สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Teaching Trends in the Changing World” เพื่อเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แก่อาจารย์ภาษาอังกฤษและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือเข้าถึงแหล่ง วิทยาการและความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกด้าน

ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาต่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยโครงการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการนำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดช่วงเวลาในการประชุม โดยได้เชิญผู้ชำนาญการด้านการเรียนการสอน และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 4 พื้นที่ที่มีโอกาส ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มาเป็นวิทยากร รวมทั้งได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากภายนอก มาร่วมเสนอแนะวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีเสวนาโต๊ะกลมเพื่อเปิดโอกาสในคณาจารย์ เสนอแนวความคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply