รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บอกเล่าถึงทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินอีสาน ว่า มทร.อีสาน มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ สกลนคร และสุรินทร์ ในแต่ละวิทยาเขตมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกวิทยาเขตล้วนมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพคนในชุมชน โดยพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตงานวิจัยอันนำไปสู่องค์ความรู้เพิ่มศักยภาพชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน

ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย พยายามสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ต้องบริการวิชาการแก่สังคมด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากร คณาจารย์ พัฒนางานวิจัยต่างๆ เช่น วิจัย รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์, วิจัยเลี้ยงแมลงดานา, วิจัยไข่เค็มสมุนไพร วิจัยกบสายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ เพื่อช่วยเกษตรกรให้คุ้มค่าในการลงทุน การสร้างอาชีพ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ขณะที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดค้น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝน แต่ผลงานทุกชิ้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รศ.ดร.วินิจ บอกอีกว่า นอกจากนี้ มทร.อีสาน จะเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่หลักวิชาการ ความรู้ที่ทันสมัย โดยบัณฑิตจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมกันๆ โดยพยายามจัดกิจกรรม เช่น ออกค่ายพัฒนาชุมชน สร้างโรงเรียน ซ่อมแซมบ้านให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้บัณฑิตที่จบมีจิตสำนึก จิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น อย่างไรก็ตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหน ต้องยึดหลักพัฒนาบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยใหม่ และบริการสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทั้งนี้หากหน่วยงานใดสนใจเยี่ยมชม มทร.อีสาน สามารถสอบถามข้อมูลที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-233-000 หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.rmuti.ac.th

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply