หมากเม่า ถือเป็นผลไม้ยืนต้น กินได้ทั้งผลและใบ มีคุณประโยชน์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง ผลหมากเม่ามีราคาดี แต่จากปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ทำให้หมากเม่าไม่ติดผลเท่าที่ควร อีกทั้งมีผู้ซื้อภายนอกมาจัดซื้อวัตถุดิบภายในจังหวัดสกลนคร ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาหมากเม่าถีบตัวสูงขึ้น จากกิโลกรัมละ 20-30 บาท เป็น 30-60 บาท

ซึ่ง นายมีชัย ดีมะการ กำนันหมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร เล่าว่า จากปัญหาดังกล่าวชาวบ้านจึงเห็นว่า ควรมีการขยายพันธุ์เม่าให้เพียงพอต่อความต้องการ และอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชุมชน โดยทำการพัฒนาเป็นหมู่บ้านหมากเม่า ศูนย์กลางเรียนรู้โนนหัวช้าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางขจัดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาว ภายใต้คำแนะนำด้านองค์ความรู้จาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ผลักดัน และมุ่งส่งเสริมศักยภาพบ้านโนนหัวช้าง ให้เป็นหมู่บ้านหมากเม่าในอนาคต เนื่องจาก มีสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

ด้าน ดร.สุดารัตน์ สกุลคู หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เล่าว่า โครงการนี้ได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกชุมชนเห็นคุณค่าของผลไม้ประจำถิ่น ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์เม่า และพันธุ์เม่าโบราณ ปลูกขยายพันธุ์เม่า 2 ฝากถนนทางเข้าหมู่บ้าน 400 ต้น ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการปลูกเม่าแปลงสาธิต 50 ต้น เพื่อสอนวิธีการเสียบยอดแก่เกษตรกร 23 หมู่บ้าน นำไปขยายพันธุ์เม่าในหมู่บ้านของตนเอง พัฒนาไปสู่หมู่บ้านหมากเม่าอย่างยั่งยืนในอนาคต

และ นายเนาว์ บัวแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง เล่าว่า สำหรับงานวิจัยและพัฒนาของทางมหาวิทยาลัย ได้ช่วยส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้านโนนหัวช้าง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ยา และเครื่องสำอาง หันมาทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่อหลวง และรู้จักนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่น อาทิ ตะคร้อ มะขามป้อม สมอไทย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งสินค้าทุกประเภทเน้นปลอดสารเคมี มีคุณภาพ โดยมีคลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงชีพชั่วลูกชั่วหลาน ปลดหนี้สินสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้หากผู้ใดสนใจเยี่ยมชมหมู่บ้านโนนหัวช้าง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กำนันมีชัย หมายเลขโทรศัพท์ 081-050-0787 หรือดูรายละเอียดที่ http://nonhoachang.moobanthai.com

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply