถ วิ่งไหล่ทาง ได้ตั้งแต่เวลา 05.30 – 09.00 น. เริ่มจากบริเวณแยกมอเตอร์เวย์คลอง 5 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3042 หรือคุณธงชัย ทองแตง 081-205-2989

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply