คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผสมพันธุ์สุกร ปี 2553 ประกอบด้วย 1. หลักสูตรเทคนิคผสมเทียม เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 29, 30, 31 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 27, 28, 29 เมษายน 2554 , ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 25, 26, 27 พฤษภาคม 2554 2. การเพิ่มพูนความรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคด้านพันธุ์ศาสตร์ ระดับโมเลกุลกับงานวิจัยด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 17, 18, 19 ธันวาคม 2553 , ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 24, 25, 26 ธันวาคม 2553 3.หลักสูตร เทคโนโลยีการผสมพันธุ์สุกร ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 11, 12, 13 พฤศจิกายน 2553 , ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 17, 18, 19 ธันวาคม 2553 4. หลักสูตรผลิตภัณฑ์ซาลาเปาเพื่อสุขภาพ อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 และ 5. หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าว และถั่วเพาะงอก อบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-855-8385 โดยดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่ www.ksc.rmuti.ac.th

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply